Opinia KOS: działania sędziego Przemysława Radzika są próbą zastraszania adwokatów

“W ocenie Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS działanie sędziego Przemysława Radzika, Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych stanowi próbę zastraszenia i wywołania tzw. „efektu mrożącego” wśród adwokatów”.


Warszawa, 6 sierpnia 2020 r.

Opinie KOS (31(7)/2020)

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS wyraża stanowczy sprzeciw wobec działania sędziego Przemysława Radzika, Zastępcy Rzecznika Sędziów Sądów Powszechnych, który 3 lipca 2020 r. na rozprawie dyscyplinarnej sędziego Waldemara Żurka w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, złożył wniosek o „prze-słanie protokołu rozprawy odpowiednim organom dyscyplinarnym adwokatury”. Wniosek ten został złożony w reakcji na zapowiedź adw. Mikołaja Pietrzaka, jednego z obrońców sędziego Waldemara Żurka, złożenia wniosku o wyłączenie sędziego Przemysława Radzika i sędziego Michała Lasoty, pełniących funkcję Zastępców Rzeczników Dyscyplinarnych Sędziów Sądów Powszechnych, ze względu na wątpliwości co do ich bezstronności.

Adw. Mikołaj Pietrzak argumentując zamiar złożenia wniosku, odniósł się do doniesień medialnych dotyczących niewyjaśnionego udziału Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego w grupie działającej pod nazwą „@KASTAWatch”, która upubliczniała za pośrednictwem konta na Twitterze o tej samej nazwie nieprawdziwe i szkalujące poszczególnych sędziów informacje. Sędzia Przemy-sław Radzik, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego złożył wówczas ww. wniosek, uznając, że przywołane przez adw. Mikołaja Pietrzaka informacje stanowią „in-synuację co do faktów”.

W ocenie Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS działanie sędziego Przemysława Radzika, Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych stanowi próbę zastraszenia i wywołania tzw. „efektu mrożącego” wśród adwokatów.

Adwokat, zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1513 ze zm.), przy wykonywaniu zawodu adwokackiego korzysta z wolności słowa i pisma w granicach określonych przez zadania adwokatury i przepisy prawa, a użyty przez adwokata zwrot, o ile odnosi się do meritum sporu, nie może być odczytywany jako nadużycie adwo-kata przy wykonywaniu zawodu wolności słowa (postanowienie Sądu Najwyż-szego z dnia 22 listopada 2002 r., sygn. III DS 8/02).

Adw. Mikołaj Pietrzak zapowiadając złożenie ww. wniosku działał w obronie i interesie swojego klienta, a także realizował obowiązek obrońcy jakim jest podnoszenie przed sądem wszelkich wątpliwości dotyczących prowadzonego postępowania. W momencie złożenia wniosku to na sądzie spoczywa obowiązek i prawo do oceny jego zasadności, i w dalszej konsekwencji, jego dopuszczalności.

Na podstawie przytoczonych argumentów, Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS uznaje, że wniosek sędziego Przemysława Radzika, Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego stanowił niedopuszczalną próbę ingerencji zarówno w wolność słowa przysługującą adwokatowi podczas wykonywania zawodu adwokackiego, ale również bezpodstawne przyznanie sobie kompetencji do oceny naruszenia zasad etyki i godności adwokata.

Partnerzy KOS:

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy
Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”
Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”
Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”
Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS
Archiwum Osiatyńskiego
Stowarzyszenie Amnesty International
Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych
Forum Współpracy Sędziów

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Polska wolna od nienawiści: NIE dla represji wobec osób LGBTI, TAK dla pokojowych demonstracji

76555