PILNA AKCJA: Ukraińcy bezprawnie więzieni w Rosji – Amnesty International

PILNA AKCJA: Ukraińcy bezprawnie więzieni w Rosji

Zamieszkali na Krymie obywatele Ukrainy Oleg Seńcow i Aleksander Kolczenko należą do grupy osób zatrzymanych bezprawnie na okupowanym przez Rosję Krymie i przewiezionych do aresztu w Moskwie. Zostali oni oskarżeni o działalność terrorystyczną oraz pozbawieni dostępu do adwokata.<br /> <br />
Oleg Seńcow, ukraiński reżyser filmowy, oraz Aleksander Kolczenko, aktywista społeczny, przebywają obecnie w areszcie śledczym Lefortowo w Moskwie. Obaj są obywatelami Ukrainy, zatrzymanymi przez rosyjskie służby bezpieczeństwa państwa (FSB) na okupowanym terytorium Krymu. Oleg Seńcow został zatrzymany nocą z 10 na 11 maja przez funkcjonariuszy FSB, którzy przybyli przeszukać jego mieszkanie. Aleksander Kolczenko został zatrzymany 16 maja w centrum Symferpola, stolicy regionu. Wraz z innymi osobami aresztowanymi na terenie okupowanego Krymu zostali 23 maja przewiezieni do Moskwy. Zostali prawdopodobnie oskarżeni o działność terrorystyczną, ich obrońcy zostali jednak zobowiązani do zachowania poufności a oficjalnego oświadczenia w związku z ich aresztowaniem nie było. Obydwaj brali udział w pokojowych demonstracjach przeciw rosyjskiej interwencji na Krymie, podczas gdy Oleg Seńcow uczestniczył również w demonstracjach Euromajdanu w Kijowie jako członek zmotoryzowanej grupy zwanej Automajdan.
Krewni i przyjaciele zatrzymanych w rozmowie z Amnesty International wyrazili przekonanie, że kierowane przeciw nim  oskarżenia motywowane są politycznie i dotyczą działań pokojowych.
Jak się wydaje Oleg Seńcow i Aleksander Kolczenko nie mieli dostepu do adwokatów przed 27 i 28 maja, odpowiednio cztery i pięć dni po przewiezieniu do Moskwy, co stanowi pogwałcenie międzynarodowych standardów uczciwego procesu oraz przepisów rosyjskich. Liczba pomieszczeń udostępnianych adwokatom w więzieniu Lefortowo jest ograniczona, a aktywiści ukraińścy donoszą, że przed spotkaniem z klientem adwokaci Olega Seńcowa czekali w kolejce od 9.00 rano do 17.00 26 maja,a z klientem spotkali się dopiero 27 maja.

Prosimy o pilne pisanie apeli w języku rosyjskim, angielskim lub własnym:

n  Wzywających władze rosyjskie do niezwłocznego zwolnienia Olega Seńcowa, Aleksandra Kolczenko oraz innych obywateli Ukrainy pochodzących z Krymu, którzy są obecnie przetrzymywani w więzieniu Lefortowo w Moskwie oraz przewiezienia ich na Krym;

n  Wyrażających obawy o Olega Seńcowa i Aleksandra Kolczenko, którzy przetrzymywani są w związku z pokojowymi protestami przeciw okupacji Krymu oraz wzywających do wycofania kierowanych przeciw nim oskarżeń, które wiążą się z wykorzystaniem prawa do wolności słowa i pokojowych zgromadzeń;

n  Wzywajacych władze rosyjskie do zapewnienia Olegowi Seńcowowi oraz Aleksandrowi Kolczence dostępu do adwokata na wszystkich etapach procedury prawnej, bez ograniczeń i opóźnień, odpowiednio do właściwych standardów międzynarodowych.

Apele prosimy wysyłać do 11 lipca 2014 na adres:

Prokurator Generalny
Jurij Jakowlewicz Czaika
Prosecutor General’s Office
ul. B. Dmitrovka, d.15a
125993  Moscow GSP- 3
Russian Federation
Tel: + 7 495 987 57 08
Fax: +7 495 987 58 41
+7 495 692 17 25
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prokuratorze / Dear Yurii Yakovlevich
Dyrektor FSB
Aleksandr Vasilievich Bortnikov
Federal Security Service
ul. Bolshaia Lubianka, d.1/3
107031 Moscow
Russian Federation
Fax: +7 495 914 26 32
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Dyrektorze / Dear Aleksandr Vasilievich
Z kopią na adres
Ambasada Federacji Rosyjskiej w Polsce
ul. Belwederska 49
00-761 Warszawa
fax: +48(22) 6253016
E-mail: rusembpol(at)mid.ru
Przykładowy apel do pobrania u dołu strony.


Informacje dodatkowe

W ostatnich dniach lutego niezidentyfikowane, uzbrojone osoby zajęły kluczowe budynki w Symferpolu, stolicy Krymu, po czym 6 marca parlament Krymu zagłosowal za przystąpieniem do Federacji Rosyjskiej wyznaczając datę referendum w tej sprawie na 16 marca. Według oficjalnych wyników 97 procent mieszkańców opowiedzialo się za przystąpieniem do Federacji Rosyjskiej, choć wielu członków mniejszości ukraińskiej i tatarskiej zbojkotowało głosowanie. 18 marca prezydent Putin podpisał ustawę o przyjęciu Krymu do Federacji. W następstwie tych decyzji na Krymie zaczęły obowiązywać regulacje rosyjskie. Z końcem kwietnia prawnicy ukraińscy pracujący na Krymie zostali zmuszeni do ponownego uzyskania kwalifikacji, tym razem według przepisów rosyjskich.

W myśl prawa międzynarodowego do okupacji dochodzi, gdy jedno państwo uzyska faktyczną kontrolę nad terytorium, do którego nie posiada tytułu, bez zgody drugiego zainteresowanego państwa. Warunki te są spełnione w przypadku Krymu, dlatego Amnesty International uważa Krym za terytorium okupowane. 27 marca Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję wzywającą wszystkie państwa, organizacje międzynarodowe i poszczególne agencje ONZ do odmowy uznania zmian statusu Autonomicznej Republiki Krymu  oraz miasta Symferpol w wyniku powyższego referendum oraz do wstrzymania się od wszelkich działań, które mogłyby być interpretowane jako uznanie tak zmienionego statusu.

Czwarta Konwencja Genewska w zakresie ochrony ludności cywilnej w czasie wojny wskazuje, że prawo karne terytorium okupowanego winno pozostać w mocy (Artykuł 64). Zakazuje również przesiedlania lub deportowania osób chronionych z okupowanego terytorium (Artykuł 49).

 

 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
1405