Pakistan: Amnesty International nalega, aby w walce z terroryzmem premier respektował prawa człowieka – Amnesty International

Pakistan: Amnesty International nalega, aby w walce z terroryzmem premier respektował prawa człowieka

ASA 33/003/2007
Pani Khan wezwała rząd Pakistanu do:
–                    wszczęcia dochodzenia w sprawie domniemanych -zaginięć- osób, podejrzanych o terroryzm, a także podjęcia odpowiednich kroków w celu niedopuszczenia do powstania podobnych zarzutów w przyszłości;
–                    zbadania przypadków morderstw, dokonanych w czasie operacji wojskowych pakistańskiej armii na terenach plemiennych.
Odnosząc się do roli, jaką Pakistan odgrywa w Radzie Praw Człowieka ONZ, Irene Khan wyraziła nadzieję, iż kraj ten przyczyni się do wypracowania konsensusu, koniecznego dla stworzenia silnego i efektywnego systemu ochrony praw człowieka w ramach ONZ.
Sekretarz Generalna z zadowoleniem przyjęła zmiany w dziedzinie ochrony praw człowieka w Pakistanie, zapoczątkowane uchwaleniem w listopadzie 2006 r. Ustawy o Ochronie Kobiet, zwiększającej możliwość ścigania przypadków gwałtu i molestowania seksualnego.
-Jest to krok w dobrym kierunku i mam nadzieję, że pójdą za nim kolejne działania, likwidujące inne formy dyskryminacji kobiet, która jest przyczyną przemocy, związanej z faktem przynależności danej osoby do określonej płci.- – powiedziała pani Khan.

Tłumaczenie: Przemysław Pietraszek

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3997