ONZ: Plan rezolucji antyterrorystycznej uwłacza prawom człowieka – Amnesty International

ONZ: Plan rezolucji antyterrorystycznej uwłacza prawom człowieka

Członkowie Rady ulegli silnej presji ze strony Związku Radzieckiego, aby uchwalić tę rezolucję, chociaż jej sformułowania są zarazem tak niejasne i tak ogólne, że mogłaby usprawiedliwić aresztowania, pościg lub wydawanie pokojowo działających obrońców praw człowieka.

Organizacja jest szczególnie zaniepokojona faktem, że owa rezolucja prosi Państwa o oddanie pod sąd lub wydanie każdej osoby, która  „popiera”, „ułatwia” lub również „próbuje uczestniczyć w organizacji [ lub] w przygotowaniu działań terrorystycznych”.


 


To sformułowanie jest tak dalece ogólne, że ludzie, w tym działający na rzecz praw człowieka oraz pokojowi działacze polityczni mogliby z łatwością paść ofiarą rozwiązań proponowanych w rezolucji .


 


Rezolucja nie wymaga nawet, aby działania przyczyniające się do ”aktów terrorystycznych”, takich jak dostarczenie mieszkań, były zamierzone lub realizowane z wiedzą o pomocy w przestępstwie. W związku z tak szerokim ujęciem, rezolucja wzywałaby do stosowania rozwiązań, które nie pozwalałyby nawet osobom indywidualnym czy ich działania będą zgodne z prawem lub nie,  to co jest jednak zasadniczym wymogiem prawa karnego> oświadczyła. Amnesty InternationalOrganizacja potępia wszystkie ataki przeciwko cywilom, w tym zamachy, które miały miejsce wczoraj, 7 października 2004, w Egipcie. Państwa mają obowiązek podjąć działania, aby zapewnić ochronę osobom, które znajdują się na ich terytorium i oddać do sądu odpowiedzialnych za takie zamachy. Ale te środki muszą respektować i chronić prawa człowieka wszystkich dotyczących osób.
 


Projekt obecnej rezolucji stanowi postęp w stosunku do projektu początkowego, ale referencje w prawach człowieka są niewystarczające. W ten sposób, uzgadnia, że Państwa „powinny” działać respektując swoje zobowiązania wynikające z prawa międzynarodowego, i międzynarodowych praw człowieka, zamiast wyraźnie ująć, że jest to ich obowiązek.

Amnesty International wzywa Radę Bezpieczeństwa do:
  • włączenia dodatkowego paragrafu, który sprecyzuje, że wszystkie środki podjęte przez Państwa muszą być zgodne z prawem międzynarodowym, w tym prawem międzynarodowe dotyczącym praw człowieka, szczególnie zaś uchodźców i  międzynarodowym prawem humanitarnym, to co jest wymogiem minimalnym w porównaniu z Kartą Narodów Zjednoczonych;


  • wyraźnego wyszczególnienia, że żadne rozwiązania nie mogą naruszać  absolutnego zakazu tortur i złego, nieludzkiego, poniżającego traktowania lub karania oraz, że międzynarodowe współdziałanie w doprowadzaniu podejrzanych przed oblicze sprawiedliwości nie może spowodować utraty  ochrony przed torturami i złym traktowaniem, włączając w to zasadę non-refoulment ;


  • zdefiniowania naruszeń w sposób jasny, wąski i łatwo zrozumiały, tak, aby uniknąć nadużyć;


  • zapewnienia, że wzywanie do wprowadzenia „kar stosownych do powagi naruszeń” nie stanowi zachęty do wprowadzenia kary śmierci, która narusza prawo do życia

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4640