Pakistan: trzeba znieść ?ustawy o bluźnierstwie? – Amnesty International

Pakistan: trzeba znieść ?ustawy o bluźnierstwie?

Wzrost nasilenia ataków na mniejszości religijne ma związek z rosnącym w kraju ekstremizmem religijnym. Amnesty International wyraża zaniepokojenie przejawami dyskryminacji, prześladowaniem i atakami, których ofiarami padają przedstawiciele wszystkich mniejszości religijnych, w tym powszechnych w Pakistanie mniejszości muzułmanów ahmadija, chrześcijan, szyitów, sikhów i hinduistów.
Amnesty International z zadowoleniem przyjęła obwieszczenie premiera Gilani, w którym zapowiedział on stworzenie przez rząd komisji ds. oceny i rewizji praw -zagrażających harmonii religijnej-. Oświadczenie premiera ma miejsce tuż po atakach w mieście Gorja, które wybuchły pod pretekstem oskarżeń o bluźnierstwo. Chociaż premier nie odniósł się do żadnych konkretnych praw, które miałyby zostać zmienione, jego oświadczenie czyniło aluzje do tzw. -ustaw o bluźnierstwie- wprowadzonych w 1982 i 1986 roku przez wojskowego przywódcę Za-ul-Haqa, który starał się wykorzystać islam do spopularyzowania swojej dyktatury.
Pakistańskie ustawy o bluźnierstwie, które sprzyjają tworzeniu się w kraju atmosfery przemocy i prześladowań na tle religijnym, są przyczyną nasilonych ataków na mniejszości religijne. Oskarżenia o bluźnierstwo często stawały się przyczyną morderstw zarówno muzułmanów, jak i członków mniejszości religijnych.
Ustawy o bluźnierstwie, które mają rzekomo chronić islam i uczucia religijne większości muzułmańskiej, są niejasno sformułowane i arbitralnie egzekwowane przez policję i władze sądownicze, co de facto sprowadza się do nękania i prześladowania mniejszości religijnych. W styczniu tego roku pięciu muzułmanów ahmadija, w tym jeden małoletni, zostało zatrzymanych na podstawie fałszywych oskarżeń o bluźnierstwo w okręgu Layyah, chociaż na poparcie tych zarzutów nie przedstawiono żadnych dowodów ani świadków.
Dowody zgromadzone przez Amnesty International i inne organizacje praw człowieka wskazują na to, że oskarżenia wnoszone na podstawie ustaw o bluźnierstwie opierają się jedynie na mniejszościowym wyznaniu religijnym danej osoby lub bezpodstawnych i rozpowszechnianych w złej wierze doniesieniach wynikających z osobistej wrogości, których motywem często jest chęć zamknięcia kogoś w więzieniu w celu wygrania sporów dotyczących interesów lub ziemi. Policja zazwyczaj nie rejestruje ani nie sprawdza zażaleń, a sprawiedliwe wyroki nie są normą, ponieważ część sędziów jest stronnicza w stosunku do mniejszości religijnych.
Amnesty International wzywa rząd Pakistanu do zmiany lub zniesienia ustaw o bluźnierstwie, a zwłaszcza ustępu 295C Pakistańskiego Kodeksu Karnego, który przewiduje obowiązkową karę śmierci dla każdej osoby uznanej za winną bluźnierstwa. Organizacja apeluje do pakistańskiego rządu o zagwarantowanie członkom mniejszości praw człowieka zapisanych w Konstytucji i w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, w szczególności w Art. 18 stanowiącym, że -każdy człowiek ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania-.
Organizacja apeluje również do rządu Pakistanu o wprowadzenie do prawodawstwa i praktyki środków mających powstrzymać dyskryminację ze względu na religię. W tym celu pakistański rząd powinien wdrożyć wszechstronny program edukacyjny na wszystkich poziomach społeczeństwa promujący równość i poszanowanie dla różnorodnych wyznań obecnych w Pakistanie.
Tłum. O. Szkudłapska

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3003