Oświadczenie Amnesty International Polska – Amnesty International

Oświadczenie Amnesty International Polska

Warszawa, 1 marca 2008

OŚWIADCZENIE

Zarząd Stowarzyszania Amnesty International chciałby wyrazić swoje głębokie zaniepokojenie w związku z  doniesieniami Gazety Wyborczej dotyczącymi naruszenia praw cudzoziemców pochodzących z Wietnamu, którzy znajdują się w procedurze o nadanie statusu uchodźcy lub wobec których wydano decyzje o wydaleniu z terytorium Polski.

Zarząd Stowarzyszenie Amnesty International podkreśla, iż cudzoziemcy znajdujący się zarówno w procedurze o nadanie statusu uchodźcy jak i po zakończeniu takiego postępowania nie mogą być w żaden sposób zmuszani do kontaktu z funkcjonariuszami reprezentującymi władze państwa pochodzenia. Pragniemy podkreślić, iż na taki kontakt cudzoziemiec musi wyrazić zgodę.
Jednocześnie Amnesty International podkreśla, iż każdemu cudzoziemcowi znajdującym się na terenie Polski przysługują prawa zawarte zarówno w prawie międzynarodowym jak i krajowym, a władze są zobowiązane bezwzględnie ich przestrzegać.

Zgodnie z Raportem Amnesty International dotyczącym sytuacji przestrzegania praw człowieka na świecie przygotowywanym w 2007 roku, Wietnam jest krajem, w którym nadal stosuje się karę śmierci oraz dochodzi do naruszeń wolności słowa i wolności zgromadzeń.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie dla poniżającej masowej detencji w polskich ośrodkach dla cudzoziemców!

3650