ONZ: Debata w sprawie Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych. – Amnesty International

ONZ: Debata w sprawie Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych.

W nadchodzących tygodniach państwa członkowskie ONZ obradować będą w Nowym Jorku na sesji Zgromadzenia Ogólnego. Rozpatrywane będzie przyjęcie międzynarodowego instrumentu – Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (dalej zwany Protokołem Fakultatywnym), który zapewniłby sprawiedliwość ofiarom naruszeń praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych.
Według Amnesty International w 60 lat od uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która przyznaje wszystkim ludziom na całym świecie pełnię praw obywatelskich, kulturalnych, gospodarczych, politycznych i społecznych taki krok jest potrzebny i od dawna oczekiwany.
-To wyraźne i konkretne działanie w celu urzeczywistnienia deklaracji podjętej piętnaście lat temu na Światowej Konferencji w Wiedniu, zgodnie z którą prawa człowieka są uniwersalne, niepodzielne i współzależne. Społeczność międzynarodowa musi traktować prawa człowieka na świecie w jednakowy i sprawiedliwy sposób- powiedział Duncan Wilson, ekspert Amnesty International ds. praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych.
Amnesty International podkreśla historyczne znaczenie dążeń do zniesienia dysproporcji między podejściem do praw obywatelskich i politycznych, a prawami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi, które nie są przestrzegane szczególnie w stosunku do wykluczonych społecznie grup, ludzi żyjących w nędzy niezdolnych uzyskać pomocy, gdy ich prawa są łamane.
-Wielu z tych, którzy cierpią z powodu naruszeń praw człowieka – między innymi prawa do zamieszkania na godnym poziomie, wyżywienia, wody, odpowiednich warunków sanitarnych, oraz prawo do opieki zdrowotnej, edukacji i pracy – pozbawionych jest możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności winnych tej sytuacji.- powiedział Duncan Wilson.
 
Amnesty International wzywa wszystkie państwa członkowskie ONZ do uczczenia 60tej rocznicy ustanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyjęciem Protokołu Fakultatywnego w jego aktualnej formie, przez Zgromadzenie Ogólne 10 grudnia 2008 roku.
 
Uzgodnienie i przyjęcie Protokołu Fakultatywnego stanowi efekt pięciu lat negocjacji międzyrządowej grupy roboczej. Ostateczna treść dokumentu została wypracowana na zasadzie kompromisu i ma poparcie przytłaczającej większości państw członkowskich ONZ.
Amnesty International jest członkiem Międzynarodowej Koalicji Organizacji Pozarządowych na rzecz Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (International NGO Coalition for an Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights).
Tłumaczyła Gabrysia Cichowicz

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3370