Protokół z posiedzenia Zarządu ? 12 maja 2007 – Amnesty International

Protokół z posiedzenia Zarządu ? 12 maja 2007Obecni:
Kinga Dąbrowska
Anna Dzierzgowska
Mateusz Hładki

Michał Pawlęga
Monika Szreder

Oraz: Dyrektor Stowarzyszenia – Arkadiusz Jarosiński
Komisja Rewizyjna: Zuzanna Kulińska

Planowany porządek obrad
1. Przyjęcie porządku dziennego
2. WZ -wizyta delegacji z Międzynarodowego Sekretariatu
3. Rekrutacja dyrektora/dyrektorki
4. Raport o stanie członkostwa i biura
5. Monitoring pracy Zarządu
6. Przygotowania do WZ oraz do ICM
7. Fundraising – rezultaty/stan finansów
8. Plan operacyjny i projekt budżetu na 2008
9. Komisja Rewizyjna
10. Wyjazdy planowane
11. Sprawy różne

1. Przyjęciem porządku dziennego
Porządek został przyjęty

2. Przygotowania do WZ
– wizyta Kate Gilmore, (zastępczyni Sekretarz Generalnej), Nicoli Duckworth (Dyrektor Programu ds. Europy i Azji Centralnej) oraz Rubena Barbado (reasercher).
Maciek Fagasiński przedstawił Zarządowi wstępną agendę wizyty Kate Gilmore obejmującą: spotkanie z pracownikami i Zarządem, wręczenie nagrody dziennikarskiej i prezentację podczas WZ, udział w Paradzie Równości, udział w akcji -autobus-, spotkania z przedstawicielami i przedstawicielkami organizacji pozarządowych oraz z dziennikarzami. poinformował także, że ani Kancelaria Premiera, ani MEN, ani Marszałek Sejmu nie potwierdziły możliwości zorganizowania spotkania z delegacją Międzynarodowego Sekretariatu AI.
Czynione są także starania umówienia spotkania w Kancelarii Prezydenta RP.
Ponadto Ruben Barbado odbędzie także wizytę w biurze ODIHR-u

3. Rekrutacja dyrektora
Otrzymaliśmy w sumie 9 zgłoszeń, z których jednak tylko część spełnia podane kryteria. Wstępny etap rekrutacji prowadzą Michał Pawlęga i Kinga Dąbrowska, oni ustalą, kogo zapraszają na rozmowę rekrutacyjną, która odbędzie się we czwartek.

Uchwała 1/05/07: Zarząd decyduje, że z ramienia Zarządu rekrutację prowadzą Kinga Dąbrowska i Michał Pawlęga; te osoby mają prawo ustalać terminy i harmonogram rekrutacji, skład komisji rekrutacyjnej, negocjują z kandydatami warunki zatrudnienia, po przeprowadzeniu procesu rekrutacji rekomendują Zarządowi osobę do zatrudnienia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

4. Raport o stanie członkostwa i biura
Liczba członków: 2298
397 osób nie odnowiło składki.
Liczba grup lokalnych: 14
G.Szk. 62; jedna szkolna grupa ulega rozwiązaniu (w związku z przeniesieniem się koordynatorki).
Liczba osób do przyjęcia: 64.
Uchwała 2/05/07:

  1. Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia 64 osób.
  2. Zarząd orzeka wygaśnięcie członkostwa w Stowarzyszeniu 397 osób, które w wymaganym terminie nie opłaciły składki.

Ewaluacja pracowników:
Zarząd zapoznał się z wynikami ewaluacji, przedstawionymi przez Dyrektora Stowarzyszenia.

Problem: wraz z odejściem dyrektora odchodzi też jego asystentka, zajmująca się obecnie sprawami finansowymi (cash flow, monitoring etc.). Na miesiąc te obowiązki przejmuje Ela Chrzanowska; tym niemniej należy przeprowadzić rekrutację osoby od finansów (patrz punkt porządku, dotyczący zakresów obowiązków pracowników).

Ustalono, że w okresie przejściowym – do zatrudnienia nowego dyrektora – w sprawach bieżących pracownicy kontaktować się będą z prezeską.
Natomiast w sprawach finansowych (przede wszystkim jeśli chodzi o DDC) – z Moniką Szreder.

Zarząd udzielił zgodę na przedłużenie Eli Chrzanowskiej urlopu bezpłatnego do końca września – pod warunkiem, że zastępować ją będzie cały czas ta sama, wskazana przez nią,  osoba.

5. Monitoring pracy Zarządu   
Audyt organizacyjny:
Zarząd zapoznał się z propozycją nowych zakresów obowiązków dla pracowników, opracowaną przez audytorów i wniósł (drobne) poprawki.
Zarząd uzgodnił, w jakim trybie pracownikom będą proponowane nowe zakresy obowiązków.
Zarząd uznał, że w sprawie nowego stanowiska, którego wprowadzenie rekomenduje audyt – specjalista ds. finansowych, pół etatu – istnieje możliwość wystąpienia o grant IMT (zatrudnienie specjalisty ds. finansowych zgodne jest z zaleceniami IMT). W związku z tym decyzja o utworzeniu bądź nie takiego stanowiska zależeć będzie od decyzji IMT.
– strategia PR 
Strategia została wstępnie przygotowana przez Adama Sanockiego; jej dokończenie planowane jest na koniec maja.

6. Przygotowania do WZ oraz do ICM
WZ: kto za co odpowiada:

  • Kinga Dąbrowska – sprawozdanie Zarządu;
  • Zuzanna Kulińska – sprawozdanie KR;
  • Monika Szreder – sprawozdanie finansowe, projekt budżetu;
  • Mateusz Hładki – plan operacyjny;

Dyskusja nad rezolucjami na ICM w trakcie WZ: prowadzą Kinga Dąbrowska i Mateusz Hładki, do udziału zaproszony jest także Maciek Fagasiński.

7. Fundraising
1% – mniejszy przychód, niż w zeszłym roku; czyli prawdopodobnie nie utrzymaliśmy naszych donorów i nie pozyskaliśmy nowych.

Arek Jarosiński przedstawił Zarządowi informacje na temat stanu deficytu:
założony deficyt – 130 tys.; z poczynionych w 2006 roku oszczędności zostało nam 30 tys, więc deficyt zmniejsza się do 100 tys.
Dodatkowe oszczędności powodują, że deficyt szacowany jest na ok. 93 tysiące.

Generalnie: podstawowego problemu, jakim jest zdobycie niezależności finansowej do 2007/08 roku nie jesteśmy w stanie rozwiązać. Oszczędności pozwalają nam przetrwać, natomiast nie zapewnią nam stabilności finansowej.
Mamy zatrudnioną fundraiserkę, której zadaniem jest opracowanie i wdrożenie strategii pozyskiwania nowych źródeł finansowania.
Dzięki DDC przychody Stowarzyszenia wzrastają – nieco zbyt wolno, ale systematycznie.

DDC – stały problem braku ludzi do pracy.

8. Plan operacyjny i projekt budżetu na 2008
Zarząd zapoznał się z projektem Planu Operacyjnego na rok 2008.

9. Komisja Rewizyjna
KR wnosi o wydrukowanie protokołów wraz z uchwałami i przechowywanie ich także w wersji papierowej.

10. Wyjazdy planowane
Magda do Londynu
Małgorzata Wasilewska – na spotkanie przygotowawcze do ICM-u do Szwecji (na ich koszt)
Kinga Dąbrowska – czerwiec, spotkanie przygotowawcze do ICM-w, Austria, być może koszt przejazdu będzie musiała pokryć nasza sekcja.

11. Sprawy różne
Zarząd zapoznał się z aktualnymi planami AI EU Association. Polska sekcja jest zadowolona z programu lobbyingowego i będzie rekomendować jego przedłużenie.
Rafał Kownacki przybył poinformować Zarząd o swojej planowanej rezygnacji z funkcji członka Zarządu.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3852