Pilna Akcja: Andrej Sannikau dręczony w trakcie pobytu w areszcie – Amnesty International

Pilna Akcja: Andrej Sannikau dręczony w trakcie pobytu w areszcie

12 maja więzień sumienia Andrej Sannikau, były kandydat w wyborach prezydenckich na Białorusi, złożył podczas swojego procesu oświadczenie dotyczące fizycznego i psychicznego znęcania, któremu był poddany w areszcie. Pomimo złego stanu zdrowia odmówiono mu również dostępu do opieki medycznej.

W swoim oświadczeniu, złożonym w dziewiątym dniu procesu, Andrej Sannikau poinformował, że użyte przeciwko niemu dowody zostały zdobyte poprzez stosowanie na nim tortur. Jak poinformował, bezpośrednio po zatrzymaniu w dniu 19 grudnia 2010 był bity oraz przetrzymywany przez wiele godzin bez dostępu do toalety. Każdego dnia zmuszano go do przenoszenia swoich rzeczy do zimnej celi, gdzie stał nagi przy ścianie z rozciągniętymi rekami i nogami lub kucał przez wiele godzin. Pomimo informowaniu władz aresztu o dokuczliwym bólu nogi, którą zranił w trakcie przebywania w areszcie, nie pozwolono mu zmienić pozycji. Zamaskowane osoby przebywające w tym samym pomieszczeniu co Andrej Sannikau uderzały w ściany pałkami, krzyczały na niego i kopały go. Andrej Sannikau dodał, że przez cały okres zatrzymania miał założone kajdanki, przez co poruszał się w bolesnej, wymuszonej pozycji.

Andrej Sannikau oświadczył również, że gdy odmówił przyznania się do winy podczas rozmowy z szefem KGB, powiedziano mu że -w takim razie zastosujemy bardziej brutalne środki wobec twojej żony i dziecka.- Świadomy, że jego żona również została zatrzymana, oraz że podjęto działania mające na celu umieszczenia ich dziecka w ośrodku opiekuńczym, potraktował groźby poważnie i usiłował współpracować. Wciąż jednak odmawiano mu kontaktu z adwokatem, z którym spotkał się dopiero 22 marca, ponad trzy miesiące od zatrzymania. Przez ponad miesiąc nie miał możliwości wysyłania ani otrzymywania listów, od początku był izolowany od informacji z zewnątrz.

W areszcie zdrowie Andreja Sannikau pogorszyło się. Cierpi na ostrą podagrę powodującą silny ból, jednak ponawiane przez niego prośby o środki przeciwbólowe są odrzucane. Andrej Sannikau kilkakrotnie prosił o przerwę w rozprawie z powodu złego samopoczucia, tego również mu odmówiono. Spotkał się z oficjalnym przedstawicielem służby zdrowia, który stwierdził że jego stan zdrowia nie jest na tyle poważny, aby wymagał dalszych interwencji. Jego adwokat występował również o dołączenie podań o pomoc medyczną do akt sprawy, jednak sędzia oddalił wniosek. Podczas całego procesu Andrej Sannikau otrzymuje niewystarczające racje żywności i wody.

PROSIMY PISZCIE NATYCHMIAST w języku białoruskim, rosyjskim lub we własnym języku:

  • Przypominając władzom Białorusi, że Andrej Sannikau jest więźniem sumienia; oskarżenia przeciwko niemu muszą być wycofane a on sam natychmiast i bezwarunkowo uwolniony;
  • Wzywając władze Białorusi do zapewnienia Andreiowi Sannikau dostępu do niezależnego lekarza specjalisty oraz zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej, obejmującej w razie potrzeby przeniesienie do szpitala;
  • Wyrażając zaniepokojenie faktem, że Andrej Sannikau poddany został w więzieniu torturom i złemu traktowaniu;
  • Wzywając władze Białorusi do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich zatrzymanych oraz przeprowadzenia pilnego śledztwa dotyczącego możliwych tortur i złego traktowania;
  • Przypominając władzom Białorusi, że wszelkie zeznania złożone pod wpływem tortur są niedopuszczalne jako materiał dowodowy, za wyjątkiem postępowań przeciwko oskarżonym o stosowanie tortur.

APELE NALEŻY WYSŁAĆ PRZED BEFORE 24 czerwca 2011 DO:

Prezydenta
Aleksander Łukaszenka
ul. Karla Marxa 38
220016 Mińsk, BIAŁORUŚ
Fax: +375 17 226 06 10/+375 17 222 38 72
Email:    contact@president.gov.by

Zwrot grzecznościowy:
Szanowny Panie Prezydencie
Prokuratora Generalnego
Grigorij Aleksiejewicz Wasilewicz
Internatsionalnaya str. 22
220050 Mińsk BIAŁORUŚ
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prokuratorze

Kopie należy również kierować do przedstawicieli dyplomatycznych akredytowanych w twoim kraju.

Wysyłając apel po wskazanej dacie skontaktuj się ze swoją sekcją lokalną . Jest to szósta aktualizacja UA 264/10.

Dalsze informacje: http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR49/009/2011/en

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

NIE dla rozlewu krwi w Iranie

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

Powiązany temat

Peru: Co najmniej 40 osób zabitych podczas protestów, trwających od grudnia 2022

Powiązany temat

Dziennikarze i niezależni obserwatorzy uciszani by świat nie dowiedział się o protestach w Rosji – nowy raport 

2347