Ostatni dzwonek dla edukacji antydyskryminacyjnej – Amnesty International

Ostatni dzwonek dla edukacji antydyskryminacyjnej

W Dniu Edukacji Narodowej Amnesty International przypomina o konieczności podjęcia wspólnej pracy wszystkich środowisk na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji w środowisku szkolnym i lokalnym.

Tylko zintegrowane działania Ministerstwa Edukacji, kadry zarządzającej, grona pedagogicznego, rodziców i społeczności lokalnych mogą przynieść oczekiwany  rezultat, którym jest bezpieczna i wolna od dyskryminacji szkoła.
Według raportu Instytutu Badań Edukacyjnych około 10 procent polskich uczniów i uczennic jest systematycznie dręczonych, przemoc werbalna jest powszechna.

Z analizy dotychczasowych badań o sytuacji polskich szkół wynika, że dzieci narażone są na całe spectrum zachowań agresywnych – od wyzwisk, przez wykluczanie z grupy, po kradzieże i pobicia.

– Tylko kompleksowa edukacja antydyskryminacyjna może stanowić odpowiedź na obecną sytuację. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i uczennicom musi być priorytetem dla polskich szkół, które potrzebują w tym zakresie systemowego wsparcia – powiedziała Draginja Nadaždin, Dyrektorka Amnesty International Polska.

– Kształtowanie postaw tolerancji i szacunku dla odmienności jest bardzo ważne z uwagi na narastanie takich zjawisk, jak mowa nienawiści, przestępstwa z nienawiści, niechęć wobec uchodźców – dodała Draginja Nadaždin.

Wychodząc naprzeciw temu problemowi Amnesty International prowadzi projekty edukacyjne. Pierwszy z nich, “Razem mamy siłę: STOP dyskryminacji” ma na celu kształtowanie świadomości, zrozumienia i mobilizacji do podejmowania działań zwalczających dyskryminację w społecznościach lokalnych i internetowych. W projekcie działa blisko sto szkół, dla których kluczowe są  wspólne działania na rzecz zmian, wykorzystanie nowych mediów, praca metodą projektu uwzględniająca partycypację młodych ludzi na każdym etapie i osobiste zaangażowanie.

Drugi projekt, Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka, jest projektem międzynarodowym, obejmuje swoim zasięgiem wybrane szkoły z Polski, Włoch, Portugalii i Irlandii. Z Polski do projektu zakwalifikowanych zostało pięć wyróżnionych szkół. Głównym celem projektu jest zapobieganie prześladowaniom, dyskryminacji, bullyingowi i przemocy w szkołach. Projekt zakłada pracę i zaangażowanie całej społeczności szkolnej: uczniów/uczennic, nauczycieli/nauczycielek, pracowników/pracowniczek oraz rodziców na rzecz poprawy sytuacji praw człowieka.

Projekty prowadzone przez Amnesty International z jednej strony dają łatwo dostępne narzędzia do pracy na rzecz zmian w środowisku lokalnym, a z drugiej zapewniają holistyczne podejście, włączając do wspólnej pracy wszystkich członków i członkinie społeczności szkolnej i lokalnej, a także dotykając wszystkich obszarów życia szkoły.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Stop dyskryminacji romskich uchodźców!

1085