PILNA AKCJA: Kolejne wysiedlenia Romów w Baia Mare – Amnesty International

PILNA AKCJA: Kolejne wysiedlenia Romów w Baia Mare

Romskim rodzinom z osiedla Craica w Baia Mare, w Rumunii, grozi wysiedlenie. Około 30 rodzin otrzymało 2 sierpnia wezwania do opuszczenia domów do dnia 5 sierpnia. Po upływie terminu zburzonych zostało 15 domów, a pozostałe rodziny mogą zostać wysiedlone w każdej chwili.

Wiosną i latem 2012 władze miejskie Baia Mare usunęły siłą około połowy mieszkańców osiedla Craica. Wysiedlone rodziny umieszczono w nienadających się do zamieszkania budynkach dawnych zakładów chemicznych CUPROM. Po eksmisjach z 2012 roku w osiedlu Craica pozostało około 500 mieszkańców.

bai_amare_craica_family
Rodzina romska w Craicy, Baia Mare.

2 sierpnia 2013 30 rodzin otrzymało wydane przez policję nakazy wyburzenia. W treści dokumentów miejscowe władze informują mieszkańców, że budynki nie posiadają wymaganych prawem zezwoleń i mają zostać zburzone do 5 sierpnia. W przeciwnym razie wyburzenia przeprowadzą miejscowe władze. Według niepotwierdzonych informacji mieszkańców uprzedzono również, że jeśli sami zburzą budynki będą mieli możliwość wznieść nowe w innej części osiedla Craica. Trzy rodziny zdecydowały się wykonać nakaz i zburzyły budowle. 5 sierpnia rano w Craicy zjawiły się buldożery i zburzyły 15 domów. Ich mieszkańcy jak do tej pory nie otrzymali żadnych lokali zastępczych.
Mieszkańcy Craicy od trzech lat żyją w strachu przed przymusowymi wysiedleńcami i wyburzeniami, które pozostawią ich bez dachu nad głową. Miejscowe władze jak do tej pory nie okazały żadnego poszanowania prawa do odpowiedniego mieszkania – w tym prawa do ochrony przed przymusowym wysiedleniem – w stosunku do zamieszkałych w Craicy Romów. Władze centralne nie podejmują działań zapewniających zamieszkałym w Baia Mare obywatelom pochodzenia romskiego ochrony przed przymusowymi wysiedleniami ani też działań zmierzających do pociągnięcia do odpowiedzialności osób winnych naruszeń praw człowieka.

Prosimy o pilne wysyłanie apeli w języku angielskim, rumuńskim lub własnym:

  • Wzywających lokalne władze Baia Mare do natychmiastowego powstrzymania wysiedleń i wyburzania domów mieszkańców Craicy, oraz do zapewnienia lokali zastępczych już wysiedlonym;
  • Przypominających władzom Baia Mare, że jakiekolwiek wysiedlenia mieszkańców Craicy mogą być realizowane jedynie po wykorzystaniu wszystkich innych możliwości, przy poszanowaniu międzynarodowych standardów praw człowieka;
  • Wzywających władze Baia Mare do wstrzymania wysiedleń aż do przeprowadzenia autentycznych konsultacji z mieszkańcami w celu uzgodnienia realistycznych alternatyw dla wysiedleń oraz nowych warunków mieszkaniowych, oraz do czasu zapewnienia właściwych lokali zastępczych każdej zainteresowanej osobie, zgodnie z międzynarodowymi standardami praw człowieka.

Apele prosimy wysyłać do dnia 15 września na adres:
Burmistrz Baia Mare
Catalin Chereches
Primaria Municipiului Baia Mare
Str. Gh. Sincai nr. 37, etaj 1, cam. 9
Baia Mare, Rumunia
Fax: + 40 262 212 332
Email: primar@baiamarecity.ro
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Burmistrzu / Dear Mayor

Premier
Victor Ponta
Guvernul Romaniei
Piata Victoriei nr. 1
Sector 1, Bucuresti, Rumunia
Fax: + 40 213 13 98 46
Email: drp@gov.ro
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Premierze / Dear Prime Minister

Z kopią do:

Prefect of Maramures
Anton Rohian
Institutia Prefectului-Judetul Maramures
Str. Gheorghe Sincai nr. 46
430311, Baia Mare, Romania
Fax: + 40 262 213241
Email: prefect@prefecturamaramures.ro
Apele można również przesyłać za pośrednictwem ambasady Rumunii w Polsce:

Ambasador Rumunii
Ovidiu Dranga
ul. F. Chopina 10
00-559 Warszawa
Fax: +48 22 628 52 64
E-mail: office@roembassypl.org

 

Informacje dodatkowe

Craica jest jednym z największych nieformalnych osiedli romskich w Baia Mare. Przedstawiciele Amnesty International wielokrotnie już odwiedzali Baia Mare od grudnia 2010.

Władze Baia Mare po raz pierwszy ogłosiły plany wysiedlenia setek Romów z Craicy i innych osiedli w mieście w lipcu 2010. Ówczesny wice-burmistrz ogłosił plan przesiedlenia ich mieszkańców na tereny przemysłowe na obrzeżach Baia Mare, przy jednoczesnym braku gwarancji prawnych zapewniających dotrzymanie międzynarodowych standardów praw człowieka. W sierpniu 2011 obecny burmistrz Baia Mare ogłosił plan wysiedlenia z czterech lokalizacji w mieście setek Romów oraz innych osób o niskim statusie społecznym, które nie były zarejestrowane jako mieszkańcy Baia Mare, i przesiedlenia ich w miejsce pochodzenia. Plan spotkał się ze zdecydowanym sprzeciwem krajowych i międzynarodowych organizacji pozarządowych, ale również ambasady USA w Bukareszcie. W obydwu przypadkach opisane powyżej plany zarzucono.

W maju i czerwcu 2012 miasto Baia Mare przymusowo usunęło około 500 mieszkańców Craicy i przesiedliło ich do nieprzystosowanych budynków byłych zakładów chemicznych CUPRUM. Pozostałe osoby (około 500) nadal mieszkały w Craicy. 2 sierpnia 30 rodzin otrzymało nakazy wyburzenia budynków, wydane przez miejscową policję. W treści dokumentów miejscowe władze poinformowały mieszkańców, że budynki nie posiadają wymaganych prawem zezwoleń i mają zostać zburzone do 5 sierpnia. W przeciwnym razie wyburzenia przeprowadzą miejscowe władze. Według niepotwierdzonych informacji mieszkańców uprzedzono również, że jeśli sami zburzą budynki będą mieli możliwość wznieść nowe w innej części osiedla Craica. Trzy rodziny zdecydowały się wykonać nakaz i zburzyły budowle. 5 sierpnia rano w Craicy zjawiły się buldożery i zburzyły 15 domów. Ich mieszkańcy jak do tej pory nie otrzymali żadnych lokali zastępczych.

Amnesty International wyraża głęboki niepokój w związku z najnowszymi wysiedleniami, które wobec braku zabezpieczeń prawnych stanowią wysiedlenia przymusowe, zakazane prawem międzynarodowym. Europejski Trybunał Praw Człowieka 24 kwietnia 2012 wydał kluczową decyzję w sprawie usunięcia społeczności romskiej w Bułgarii z zajmowanych przez nią terenów, uznając je za bezprawne. Trybunał podkreślił, że w sytuacji gdy społeczność zamieszkuje w danym miejscu od lat, władze nie mogą traktować jej przypadku jak innych “rutynowych decyzji o eksmisji … z bezprawnie zajmowanej nieruchomości”. Przeciwnie, władze muszą wykazać że decyzja o wysiedleniu jest “proporcjonalna” do celu, któremu ma służyć. Władze muszą również uwzględnić ryzyko bezdomności osób, których wysiedlenie dotyczy.

Rumunia jest stroną szeregu regionalnych i międzynarodowych porozumień chroniących prawa człowieka, które wymagają wprost zakazu, powstrzymania się i zapobiegania przymusowym wysiedleniom. Do porozumień tych należą Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturowych, Konwencja Praw Dziecka, Międzynarodowa Konwencja o Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji. Komitet ds. praw ekonomicznych, społecznych i kulturalnych ONZ podkreśla w Komentarzu ogólnym nr 7, że wysiedlenia stanowią ostatnią instancję, po którą sięgać można dopiero po wyczerpaniu alternatyw.

Nawet w przypadku, gdy wysiedlenie zostanie uznane za usprawiedliwione, jego realizacja musi odbyć się z zachowaniem określonych wymogów proceduralnych, oraz za wyrównaniem wszelkich strat i przy zapewnieniu odpowiednich lokali zastępczych dla wszystkich osób, których wysiedlenie dotyczy.

Inne działania Amnesty International związane z przymusowymi wysiedleniami Romów w Rumunii:

https://amnesty.org.pl/no_cache/aktualnosci/strona/article/7914.html

Inne działania Amnesty International związane z przymusowymi wysiedleniami Romów w Polsce:

https://amnesty.org.pl/no_cache/aktualnosci/strona/article/7894.html

Poniżej pobrać można Raport: Zepchnięci na margines: pięć opowieści o przymusowych wysiedleniach. Raport dostępny jest w języku angielskim.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj równych szans dla wszystkich uczniów i uczennic w Polsce!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

Powiązany temat

List Komitetu Obrony Sprawiedliwości do Marszałka Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym 

1762