Oświadczenie w sprawie Konwencji antyprzemocowej

Amnesty International z zadowoleniem przyjęła oświadczenie min. Adama Lipińskiego, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, kierowane do dr. Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich (datowane na 10 stycznia 2017 r.), w którym informuje on, iż Rząd nie podjął i nie zamierza prowadzić prac zmierzających do wypowiedzenia Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Takie stanowisko Rządu potwierdza wagę Konwencji oraz zobowiązań Polski w zakresie zapobiegania i ścigania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej oraz ochrony przed tym zjawiskiem.

Znaczenie Konwencji dla całego społeczeństwa potwierdza również liczba zebranych w ciągu zaledwie kilku godzin podpisów pod petycją Amnesty International wzywającą władze Polski do niewypowiadania Konwencji.

Amnesty International będzie nadal obserwowała działania Rządu, zwłaszcza w zakresie przestrzegania i promowania praw kobiet zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami Polski.

W związku powyższym petycja do władz polskich wzywająca do należytej implementacji Konwencji i niepodejmowania działań w kierunku jej wypowiedzenia pozostaje aktualna.

Działaj teraz!

Powstrzymaj atak na wolność słowa!