Oświadczenie w sprawie Konwencji antyprzemocowej – Amnesty International

Oświadczenie w sprawie Konwencji antyprzemocowej

Amnesty International z zadowoleniem przyjęła oświadczenie min. Adama Lipińskiego, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, kierowane do dr. Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich (datowane na 10 stycznia 2017 r.), w którym informuje on, iż Rząd nie podjął i nie zamierza prowadzić prac zmierzających do wypowiedzenia Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Takie stanowisko Rządu potwierdza wagę Konwencji oraz zobowiązań Polski w zakresie zapobiegania i ścigania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej oraz ochrony przed tym zjawiskiem.

Znaczenie Konwencji dla całego społeczeństwa potwierdza również liczba zebranych w ciągu zaledwie kilku godzin podpisów pod petycją Amnesty International wzywającą władze Polski do niewypowiadania Konwencji.

Amnesty International będzie nadal obserwowała działania Rządu, zwłaszcza w zakresie przestrzegania i promowania praw kobiet zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami Polski.

W związku powyższym petycja do władz polskich wzywająca do należytej implementacji Konwencji i niepodejmowania działań w kierunku jej wypowiedzenia pozostaje aktualna.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj dostępu do aborcji w Polsce!

12577