Odpowiedź Zarządu na Opnię KR III / 2006 – Amnesty International

Odpowiedź Zarządu na Opnię KR III / 2006

Odpowiedź na opinię Komisji Rewizyjnej nr III/2006


 


Zarząd nie podziela zdania Komisji Rewizyjnej wyrażonej w opinii nr III/2006. Komisja Rewizyjna nie przedstawiła prawnego uzasadnienia swojej opinii, a Zarząd nie widzi takiego uzasadnienia w Statucie.


Statut nie tworzy hierarchii źródeł prawa, wedle której plan operacyjny na rok C przedstawiany Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia w roku B musi być oparty na strategii uchwalonej w roku A.  Statut nie używa w ogóle wyrażeń „strategia” i „plan operacyjny”; stanowi tylko, że Walne Zgromadzenie uchwala „ogólny plan działania i projekt budżetu”. Nie jest to sformułowanie jasne, ale z pewnością nie ma w nim nic o dwóch rodzajach planów, z czego można wysnuć wniosek że:


a)       albo strategia i plan operacyjny razem tworzą „ogólny plan działania”, o którym mówi Statut, a więc muszą być ze sobą spójne,


b)       albo jeden z tych planów nie należy do właściwości Walnego Zgromadzenia (w niektórych sekcjach Walne Zgromadzenie nie zatwierdza w ogóle planu operacyjnego).


Zarząd przychyla się do tej pierwszej interpretacji i dlatego prezentuje dwa wzajemnie spójne dokumenty – Strategię 2007-2010 i oparty na niej Plan Operacyjny 2007.


 


Według Zarządu przyjęcie interpretacji Komisji Rewizyjnej groziłoby zbytnim rozciągnięciem w czasie procesu planowania, co osłabiłoby nasze zdolności reagowania na problemy praw człowieka na świecie, a tym samym skuteczność oraz opóźniałoby wdrażanie przez sekcję planów strategicznych uchwalanych na poziomie międzynarodowym.


 


 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4088