Opinia KR II / 2005 – Amnesty International

Opinia KR II / 2005

OPINIA Komisji Rewizyjnej nr II/2005


 


            W dniu 4 grudnia 2005 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu z udziałem przedstawicielki Komisji Rewizyjnej: Zuzanny Kulińskiej. Komisja Rewizyjna w trybie obiegowym postanowiła przedstawić Zarządowi następującą opinię dotyczącą przebiegu posiedzenia.


 


1. Powołanie Komitetu Ekspertów ds. strategii.


 


            Zgodnie z § 1 Regulaminu Zarządu, Zarząd działa na podstawie postanowień Statutu Stowarzyszenia i Regulaminu. Żaden z tych dokumentów nie przewiduje możliwości powołania przez Zarząd organu doradczego, którego skład jest arbitralnie ustalany przez członków Zarządu.


W związku z tym Komisja Rewizyjna sugeruje bądź powołanie Podkomitetu złożonego zgodnie z § 2 Regulaminu Zarządu z członków Zarządu i, z głosem doradczym, z pracowników Biura, bądź powołanie Grupy Roboczej jako struktury pośredniej ad hoc (wówczas Zarząd powołałby koordynatora danej struktury).


Jednocześnie Komisja Rewizyjna przypomina, że w dotychczasowej praktyce Stowarzyszenia stosowano zasadę głosowania na indywidualnych kandydatów do danego organu i jest to praktyka, która czyni zadość zasadzie samorządności (art. 4 Statutu). Głosowanie en bloc nie powinno być stosowane w takim wypadku.


 


2. Relacje Zarząd – Biuro.


 


Komisja Rewizyjna przypomina, że na podstawie art. 24 u. 2 Statutu podległy Zarządowi Dyrektor działa na podstawie ogólnego pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.


Komisja Rewizyjna zauważa, że w kompetencji Zarządu nie leży prowadzenie działalności operacyjnej Stowarzyszenia. Art. 24 u. 1 Statutu precyzuje, że dla celu „bieżącego kierowania działalnością Stowarzyszenia Zarząd powołuje Biuro Stowarzyszenia oraz zatrudnia podległego sobie Dyrektora”. Zdaniem Komisji Rewizyjnej, z przepisów Statutu nie wynika uprawnienie Zarządu, ani jego poszczególnych członków do kierowania poleceń służbowych dotyczących sposobu wykonywania obowiązków przez pracowników Stowarzyszenia.


 


(…)


 


Komisja Rewizyjna zwraca się do Zarządu o ustosunkowanie się do niniejszej opinii.


 


Warszawa, 5 grudnia 2005 r.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4200