Pakistan: Nowy rząd ratyfikował Konwencję Praw Człowieka ONZ – Amnesty International

Pakistan: Nowy rząd ratyfikował Konwencję Praw Człowieka ONZ

-Stając się sygnatariuszem Konwencji Praw Człowieka ONZ, Pakistan wykonał milowy krok w kierunku zagwarantowania praw człowieka, ich ochrony i realizacji zgodnie ze standardami międzynarodowymi- powiedziała AI. Organizacja wzywa władze Pakistanu do wykorzystania tej okazji i próbuje wywołać w kraju dyskusję na temat problemu praw człowieka.

Podczas prezentacji swojej kandydatury w czasie elekcji Konsula ds. Praw Człowieka w kwietniu 2006, Pakistan zobowiązał się do szybkiej ratyfikacji podstawowych traktatów dotyczących praw człowieka.

17 kwietnia 2008 Pakistan podtrzymywał zobowiązanie, ratyfikując Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych oraz podpisując Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (ICCPR) oraz Konwencję  przeciwko torturom i innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu lub karaniu (UNCAT).  

AI nieprzerwanie od wielu lat wzywała Pakistan do ratyfikacji tych i innych traktatów ONZ dotyczących praw człowieka.

Teraz AI wzywa władze Pakistanu do:
– szybkiej ratyfikacji ICCPR oraz UNCAT i ich prawnego zatwierdzenie, które potwierdziłoby, że te trzy dokumenty stały się częścią pakistańskiego prawa wewnętrznego;
– ratyfikacji wszystkich innych traktatów związanych z prawami człowieka i ich dodatkowych protokołów, jak również Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego;
– aktywnego uskuteczniania międzynarodowych praw człowieka w polityce i praktyce;
– uwolnienia lub co najmniej ujawnienia dalszego losu i miejsca pobytu wszystkich ofiar, których obecny status jest nieznany;
– zakończenia wszystkich nieuzasadnionych aresztowań;
– zakończenia wszelkich tortur i innych rodzajów nieludzkiego traktowania, a także do uchylenia praw niosących ze sobą okrucieństwo i niehumanitarność oraz zniesienia poniżających kar;
– ogłoszenia moratorium nt. wszystkich postawionych wyroków śmierci i złagodzenia kary śmierci ponad 7000 osób czekających obecnie w celach śmierci.

Tłumaczyła Zuza Kubocz

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3599