Pekin+10: Żadnych odstępstw od prawa – Amnesty International

Pekin+10: Żadnych odstępstw od prawa

Część kampanii Amnesty International -Stop Przemocy Wobec Kobiet- (SVAW) ujawniła, że prawa człowieka kobiet są w dalszym ciągu poważnie naruszane mimo zobowiązań rządu do ich promowania i chronienia. Amnesty International wydaje dzisiaj raport pt. -Nie ma odwrotu-, w którym organizacja zwraca uwagę na pogwałcanie praw człowieka kobiet w wielu krajach, jak również nalega, aby władze podjęły natychmiastowe działania w celu zakończenia tych nadużyć i pociągnięcia do odpowiedzialności wszystkich sprawców.

-Rządy muszą być pociągane do odpowiedzialności i nie mogą wycofywać się z podjętych wcześniej zobowiązań- – mówi Hilary Fisher, dyrektorka kampanii Stop Przemocy Wobec Kobiet.

Sesja CSW, rozpoczynająca się 28 lutego, będzie obejmować przegląd i ocenę postępu władz w wprowadzeniu Deklaracji Pekińskiej i pekińskiej Platformy Działania (PfA), przyjętych w Pekinie, we wrześniu 1995 r. na IV Światowej Konferencji ONZ ds. Kobiet. Przegląd ten będzie się również skupiał na ocenie procesu wprowadzenia w życie na obszarze całego kraju tych wszystkich dokumentów oraz dokumentów będących dorobkiem piątej Specjalnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego w 2000 r.

Amnesty International wraz z innymi organizacjami pozarządowymi w siedzibie ONZ w Nowym Jorku, wzywa władze do publicznego potwierdzenia wszystkich trzech dokumentów dotyczących praw człowieka oraz do zobowiązania się do pełnego i natychmiastowego wdrożenia ich na terenie całego kraju. Organizacje nawołują także do podkreślenia ścisłego związku między respektowaniem praw człowieka kobiet a realizacją Deklaracji Milenijnej i Milenijnych Celów Rozwoju (MDG). To przekonujące wezwanie lokalnej społeczności do władz w postaci ogólnie przyjętego listu, jest dostępne na stronie: http://www.peacewomen.org/un/Beijing10%20/SignOnLetterB10.html

W porozumieniu z organizacjami pozarządowymi, Amnesty International będzie organizatorką spotkań poza sesją CSW, łącznie z warsztatem dla działaczy i działaczek na temat należytej staranności, spotkaniem w sprawie dyskryminującym ustawodawstwem i trzecim spotkaniem z organizacją partnerską Oxfam i IANSA (International Action Network on Small Arms), dotyczącym wydanego w Johanesburgu przez SVAW i kampanię Broń Kontrolowana raportu pt.: -Wpływ broni na życie kobiet-. Raport ten pokazuje jak niewspółmiernie wysoka cenę muszą płacić kobiety za nieuregulowany, a przynoszący miliardowe zyski handel bronią strzelecką.

Pełna wersja raportu: No turning back – full implementation of women’s human rights: http://web.amnesty.org/library/Index/ENGIOR410022005

Tło wydarzeń
W czerwcu 2000 r., Zgromadzenie Ogólne ONZ zwołane na Specjalnej Sesji, dokonało przeglądu postępu wprowadzenia Deklaracji Pekińskiej i pekińskiej Platformy Działania oraz przeszkód pozostających na jej drodze. Amnesty International i inne organizacje pozarządowe zaniepokoiły się zastojem w procesie respektowania praw człowieka kobiet ujawnionym przez Specjalna Sesję i inne fora międzynarodowe, jak np. Światową Konferencję Praw Człowieka. Niektóre państwa zakwestionowały podstawową zasadę, że prawa kobiet są prawami człowieka. Kraje te poddają w wątpliwość konsekwencję w chronieniu praw człowieka kobiet. Udało się im również usunąć wzmianki o prawach człowieka z dokumentów spisanych na sesji.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie oddamy konwencji antyprzemocowej!

4482