ONZ: Wybory do Rady Praw Człowieka ONZ 2007 – Amnesty International

ONZ: Wybory do Rady Praw Człowieka ONZ 2007

IOR 41/010/2007
Tegoroczne wybory członków Rady Praw Człowieka odbędą się 17 maja. Rezolucja 60/251 Zgromadzenia Ogólnego, na mocy której powołano Radę Praw Człowieka przewiduje, że państwa członkowskie ONZ wybierając członków Rady -powinny brać pod uwagę wkład kandydatów w promowanie i ochronę praw człowieka oraz ich dobrowolne przyrzeczenia i zobowiązania-.1
Rezolucja zakłada również, że członkowie Rady -powinni utrzymywać najwyższe standardy w promowaniu i ochronie praw człowieka oraz całkowicie współpracować z Radą-.2 Państwa członkowskie oddając głosy muszą upewnić się, że kandydaci w pełni spełniają ten wymóg i wybrać członka Rady, który demonstruje zaangażowanie na rzecz przestrzegania praw człowieka zarówno na arenie międzynarodowej, jak i we własnym kraju. Wybory powinny stanowić dla wszystkich państw członkowskich okazję do wyboru kandydatów prawdziwie zaangażowanych w ochronę i promowanie praw człowieka. Dlatego też Amnesty International zachęca państwa członkowskie we wszystkich regionach, by liczba kandydatów przewyższyła liczbę wolnych miejsc w każdym regionie.
W celu osiągnięcia większej otwartości i przejrzystości wyborów oraz zdrowszej i silniejszej Rady, AI wzywa kandydatów, aby zgłosili swoją kandydaturę na 30 dni przed datą wyborów przypadającą na 17 maja, czyli najpóźniej do 17 kwietnia 2007 r. oraz składali konkretne, wiarygodne i wymierne przyrzeczenia dotyczące praw człowieka. Jeżeli kandydaci ubiegają się o reelekcję, Amnesty zaleca by w swoich przyrzeczeniach przedstawili informacje na temat działań jakie przeprowadzili w celu realizacji zobowiązań podjętych podczas ubiegłorocznych wyborów.
AI zachęca wszystkich kandydatów do umieszczenia w swoich przyrzeczeniach następujących elementów, z uwzględnieniem -Sugerowanych elementów dobrowolnych przyrzeczeń i zobowiązań kandydatów do Rady Praw Człowieka-3 przygotowanych przez Urząd Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka:

  1. Zobowiązanie do stworzenia efektywnej Rady Praw Człowieka poprzez:

zapewnienie skutecznych i odpowiednich reakcji na łamanie praw człowieka, w tym wszelkie kryzysy, gdziekolwiek do nich dojdzie;
pełne wsparcie dla systemu niezależnych Specjalnych Procedur Rady;
znaczny wkład w efektywność i przejrzystość Wszechstronnego Przeglądu Okresowego;
stwarzanie jak najszerszych możliwości efektywnego udziału organizacji pozarządowych w Radzie.

  1. Zobowiązanie do skutecznego promowania i ochrony praw człowieka za granicą i w kraju poprzez:

pełną współpracę ze Specjalnymi Procedurami Rady, w tym niezwłoczne i pełne reagowanie na ich korespondencję, realizowanie zaleceń oraz, stosownie do zaleceń, składanie stałego zaproszenia i ułatwianie wizyt;
ratyfikację i realizację wszystkich traktatów dotyczących praw człowieka oraz Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, usunięcie wszelkich ograniczających zastrzeżeń oraz zgodę na indywidualne pisma, badania i kontrole;
pełną współpracę z ciałami traktatowymi, w tym terminowe przedstawianie raportów okresowych i niezwłoczną realizację ich wniosków końcowych i zaleceń.
Wybory dokonywane w oparciu o zasługi zakładają, że -handlowanie głosami- jest wykluczone. AI wzywa państwa członkowskie do oddawania głosów wyłącznie na podstawie osiągnięć kandydatów w zakresie praw człowieka oraz ich wkładu w ochronę i promowanie praw człowieka.
Tło wydarzeń
Zgromadzenie Ogólne NZ w rezolucji 60/251 postanowiło, że Rada Praw Człowieka będzie składać się z 47 członków wybieranych bezpośrednio i indywidualnie w tajnym głosowaniu przez większość członków Zgromadzenia. Przedstawiciele będą wybierani w oparciu o rozkład geograficzny według następującego klucza: Grupa Afrykańska 13 miejsc, Grupa Azjatycka 13 miejsc, Grupa Europy Wschodniej 6 miejsc, Ameryka Łacińska i Karaiby 8 miejsc, Europa Zachodnia i inne 7 miejsc. Każdy kandydat musi uzyskać bezwzględną większość (97 głosów) spośród 191 głosów członków Zgromadzenia Ogólnego. Członkowie mogą ubiegać się o reelekcję w kolejnych najbliższych wyborach tylko raz.
W 2007 r. kończą się kadencje następujących członków Rady:
Grupa Afrykańska:       Algieria, Maroko, RPA, Tunezja
Grupa Azjatycka:         Bahrajn, Indie, Indonezja, Filipiny
Grupa Europy Wschodniej:                  Czechy, Polska
Ameryka Łacińska i Karaiby:   Argentyna, Ekwador
Europa Zachodnia i inne:                      Finlandia, Holandia.
Lista kandydatów w tegorocznych wyborach i ich przyrzeczenia znajdują się na stronie ONZ: http://www.un.org/ga/61/elect/hrc/#members
1 pkt. 8
2 pkt. 9
3 -Sugerowane elementy dobrowolnych przyrzeczeń i zobowiązań kandydatów do Rady Praw Człowieka- dostępne są na: http://www.ohchr.org/english/13042006.pdf
Tłumaczenie:  Iwona Bajurko

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

3915