PILNA AKCJA: Kobiecie grozi ekstradycja i tortury – Amnesty International

PILNA AKCJA: Kobiecie grozi ekstradycja i tortury

Tatiana Paraskiewicz została zatrzymana w Czechach. Grozi jej ekstradycja na Ukrainę lub do Federacji Rosyjskiej. W przypadku wydalenia do któregoś z tych państw zostanie ona prawdopodobnie odesłana do Kazachstanu, gdzie grożą jej tortury lub inne formy okrutnego traktowania oraz nieuczciwy proces z powodu współpracy ze znanym opozycjonistą Muchtarem Abliazowem
Tatiana_Paraskevich___c__Radio_Free_Europe
Tatiana Paraskiewicz, (c) Radio Free Europe

Tatiana Paraskiewicz, lat 49, obywatelka Federacji Rosyjskiej oraz Kazachstanu, stara się o azyl polityczny w Czechach. Została tam aresztowana w maju 2012 na podstawie wydanego przez Interpol listu gończego, kiedy szukała pomocy kardiologa w Karlowych Warach. W czerwcu 2012 władze ukraińskie wystąpiły o jej ekstradycję pod zarzutem przestępstw gospodarczych. Oczekiwany jest również wniosek o ekstradycję ze strony rosyjskiej.

Sąd rejonowy w Pilźnie dwukrotnie odrzucał wnioski ukraińskie: w październiku 2012 oraz styczniu 2013. W lutym 2013 Sąd Najwyższy w Pradze wyraził zgodę na ekstradycję a apelacja do Trybunału Konstytucyjnego w maju 2013 została odrzucona. W kwietniu 2013 zatrzymana wystąpiła o azyl i nadal oczekuje na decyzję. Według obowiązującego prawa czeskiego ekstradycja nie jest możliwa dopóki nie zostanie rozstrzygnięty wniosek o azyl. Kobieta przebywa w areszcie w Pilźnie od 18 miesięcy.

Wnioski o ekstradycję są najprawdopodobniej związane z ewentualną znajomością Tatiany Paraskiewicz z opozycjonistą kazachskim Muchtarem Abliazowem, który uciekł z Kazachstanu w 2009 roku , po czym w 2011 roku został uznany za uchodźcę w Wielkiej Brytanii. Obecnie przebywa on we Francji, gdzie również oczekuje na decyzję w kwestii ekstradycji na Ukrainę lub do Federacji Rosyjskiej. Tatiana Paraskiewicz jest byłą kierowniczką grupy inwestycyjnej, a prokuratorzy rosyjscy i ukraińscy oskarżają ją o przestępstwa gospodarcze popełnione jakoby we współpracy z Muchtarem Abliazowem, byłym prezesem zarządu BTA Bank (Kazachstan).

Na mocy prawa międzynarodowego Republika Czeska jest zobowiązana powstrzymać ekstradycję jakiejkolwiek osoby do kraju, w którym byłaby ona zagrożona prześladowaniami lub innymi ciężkimi naruszeniami praw człowieka; zobowiązanie to dotyczy również wydalenia do państwa, w którym danej osobie groziło by dalsze wydalenie do kraju, w którym istnieje takie zagrożenie. Władze czeskie winny zatem wstrzymać ekstradycję Tatiany Paraskiewicz na Ukrainę lub do Rosji, ponieważ stanowi ona naruszenie zobowiązań Republiki Czeskiej w myśl międzynarodowego prawa praw człowieka.

Prosimy o pisanie apeli w języku czeskim, angielskim lub własnym:

n Wzywających władze do podjęcia wszelkich działań koniecznych do wywiązania się przez Republikę Czeską ze zobowiązań ochrony praw człowieka i niewydalania Tatiany Paraskiewicz na Ukrainę lub do Rosji, gdzie groziłoby jej dalsze wydalenie do Kazachstanu, a w konsekwencji ryzyko ciężkich naruszeń praw człowieka.

n Wzywających władze czeskie do nie przyjmowania zapewnień dyplomacji ukraińskiej, rosyjskiej lub jakiegokolwiek innego państwa mającego historię stosowania tortur lub innych form okrutnego traktowania, ponieważ są one niewiarygodne i nie stanowią skutecznej ochrony przed naruszeniami praw człowieka.

Apele prosimy wysyłać do 2 grudnia 2013 na adres:

Minister Spraw Wewnętrznych

Inż. Martin Pecina, MBA

Ministry of Interior, Nad Štolou 3

170 34 Prague 7, Republika Czeska

Fax: + 420 974 833 500

Email: protokolkm(at)mvcr.cz

Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ministrze / Dear Minister

Minister Sprawiedliwości

Mgr. Marie Benešová

Ministry of Justice

Vyšehradská 16

128 10 Prague 2, Republika Czeska

Fax: + 420 224 921 657

E-mail: SM(at)msp.justice.cz

Zwrot grzecznościowy: Szanowna Pani Minister / Dear Minister

z kopią na adres Ambasady Republiki Czeskiej w Polsce:.

Ambasada Republiki Czeskiej

Ambasador Jan Sechter
ul. Koszykowa 18
00-555 Warszawa

Email: warsaw(at)embassy.mzv.cz
Fax: (22) 525 18 98

Informacje dodatkowe

Przeciwko kazachskim opozycjonistom i aktywistom społeczeństwa obywatelskiego wielokrotnie już wytaczane były oskarżenia kryminalne związane z ich osobistymi, zawodowymi lub politycznymi związkami z Muchtarem Abliazowem. Oskarżenia te naznaczone są pogwałceniami zasad uczciwego procesu, powszechne jest również przekonanie że wyroki skazujące wydawane były na polityczne zamówienie. Dnia 31 maja 2013 żona i córka Muchtara Abliazowa zostały bezprawnie wydalone z Włoch i siłą przekazane do Kazachstanu, z jawnym pogwałceniem prawa włoskiego i międzynarodowego.

Tortury i inne formy okrutnego traktowania są rutynowymi elementami śledztw prowadzonych w Kazachstanie. Są również stosowane powszechnie jako środki dyscyplinujące wobec osadzonych. Więcej informacji Amnesty International przekazuje w ostatnim raporcie dotyczącym tortur w Kazachstanie: Old habits: The routine use of torture and other ill-treatment in Kazakhstan (EUR 57/001/2013): www.amnesty.org/en/library/info/EUR57/001/2013/en.

W kolejnym raporcie Amnesty International: Return to torture: Extradition, forcible returns and removals to Central Asia (Index: EUR 04/001/2013) podkreślono zagrożenie torturami i innymi formami okrutnego traktowania wobec wybranych grup, do których należą dysydenci polityczni oraz związane z nimi osoby, w przypadku ich wydalenia do Kazachstanu. Raport w języku angielskim dostępny jest pod adresem http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR57/001/2013/en.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

NIE dla rozlewu krwi w Iranie

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

Powiązany temat

List Komitetu Obrony Sprawiedliwości do Marszałka Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym 

1696