Polska: Rząd musi dotrzymać swoich zobowiązań, że zapewni niezależność sądownictwa – Amnesty International

Polska: Rząd musi dotrzymać swoich zobowiązań, że zapewni niezależność sądownictwa

Amnesty International komentuje odpowiedź Polski na rekomendacje sformułowane w ramach Uniwersalnego Przeglądu Okresowego (UPR). Stanowisko zostało przedstawione dziś w Genewie.

Amnesty International z zadowoleniem odnotowuje zobowiązanie się przez Polskę do wdrożenia i implementacji rekomendacji Komisji Weneckiej i Komisji Europejskiej (KE) dotyczących rządów prawa. Polska zgodziła się podjąć kroki w celu ochrony niezależności sądownictwa i trójpodziału władzy. Zobowiązała się także do zapewnienia, że wszelkie reformy sądownictwa będą zgodne z międzynarodowymi standardami praw człowieka.

Powyższe zobowiązania przypadają na moment, w którym rząd i Prezydent będą przedkładać Parlamentowi nowe propozycje reformy sądownictwa. W lipcu propozycje reformy, która groziła poddaniem sądownictwa kontroli rządowej, wywołały masowe protesty i poważną krytykę ze strony instytucji międzynarodowych, w tym Komisji Europejskiej.

W odpowiedzi na rekomendacje UPR w zakresie prawidłowości działania Trybunału Konstytucyjnego, Polska stwierdziła, że Trybunał jest instytucją niezależną. Takie stwierdzenie stoi w jawnej sprzeczności z oceną Komisji Europejskiej z lipca br., która uznała, że „niezależność i legitymacja Trybunału Konstytucyjnego są poważnie podważone i w konsekwencji nie jest już zagwarantowana zgodność polskiego prawa z Konstytucją”.

Polska stwierdziła także, że reforma sądownictwa „jest zgodna z odpowiednimi standardami europejskimi. Opinie instytucji międzynarodowych dotyczące reformy są brane pod uwagę w toku prac nad nowymi rozwiązaniami prawnymi”. Amnesty International odnotowuje, że proponowane reformy wprost naruszały międzynarodowe standardy praw człowieka, co zostało stwierdzone przez liczne organizacje międzynarodowe i niezależne instytucje, w tym przez Komisję Europejską, Sieć Prezesów Sądów Najwyższych w Unii Europejskiej, Europejską Sieć Rad Sądownictwa, Komisję Wenecką, Komisarza Rady Europy ds. Praw Człowieka, Komitet Praw Człowieka ONZ. Reformy mogą doprowadzić do podważenia niezależności sądownictwa i bezpośrednio zagrażają prawu do środka odwoławczego i rzetelnego procesu.

Zaniepokojenie Amnesty International budzi odrzucenie przez Polskę rekomendacji dotyczących uchylenia restrykcyjnych zmian w ustawie Prawie o zgromadzeniach i przywrócenia pełnej wolności pokojowych zgromadzeń. Ta ustawa od kwietnia br. przyznaje priorytet comiesięcznym zgromadzeniom prorządowym organizowanym w centrum Warszawy. Jest wykorzystywana do zakazywania innych zgromadzeń oraz kontrdemonstracji, jak również do monopolizowania dla określonej grupy przestrzeni publicznej w pobliżu Pałacu Prezydenckiego.

Amnesty International z zadowoleniem przyjmuje akceptację Polski wobec ośmiu rekomendacji dotyczących dostępu kobiet do bezpiecznego i legalnego przerywania ciąży zgodnie z międzynarodowymi prawami człowieka i orzeczeniami Europejskiego Trybunału przeciwko Polsce w sprawach dotyczących korzystania z praw seksualnych i reprodukcyjnych. Niemniej odnotowujemy obecne inicjatywy pewnych grup społecznych oraz posłów mające na celu wprowadzenie dalszych ograniczeń w dostępie do przerywania ciąży i innych usług w zakresie praw seksualnych i reprodukcyjnych. Na przykład w czerwcu 2017r. Parlament przyjął ustawę, zgodnie z którą antykoncepcja awaryjna będzie dostępna w Polsce wyłącznie na receptę. Amnesty International ponownie podkreśla, że Polska musi powstrzymać się od przedkładania jakikolwiek propozycji zmierzających do dalszego ograniczania kobietom i dziewczętom dostępu do przerywania ciąży.

Tło

Rada Praw Człowieka ONZ przyjęła rezultaty Uniwersalnego Przeglądu Okresowego w sprawie Polski 22 września 2017r. na swojej 36. Sesji. Przed przyjęciem raportu na temat przeglądu Amnesty International przedstawiła oświadczenie ustne dotyczące niezależności sądownictwa, wolności zgromadzeń i praw seksualnych i reprodukcyjnych. Amnesty International włączyła się również w proces gromadzenia informacji na potrzeby przeglądu przedkładając swój raport nt. Polski:  https://www.amnesty.org/en/documents/eur37/5069/2016/en/

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokojowa demonstracja to nie przestępstwo!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

14705