Poszukujemy ekspertów/ekspertek edukacji praw człowieka – Amnesty International

Poszukujemy ekspertów/ekspertek edukacji praw człowieka

Dołącz do eksperckiego zespołu autorów i autorek materiałów edukacyjnych o prawach człowieka i mobilizacji społecznej skierowanych do osób pracujących z młodzieżą 13-25 lat.

Stowarzyszenie Amnesty International poszukuje ekspertek i ekspertów, którzy opracują materiały edukacyjne oraz poprowadzą na ich podstawie warsztaty w jednym z czterech niżej wymienionych modułów tematycznych:

 • Społeczno-polityczny kontekst współczesnych migracji, prawne aspekty krajowych i międzynarodowych regulacji dotyczących tematyki uchodźczej (nacisk na aspekt prawo-człowieczy);
 • Prawne aspekty krajowych i europejskich regulacji dotyczących mowy nienawiści oraz przestępstw z nienawiści;
 • Sieciowanie i mobilizowanie społeczności lokalnych na rzecz praw człowieka, w tym umiejętność radzenia sobie z niechęcią otoczenia i negatywnym odbiorem akcji równościowych;
 • Krytyczna analiza przekazów medialnych oraz skuteczna komunikacja na rzecz praw człowieka za pomocą mediów społecznościowych.

Do zadań zaangażowanych ekspertów i ekspertek będzie należało:

 • Opracowanie treści materiału edukacyjnego skierowanego do liderów/liderek pracujących z młodzieżą w wieku 13 – 25 lat (zarówno w ramach edukacji formalnej, jak i pozaformalnej) w jednym z czterech modułów tematycznych. Materiał edukacyjny składać się będzie z komponentu wiedzowego oraz metodycznego (2 – 4 scenariusze zajęć warsztatowych). Treść materiału edukacyjnego będzie testowana na grupie odbiorców i odbiorczyń oraz konsultowana przez innych ekspertów/ekspertki w dziedzinie edukacji praw człowieka. Wyniki pilotażu będą uwzględnione w ostatecznej wersji materiału edukacyjnego.
 • Przeprowadzenie zajęć warsztatowych na podstawie opracowanego przez siebie modułu tematycznego. Szacowany czas zaangażowania to 1-2 dni robocze.
 • Udział w konsultacyjnych spotkaniach eksperckich wszystkich autorów i autorek zaangażowanych w pracę nad materiałem edukacyjnym. Szacowany czas zaangażowania to 5 dni roboczych.

Wymagania:

 • Doskonała znajomość problematyki praw człowieka oraz jednego z wymienionych modułów tematycznych;
 • Udokumentowane doświadczenie w tworzeniu materiałów edukacyjnych
  i prowadzeniu warsztatów w tematyce praw człowieka i mobilizacji społecznej;
 • Wysokie kompetencje komunikacyjne w mowie i piśmie;
 • Samodzielność, odpowiedzialność i terminowość;
 • Umiejętność pracy zespołowej;
 • Dyspozycyjność w okresie od czerwca 2016 do kwietnia 2017, w którym zaplanowano pracę nad materiałem edukacyjnym, jego pilotaż oraz eksperckie spotkania konsultacyjne autorów i autorek wszystkich modułów tematycznych.

Zaangażowanym ekspertom i ekspertkom oferujemy:

 • Zaangażowanie w ramach umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich;
 • Pokrycie kosztów transportu i wyżywienia związanych z prowadzeniem warsztatów oraz uczestnictwem w spotkaniach konsultacyjnych;
 • Wynagrodzenie za zrealizowanie wszystkich przewidzianych zadań w wysokości 6000 PLN brutto;
 • Możliwość wymiany doświadczeń i pracy w doświadczonym zespole.

Stowarzyszenie Amnesty International respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE). Przy wyborze i awansie nie stosuje się kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności.

Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu  oraz listu motywacyjnego na adres rekrutacja(at)amnesty.org.pl do 10 czerwca 2016 roku. W aplikacji prosimy o wyszczególnienie publikacji/materiałów edukacyjnych Państwa autorstwa oraz sprecyzowanie wybranego przez siebie modułu tematycznego. Tytuł e-maila: „Ekspert/ka w obszarze edukacji praw człowieka”. Zastrzegamy, że odpowiemy tylko na wybrane zgłoszenia.

W przesłanych dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz.U Nr 133 poz. 883).

Działanie realizowane w ramach projektu „Wszyscy Ludzie Rodzą się Wolni i Równi” dofinansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
6589