Opinia KR II / 2006 – Amnesty International

Opinia KR II / 2006

Opinia KR II/2006


 


W związku z art. 44 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873), po dokładnej analizie przepisów ustawy i komentarzy do niej, Komisja Rewizyjna zwraca się do Zarządu z prośbą o wyjaśnienie poniższej kwestii:


 


1. Zdaniem Komisji Rewizyjnej konieczne jest zawarcie porozumień (na podstawie art. 44 ustawy) ze wszystkimi wolontariuszami i wolontariuszkami wykonującymi „świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy na rzecz” stowarzyszenia, a za takich należy uznać osoby będące koordynatorami struktur pośrednich stowarzyszenia (a niebędące jego pracownikami).


Wynika to ze specjalnego trybu ich powoływania, wymaganych kwalifikacji i ich miejsca w strukturze stowarzyszenia (por. Regulamin struktur pośrednich i grup stowarzyszenia Amnesty International z maja 2005 r.).


 


2. Komisja Rewizyjna uważa obecną sytuację, w której część wolontariuszy, zajmujących się koordynacją struktur pośrednich stowarzyszenia, posiada status ustawowy (porozumienia zawarte ze stowarzyszeniem), a część nie uzyskała takiego statusu, za wymagającą pilnego uregulowania.


Przedłużanie obecnego status quo powoduje, że osoby wykonujące statutowe zadania stowarzyszenia są traktowane w sposób nierówny. Dodatkowo, zdaniem Komisji, zawarcie porozumienia z wolontariuszem umożliwia bardziej efektywną kontrolę wykorzystywania przez daną osobę środków z budżetu stowarzyszenia oraz pozwala na lepsze zdefiniowanie obowiązków obu stron. Należy zaznaczyć, że wolontariusze, z którymi zawarto porozumienie są w znacznie korzystniejszej sytuacji prawnej niż osoby, których świadczenia na rzecz stowarzyszenia nie zostały określone.


 


Komisja Rewizyjna zwraca się do Zarządu o ustosunkowanie się do niniejszej opinii.


 


Przyjęto jednomyślnie, 18.04.2006


 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4085