Oświadczenie ws. zmian dotyczących udzielania ochrony cudzoziemcom – Amnesty International

Oświadczenie ws. zmian dotyczących udzielania ochrony cudzoziemcom

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 30 stycznia br. przedstawiło projekt zmiany w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP. W ocenie Amnesty International zaproponowane rozwiązania mogą negatywnie wpłynąć na dostęp do procedury azylowej na polskich granicach.<br />

Projekt zakłada rozpatrywanie wniosków o status uchodźcy w przyspieszonej procedurze, wprowadzając tzw. tryb graniczny. Może to prowadzić do niewystarczającego zbadania przesłanek podawanych przez osoby poszukujące ochrony.

Zgodnie zaprojektowanymi zmianami osoba poszukująca ochrony może być umieszczana w ośrodkach strzeżonych na czas trwania postępowania, co będzie prowadzić do automatycznego pozbawiania wolności osób, które wyrażają chęć ubiegania się o ochronę. Taka konstrukcja prowadzi do naruszenia prawa do wolności osobistej. Ponadto zapowiedziano kierowanie się listą bezpiecznych krajów pochodzenia przy podejmowaniu decyzji o udzielaniu ochrony międzynarodowej. W praktyce może to oznaczać naruszenie zasady indywidualnego podejścia do każdej z osób ubiegających się o ochronę.

Informując o projektowanych zmianach, MSWiA powołało się na rozwiązania funkcjonujące już w innych państwach europejskich, m.in. na Węgry. W tym kontekście Amnesty International zwraca uwagę na konsekwencje polityki zamkniętych drzwi w tym kraju, która doprowadziła do przerażającego traktowania osób poszukujących ochrony. Tysiące osób ubiegających się o azyl – w tym małoletni bez opieki – doświadcza poważnych nadużyć, nielegalnego zawracania i bezprawnej detencji ze strony węgierskich władz i systemu, który stworzono tak, aby zniechęcić kolejne osoby do dotarcia do tego kraju.

Amnesty International w ramach konsultacji społecznych przygotuje stanowisko odnośnie zaproponowanych zmian.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj równych szans dla wszystkich uczniów i uczennic w Polsce!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

12669