PILNA AKCJA: Ofiara gwałtu winna “cudzołóstwa” – Amnesty International

PILNA AKCJA: Ofiara gwałtu winna “cudzołóstwa”

Wyrok chłosty na 15-letniej ofierze gwałtu na Malediwach został anulowany, jednak Amnesty International powtarza, że dziewczyny nigdy nie należało stawiać przed sądem.

Wiadomość z 22 sierpnia: Wyrok chłosty na 15-letniej ofierze gwałtu na Malediwach został anulowany, jednak Amnesty International powtarza, że dziewczyny nigdy nie należało stawiać przed sądem.
Sąd Najwyższy Malediwów nie zostawił suchej nitki na wyroku stu batów i aresztu domowego wydanym na piętnastoletnią dziewczynę uznaną za winną “zbrodni” seksu pozamałżeńskiego. Dziewczyna, którą w lutym skazano za “cudzołóstwo”, była najprawdopodobniej ofiarą wielokrotnego gwałtu ze strony ojczyma.
“Anulowanie wyroku jest w sposób oczywisty decyzją słuszną. Z ulgą przyjmujemy wiadomość, że dziewczynie zostanie oszczędzona tak poniżająca i nieludzka kara wydana na podstawie absolutnie oburzających oskarżeń, które jak mamy nadzieję również zostaną oddalone”, mówi Polly Truscott, Dyrektorka Amnesty International w regione Azji i Pacyfiku.

Wiadomość z 12 marca: Po ukazaniu się niniejszej Pilnej Akcji rząd Malediwów wydał oświadczenie, w którym potwierdza, że skazana piętnastolatka jest ofiarą przemocy seksualnej, która powinna być traktowana jak ofiara, z poszanowaniem pełni przysługujących jej praw. W oświadczeniu stwierdzono również, że wszelkie przypadki molestowania nieletnich i przemocy seksualnej wymagają podejścia “przez pryzmat praw człowieka”, w oparciu o “najlepszy interes dziecka”. Nadal pozostaje jednak niejasne czy opisana w Pilnej Akcji dziewczyna została objęta jakąkolwiek formą ochrony.

W lutym 2013 sąd dla nieletnich na Malediwach uznał piętnastoletnią ofiarę gwałtu za winną “cudzołóstwa”. Została skazana na osiem miesięcy aresztu domowego oraz sto uderzeń batem. Zgodnie z miejscowym prawem kara chłosty może zostać wykonana dopiero, gdy skazana ukończy 18 lat, jednak w szczególnych przypadkach wyrok może być wykonany wcześniej.

Dziewczyna została pierwotnie aresztowana w związku z odkryciem koło jej domu na wyspie Feydhoo w lipcu 2012 pochowanego ciała jej noworodka. Władze ustaliły, że została zgwałcona przez ojczyma, oskarżonego o molestowanie seksualne nieletniej, zabójstwo noworodka oraz szereg innych przestępstw. Jej matka została oskarżona o morderstwo oraz zatajenie przestępstwa. W trakcie śledztwa władze natrafiły jednak na dowody “cudzołóstwa”, jakiego dziewczyna miała dopuścić się w osobnym incydencie. Biuro Prokuratora Generalnego 25 listopada 2012 wysunęło przeciwko niej oskarżenie o “cudzołóstwo”. Została uznana za winną i 25 lutego 2013 skazana na areszt domowy i chłostę. Chociaż oskarżonej przysługuje prawo odwołania się od wyroku, nie jest obecnie jasne czy z niego skorzysta.

Zgodnie z międzynarodowym prawem praw człowieka “cudzołóstwo” nie jest przestępstwem. Również kara chłosty narusza zakaz tortur i innych form okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania. Istnienie w prawie Malediwów przestępstwa “cudzołóstwa” oraz kary chłosty stanowi naruszenie zobowiązań Malediwów na mocy prawa międzynarodowego.

Prosimy o pilne wysyłanie apeli w języku angielskim lub własnym, wzywających władze Malediwów do:

n  Niezwłocznego i bezwarunkowego uwolnienia oskarżonej, w tym w szczególności zniesienia aresztu domowego, oraz zapewnienia jej ochrony przed chłostą lub inną formą kary;

n  Rozpoczęcia procesu prawnego zmierzającego do odrzucenia wyroku skazującego za “cudzołóstwo”;

n  Zapewnienia jej dostępu do odpowiednich form ochrony i wsparcia;

n  Odrzucenia chłosty jako formy kary oraz podjęcia działań w celu usunięcia z prawa Malediwów zapisów dopuszczających karę chłosty, jak również przepisów umożliwiających karanie za “cudzołóstwo”.

Przykładowy apel można pobrać u dołu strony.

 

APELE PROSIMY WYSYŁAĆ DO 11 KWIETNIA NA ADRES:

Prezydent Dr Mohamed Waheed

The President’s Office

Boduthakurufaanu Magu,

Male’ 20113

Republika Malediwów

Fax: (960) 332 5500

Email: www.presidencymaldives.gov.mv/Index.aspx (formularz on-line)

Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prezydencie/ Dear President

Minister Spraw Zagranicznych

His Excellency Dr. Abdul Samad Abdullah

Block number 77,

Henveiru, Boduthakurufaanu Magu

Fax: (960) 3323841

Email: consular@foreign.gov.mv

Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ministrze/ Dear Minister

Prokurator Generalny

Ahmed Muizzu

Prosecutor General’s Office,

Majeedhee Magu,

Male’ 20040,

Republika Malediwów

Fax: (960) 3000644

Email: pgoffice@pgoffice.gov.mv

Republika Malediwów nie posiada w Polsce placówki dyplomatycznej.

Najbliższe placówki dyplomatyczne Republiki Malediwów:

Honorowy Konsulat Generalny w RFN
Honorar Generalkonsulat der Republik Malediven
Honorar Generalkonsul Gottfried Mücke
Immanuel-Kant-Str. 16
D-61350 Bad Homburg
Republika Federalna Niemiec
Tel.: +49 (0)6172 ? 86 29 3
Fax: +49 (0)6172 ? 86 78 33
E-Mail: info@malediven-cc.de

Stałe przedstawicielstwo Republiki Malediwów przy UE
Permanent Mission of the Maldives to the EU
Rond Point Schuman 11
1040 Brüssel
Belgia
Tel.: +32 2256 75 67
Fax: +32 2256 75 69
E-Mail: info(at)maldivesmission.eu

Stałe przedstawicielstwo Republiki Malediwów przy ONZ
Permanent Mission of the Maldives to the UN
Ms. Iruthisham Adam
Rue de Lausanne 45-47 (3. Stock)
1201 Genf
Szwajcaria
Tel.: +41 22 732 63 37
Fax: +41 22 732 63 39
E-Mail: info(at)maldivesmission.ch

INFORMACJE DODATKOWE

Z doniesień prasowych wynika, że w 2011 roku na Malediwach około 90% osób skazanych za “cudzołóstwo” stanowiły kobiety. W roku 2009 co najmniej 180 osób zostało poddanych karze chłosty za “cudzołóstwo”. Osiemnastoletnia kobieta, na której wykonano karę stu batów, straciła przytomność podczas wykonywania wyroku. Amnesty International otrzymuje z Malediwów wiarygodne doniesienia, świadczące o tym że władze w przeszłości oskarżały i skazywały za “cudzołóstwo” dziewczęta, z których część była ofiarami gwałtów i innych napaści seksualnych; wszystkie zostały ukarane chłostą.

Wysoka Komisarz Praw Człowieka ONZ wzywała władze Malediwów do zarzucenia stosowania chłosty, która “stanowi jedną z najbardziej nieludzkich i poniżających form przemocy wobec kobiet”. Zespół ONZ pracujący na Malediwach wyraził poważne obawy w tej kwestii. Po niedawnej wizycie w kraju Specjalny Wysłannik ONZ ds. niezawisłości sędziowskiej wezwał członków rządu do “zdecydowanego przywództwa w opracowaniu i przyjęciu kluczowych ustaw oraz zapewnienia ich zgodności z międzynarodowymi normami promocji i ochrony praw człowieka”.

Kancelaria Prezydenta deklaruje, że w opisanej piętnastolatce widzi ofiarę potrzebującą ze strony władz opieki, nie kary. Rzecznik Kancelarii przekazał mediom zapewnienie, że rozważane są obecnie zmiany w prawie. Zgodnie z art. 70 (a) Konstytucji Malediwów, władza ustawodawcza spoczywa w rękach Zgromadzenia ludowego, “Majlis”.

Władze Malediwów zobowiązane są również do zapewnienia “odpowiedniego wsparcia i ochrony” ofiarom gwałtów i innych napaści seksualnych, które może obejmować “rehabilitację, pomoc w opiece nad dzieckiem, pomoc w utrzymaniu, terapię, opiekę psychologiczną, leczenie, programy i narzędzia pomocy społecznej oraz struktury wsparcia oraz do podjęcia wszelkich innych działań w celu zapewnienia im bezpieczeństwa oraz rehabilitacji fizycznej i psychicznej”. Nie ma informacji o ewentualnym objęciu opisanej powyżej piętnastolatki jakąkolwiek formą wsparcia. Co więcej, normy międzynarodowe zalecają, aby państwa uznały większą zdolność nastolatków do wyrażania własnej seksualności. Dzieci podejmujące z własnej woli aktywność seksualną lub stające się ofiarami przemocy seksualnej nie mogą być winne przestępstwa ani karane, niezależnie od ich wieku.

Aby wziąć udział w tej i podobnych kampaniach, wstąp do sieci PILNYCH AKCJI: https://amnesty.org.pl/index.php?id=91

 


Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Ukraina: bezprawne przesiedlanie ludności cywilnej przez Rosję stanowi zbrodnię wojenną i może stanowić zbrodnię przeciwko ludzkości – nowe ustalenia Amnesty International

Powiązany temat

Iran: Co najmniej 23 dzieci bezkarnie zabitych podczas brutalnego tłumienia młodzieżowych protestów

1754