Przekaż
1%

podatku
WALCZYMY O ZMIANĘ PRAWA, ABY ZATRZYMAĆ PRZEMOC WOBEC KOBIET!

# Sprawcy przemocy muszą być izolowani
# Osoby pokrzywdzone powinny otrzymać pomoc
# Konwencja musi zostać wdrożona

Dowiedz się więcej

Polska: Sejm uchwalił prawo, które podważa niezależność sądownictwa

Sejm uchwalił dzisiaj nowelizację dwóch ustaw, które mogą skutkować zakończeniem niezależności sądownictwa w kraju. Nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS) stawia ten organ, który chroni niezależność sądów i niezawisłość sędziów, pod kontrolą parlamentu.

– Dzisiejsze głosowanie stwarza duże zagrożenie dla praw i wolności człowieka w Polsce. Prawo do sprawiedliwego procesu jest jednym z fundamentów międzynarodowego prawa praw człowieka, a także polskiej Konstytucji. Taki poziom ingerencji politycznej w sądownictwo może doprowadzić do zmniejszenia zaufania do rzetelności procesów sądowych – powiedziała Barbora Černušáková, badaczka Amnesty International zajmująca się Polską.

– Takie głosy padają w próżnię, a Polska zmierza do sytuacji, w której władze ustawodawcza i wykonawcza będą mieć wpływ na proces wyboru sędziów, członków KRS.

Zmiana spotkała się z protestami przed parlamentem.

Tło

Przed dzisiejszym głosowaniem kilka organizacji międzynarodowych, w tym Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) oraz Rada Konsultacyjna Sędziów Europejskich (CCEJ), organ doradczy Rady Europy, ostrzegały przed przyjęciem poprawki.

W odpowiedzi na planowane zmiany Amnesty International uruchomiła petycję wzywającą władze Polski do zapewnienia, że reforma sądownictwa będzie odbywała się w zgodzie z międzynarodowym prawem praw człowieka i Konstytucją RP.

Amnesty International skierowała również list otwarty do Komisji Europejskiej, domagając się uruchomienia art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej, który umożliwia nałożenie na państwo członkowskie sankcji, w tym zawieszenie prawa głosu.

Zgodnie z przyjętą nowelizacją członkowie KRS, organu konstytucyjnego chroniącego niezależność sądów i niezawisłość sędziów, będą wybierani przez parlament. Spośród 25 członków Rady, 15 członków będzie sędziami wybranymi przez Sejm. Zgodnie z konstytucją większość, 15 członków Rady, należy wybrać spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych.

Kolejna nowelizacja przyjęta przez Sejm 12 lipca obejmuje ustawę o ustroju sądów powszechnych i zmienia system nominacji prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych. Decydującą rolę w tym procesie będzie miał Minister Sprawiedliwości.

Zdjęcie: Sąd Najwyższy w Warszawie, Fot. Spens03, CC-BY-SA-3.0

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia

Powiązane tematy

Powiązany temat

W polskim rządzie nie ma zgody co do tego, jak działać w sprawie przemocy wobec kobiet

Powiązany temat

Reforma sądownictwa w Polsce – Polska nie uwzględniła żadnej z rekomendacji Komisji Europejskiej