Opinia KR IV/2006 – Amnesty International

Opinia KR IV/2006

OPINIA  IV /2006

W związku z wnioskiem złożonym w trybie opisanym w  art. 12 ust 2 Regulaminu Komisji Rewizyjnej, Komisja Rewizyjna wyraża następującą opinię:

  1. Komisja Rewizyjna nie posiada w zakresie swych kompetencji sprawdzania znajomości Regulaminu Struktur Pośrednich i Grup Stowarzyszenia(dalej: Regulaminu)a jedynie może  zbadać czy został on prawidłowo zastosowany.
  2. Komisja Rewizyjna nie dopatrzyła się uchybień wpływających na całokształt działalności Stowarzyszenia, mogących mieć miejsce w trakcie powoływania przez Zarząd koordynatora zespołu ds. LGBT.

Jednocześnie Komisja Rewizyjna zwraca uwagę, że na podstawie obecnego tekstu Regulaminu  nie da się ostatecznie ustalić, czy spełnienie wymagań art. 7 Regulaminu jest konieczne dla powołania przez Zarząd koordynatora struktury (art. 4 Regulaminu). Dotychczasowa praktyka wskazywała, że przedstawienie wymaganych w art. 7 Regulaminu dokumentów, a co więcej ich zaakceptowanie przez Zarząd jest warunkiem koniecznym powołania na stanowisko koordynatora.

  1. W związku z tym, Komisja Rewizyjna zwraca uwagę na konieczność zmian w postanowieniach Regulaminu, które pozwolą uniknąć w przyszłości tego typu niejasności:

a)      w art. 4 Komisja Rewizyjna proponuje dodać zdanie: „po zaakceptowaniu projektów, o których mowa w art. 7”.
b)      dodać przepisy dotyczące zawierania umów wolontariackich, na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wspólne dla wszystkich opisanych w Regulaminie struktur. Komisja Rewizyjna zwracała już uwagę na ten problem w Opinii II/2006 .

  1. Komisja Rewizyjna przypomina o dobrej praktyce, jaką była zasada niepołączalności stanowisk koordynatorów struktur pośrednich oraz funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna sugeruje bądź powrót do tej zasady w praktyce, bądź zapisanie jej w Regulaminie.

4. Komisja Rewizyjna zwraca uwagę na konieczność sformułowania w formie uchwały Zarządu zasad współpracy Stowarzyszenia z innymi organizacjami pozarządowymi. (por. AI Index ORG 20/01/98). Jednocześnie Komisja Rewizyjna przypomina o dobrej praktyce, jaką było wyrażanie przez Zarząd zgody na współpracę struktur Stowarzyszenia z innymi organizacjami pozarządowymi.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3934