Pilna Akcja Białoruś: Obdżektor skazany na 3 miesiące więzienia. – Amnesty International

Pilna Akcja Białoruś: Obdżektor skazany na 3 miesiące więzienia.

1 lutego Sąd Rejonowy w Mińsku skazał 21-letniego Ivana Mikhailau na 3 miesiące więzienia za odmowę pełnienia służby wojskowej.
Iwana aresztowano 15 grudnia w mieście Soligorsk (———) na południe od Mińska. Przetrzymywano go w areszcie w mieście Żodzino (—-i–) 50km na wschód od Mińska. Pobyt w areszcie zaliczono mu na poczet odbywania kary. Po wyroku nadal przebywa w tym samym zakładzie.
Jego prawnik poinformował Amnesty International, że jego rodzina zamierza odwoływać się od wyroku.
Ivan Mikhailau otrzymał wezwanie do wojska w grudniu 2008 r. Nie zgodził się na pełnienie służby ze względu na poglądy religijne – jest Żydem mesjanistycznym i nie może nosić broni. Starał się o skierowanie do służby zastępczej lub przeniesienie do rezerwy, ale jego wnioski zostały odrzucone. Choć białoruska konstytucja daje każdemu obywatelowi prawo do odbywania służby zastępczej o charakterze cywilnym, żadnej takiej służby dotąd nie zorganizowano.
PROSIMY O PISANIE APELI w jęz. białoruskim, rosyjskim lub ojczystym, w których:
– zaapelują Państwo o natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie Ivana Mikhailau;
– zaapelują Państwo, by Ivan Mikhailau i inni obdżektorzy zostali zwolnieni z obowiązku służby wojskowej lub by pozwolono im zaczekać, aż zostanie zorganizowana służba zastępcza w cywilu;
– zaapelują Państwo o uchwalenie ustawodawstwa, które zapewni rzeczywistą cywilną alternatywę dla służby wojskowej, nie mającą charakteru karnego, w zgodzie z zapisami białoruskiej konstytucji;
– przypomną Państwo, że Białoruś jest stroną Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, który zobowiązuje do uznania prawa do odmowy służby wojskowej z powodów światopoglądowych;
PROSIMY WYSYŁAĆ APELE PRZED 15 MARCA DO NASTĘPUJĄCYCH OSÓB:
– Prezydenta
Alyaksandr Lukashenka 
Ul. Karla Marxa 38
220016 Minsk 
Belarus 
Faks: +375 17 226 06 10
Email za pośrednictwem strony http://www.president.gov.by/en/press10650.html 
Nagłówek: Szanowny Panie Prezydencie
– Ministra Obrony Narodowej
Yurii Zhadobin
Kommunisticheskaya str. 1 
220034 Minsk
Belarus 
Fax: +375 17 297 15 36
Email: mod@mod.mil.byNagłówek: Szanowny Panie Ministrze
W KOPII DO:
– Prokuratora Generalnego
Grigory Alekseevich 
Ul. Internatsionalnaya 22
220050 g. Minsk     
Belarus 
Faks: +375 17 226 42 52
Nagłówek: Szanowny Panie Prokuratorze
– Ambasady Republiki Białoruś
ul. Wiertnicza 58, 02-952 Warszawa
Faks: 022 742 09 80
Email: poland@belembassy.org INFORMACJE DODATKOWE
Służba wojskowa na Białorusi jest obowiązkowa dla wszystkich mężczyzn między 18 a 27 rokiem życia.
Choć art. 57 białoruskiej konstytucji daje każdemu obywatelowi prawo do odbywania służby zastępczej o charakterze cywilnym, żadnej takiej służby dotąd nie zorganizowano.
Według relacji jego prawnika, po otrzymaniu wezwania w grudniu 2008 r. Iwan poinformował miński rejon wojskowy o swojej odmowie pełnienia służby wojskowej z powodów religijnych i poprosił o skierowanie go do cywilnej służby zastępczej. W styczniu 2009 r. jego wniosek został odrzucony z uzasadnieniem, że taka służba nie istnieje. Iwan podjął kolejną próbę, tym razem wnioskując o zamianę służby wojskowej na służbę w rezerwach. Ten wniosek także odrzucono – w czerwcu 2009 r. Wkrótce potem władze przydzieliły Iwana do służby wojskowej w pełnym wymiarze.
Prawo do odmowy odbywania służby wojskowej z powodów światopoglądowych jest nieodłącznie związane z prawem do wolności myśli, sumienia i wyznania, zapisanym w art. 18 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, którego Białoruś jest sygnatariuszem.
Komitet Praw Człowieka (ciało odpowiedzialne za monitorowanie przestrzegania Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych) rozpatrywał w listopadzie 2006 r. analogiczny przypadek dot. Korei i uznał, że ściganie i skazanie dwóch obdżektorów przy braku cywilnej alternatywy dla obowiązkowej służby wojskowej stanowiło naruszenie ww. artykułu Paktu (komunikaty nr 1321/2004 i 1322/2004).
Amnesty International uznaje za obdżektora każdą osobę, która ze względu na swoje sumienie lub głębokie przekonanie odmawia odbycia służby w siłach zbrojnych lub innego bezpośredniego lub pośredniego udziału w wojnach i innych konfliktach zbrojnych. Amnesty International za obdżektora uznaje także taką osobę, która nie będąc przeciwna prowadzeniu wojen w ogóle, odmawia udziału w konkretnej wojnie, nie zgadzając się z jej celami lub sposobem prowadzenia. Amnesty International uznaje obdżektora za więźnia sumienia, jeśli został zatrzymany lub uwięziony jedynie w rezultacie odmówienia mu prawa do zarejestrowania się jako obdżektor i odbycia służby zastępczej. Amnesty International uznaje obdżektora za więźnia sumienia także w przypadku skazania za dezercję, jeśli przed samowolnym opuszczeniem jednostki podjął próbę uzyskania zwolnienia z armii z powodów światopoglądowych.
Kontynuacja pilnej akcji nr 23/10 (EUR 49/001/2010)
Tłumaczenie: Marcin Natorski

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

2820