PILNA AKCJA: SOMALIJSCY UCHODŹCY PRZERYWAJĄ STRAJK GŁODOWY – Amnesty International

PILNA AKCJA: SOMALIJSCY UCHODŹCY PRZERYWAJĄ STRAJK GŁODOWY

Somalijscy uchodźcy, starający się na Ukrainie o ochronę międzynarodową, po sześciu tygodniach kończą strajk głodowy podjęty w proteście przeciwko ich zatrzymaniu i poniżającemu traktowaniu. Decyzję o zakończeniu protestu podjęli 17 lutego, po otrzymaniu od służb migracyjnych obietnicy rozpatrzenia ich wniosku o status uchodźcy.

Grupa uchodźców z Somalii i Erytrei została zatrzymana w ośrodku dla migrantów w miejscowości Żurawniki na Wołyniu, na zachodzie Ukrainy. Apele Amnesty International, Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców oraz Human Rights Watch dotyczące doniesień o pobiciu i poniżającym traktowaniu w ośrodku, skłonił przedstawicieli Prezydenckiej Komisji Przeciwdziałania Torturom do odwiedzenia ośrodka i spotkania się z umieszczonymi tam cudzoziemcami. Zapewniono, że służby migracyjne Ukrainy ponownie otworzą swój odział na Wołyniu, gdzie będą przyjmowane wnioski o nadanie statusu uchodźcy. Jednak, nie zostały one nadal zrealizowane. Jednocześnie, brak jest dalszych doniesień o tym aby przetrzymywanych uchodźców traktowano w sposób poniżający.

Podstawą do zatrzymania cudzoziemców było postanowienie o zastosowaniu aresztu na okres do jednego roku w celu wykonania decyzji o wydaleniu. Jednak z dotychczasowej praktyki wynika, że Ukraina nie wydala obywateli Somalii czy Erytrei do ich krajów pochodzenia. Pomimo tego, osoby te zatrzymano i umieszczono w ośrodku zamkniętym. Jednak, jeżeli deportacja nie może zostać wykonana, zatrzymanie cudzoziemca jest bezzasadne. Dlatego, umieszczenie tej grupy w ośrodku zamkniętym miało arbitralny i bezprawny charakter. Cudzoziemcy donoszą o przypadkach bicia i poniżającego traktowania przez personel ośrodka; niektórych z nich umieszczano na wiele dni w izolatkach, bez posłania; otrzymywali również anonimowe wiadomości i telefony z groźbami śmierci i rasistowskimi obelgami.

Prosimy o pilne pisanie apeli w językach ukraińskim, rosyjskim lub polskim:

  • Domagając się od władz Ukrainy gwarancji bezstronnego rozpatrzenia wniosków o nadanie statusu uchodźcy, zgodnie ze standardami prawa międzynarodowego;
  • Przypominając o konieczności przeprowadzenia bezzwłocznego dochodzenia w sprawie pobić, gróźb i poniżającego traktowania zatrzymanych;
  • Wzywając do natychmiastowego uwolnienia  somalijskich i erytrejskich uchodźców, przypominając że jako sygnatariusz Konwencji o statusie uchodźców Ukraina nie może odsyłać nikogo do kraju, w którym mogą być naruszone  jego prawa podstawowe.

Prosimy o wysyłanie apeli przed 4 kwietnia na adres:

Prokurator generalny
Vikror Pshonka
vul. Riznitska 13/15
01601 Kijów
Ukraina
Fax: +380 44 280 2851
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prokuratorze
Szef państwowej służb migracyjnej na Ukrainie
Mykola Kovalchuk
vul. Akademika Bogomoltsa 10
01024 Kijów
Ukraina
Fax: +380 44 254 78 81
Email: info@dmsu.gov.ua
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Mykola Kovalchuk

Wraz z kopią do:

Minister Spraw Wewnętrznych
Vitaly Zakharchenko
vul. Akademika Bogomoltsa 10
01024 Kijów
Ukraina
Fax: +380 44 256 16 33
Email: mvsinfo@mvsinfo.gov.ua
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ministrze

Prosimy też o wysyłanie apeli na adres przedstawicieli dyplomatycznych akredytowanych w Twoim kraju:

Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej
Ambasador Ukrainy w RP
Markijan Malskyj
Al. Szucha 7
00-580 Warszawa
Fax: +48 (22) 629-81-03
E-mail: kancelaria@ukraine-emb.pl
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ambasadorze

W razie wysyłania apeli po wskazanej dacie prosimy o kontakt z sekcją lokalną.

INFORMACJE DODATKOWE

W ośrodku dla migrantów w Żurawnikach przebywa obecnie około 60 uchodźców z Somalii oraz 6 z Erytrei, w tym około 20 dzieci, z których część przebywa bez opiekuna prawnego. Somalijczycy zostali zatrzymani w różnych częściach Ukrainy około 23 grudnia 2011, natomiast Erytrejczycy miesiąc wcześniej.

Cudzoziemcy umieszczani są w ośrodkach zamkniętych na rok. Na Ukrainie działają dwa takie ośrodki, prowadzone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, jeden położony na północy przy granicy z Białorusią i Rosją, w miejscowości Rozsudov, niedaleko Czernihowa, a drugi w miejscowości Żurawniki w obwodzie wołyńskim, blisko granicy z Polską. Zgodnie z rozporządzeniami Ministra Spraw Wewnętrznych ośrodki dla migrantów przeznaczone są do tymczasowego umieszczania cudzoziemców, przebywających na Ukrainie bez uregulowanego statusu prawnego i oczekujących na wykonanie decyzji o wydaleniu. W praktyce migranci przytrzymywani są tam przez rok, po czym są albo deportowani do kraju pochodzenia, albo zwalniani. Ukraina, jako strona Konwencji o statusie uchodźców, Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności nie może odsyłać żadnej osoby do kraju w którym grożą jej  tortury lub inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie dla poniżającej masowej detencji w polskich ośrodkach dla cudzoziemców!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

Powiązany temat

List Komitetu Obrony Sprawiedliwości do Marszałka Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym 

2132