Peru: Narodowy Plan Praw Człowieka jest kluczem do pozbycia się konsekwencji konfliktu wewnętrznego – Amnesty International

Peru: Narodowy Plan Praw Człowieka jest kluczem do pozbycia się konsekwencji konfliktu wewnętrznego

AMR 46/003/2004

W nowym, opublikowanym dzisiaj raporcie, Amnesty International wzywa rząd Peru do zatwierdzenia Narodowego Planu Praw Człowieka, w którym znalazłyby się konkretne środki zmierzające do zapewnienia prawdy, sprawiedliwości i odszkodowań oraz do wyeliminowania bezkarności i dyskryminacji w kraju.
                       
 Według Raportu Końcowego Komisji Prawdy i Pojednania (Comisión de Verdad y Reconciliación – CVR) prawie 24.000 osób zmarło albo -zaginęło- w latach zbrojnego konfliktu wewnętrznego w Peru. Komisja doszła także do wniosku, że dyskryminacja rasowa i płciowa doprowadziły do takiej sytuacji, w której wszystkie te nadużycia były popełniane bezkarnie i nie zostały przez społeczeństwo zadenuncjowane.

-Rząd Peru musi kontynuować prace komisji CVR w walce przeciw bezkarności w przypadku 43 kazusów, które zostały przedstawione Prokuratorowi Generalnemu. Wszystkie skargi o naruszeniu praw człowieka muszą być gruntownie zbadane a osoby, przeciw którym zostały one wniesione, pociągnięte do odpowiedzialności w sądach cywilnych i ukarane stosownie do bezwzględności, z jaką popełniona została zbrodnia. Środki odszkodowawcze muszą być wydzielone ofiarom zarówno indywidualnie jak i zbiorowo i proporcjonalnie do rozmiaru cierpień, których doznały- – powiedziała pani García.

Ponad to, by walczyć z dyskryminacją kobiet, rodzimych plemion i rolników władze muszą okresowo nowelizować ustawodawstwo w celu zdobycia pewności, że nie jest w nim promowana dyskryminacja ze względu na rasę, orientację seksualną czy pochodzenie etniczne i w celu usprawnienia efektywności legislacji w procesie eliminowania takiej dyskryminacji.

Plan musi także obejmować środki promujące i gwarantujące szacunek dla praw ekonomicznych, społecznych i kulturalnych – łącznie z prawem do zdrowia, do swobodnie wybranej lub zaakceptowanej pracy, do nauki i prawem każdego człowieka do zapewniającej dobrobyt stopy życiowej, włączając w to wyżywienie, odzież, mieszkanie.

-Od czasu zakończenia konfliktu kontynuowana jest bezkarność przestępców  i dyskryminacja, które nie pozwalają tysiącom Peruwiańczykom korzystać ze swoich praw i wolności.  Zarówno władze jak i społeczeństwo są odpowiedzialni za uczynienie Peru krajem, w którym równe możliwości są rzeczywiste dla każdego-, podkreśliła na końcu pani García.

Tło

Ustanowiona w roku 2001 Komisja Prawdy i Pojednania miała za zadanie zbadanie okoliczności towarzyszących łamaniu i nadużywaniu praw człowieka, które miały miejsce w okresie od maja 1980 r. do listopada 2000 r. i były dziełem organizacji Świetlisty Szlak (Sendero Luminoso), Rewolucyjny Ruch Tupaca Amaru (MRTA) oraz Republiki Peru. Poza tym Komisja miała ustalić miejsca pobytu, tożsamość oraz warunki, w jakich znajdują się ofiary konfliktu wewnętrznego. Jej zadaniem było także opracowanie propozycji odszkodowawczych dla ofiar oraz zaproponowanie odpowiednich działań i reform mających na celu zapobieżenie takim incydentom w przyszłości.

26 sierpnia 2003 r. Komisja zaprezentowała swój Raport Końcowy zawierający wyniki jej badań oraz konkretne zalecenia wystosowane do rządu Peru.

Większość propozycji nie wymaga większych nakładów finansowych. Niektóre z nich to propozycje strukturalnych reform czy też reform, które wymagają zmian w kulturze i świadomości szerokich kręgów peruwiańskiego społeczeństwa. Te propozycje potrzebują zatem programu długofalowych reform.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4700