Protokół z posiedzenia zarządu 17 stycznia 2004 – Amnesty International

Protokół z posiedzenia zarządu 17 stycznia 2004

Obecni:


Zarząd:


Amina Bassil


Kinga Dąbrowska


Marcin Komosa


Adam Pruss


Małgorzata Urbanik


Komisja Rewizyjna:


Michał Stela


Beata Szcześniak


Biuro:


Dyrektor: Małgorzata Zdunek


Koordynator kampanii: Jacek Białas


 


1. Przyjęcie porządku obrad


Przyjęto następujący porządek obrad


1.      Przyjęcie porządku dziennego                                             


2.      Raport o stanie członkostwa                                                            


3.      Biuro                                                                                                    


4.      Wnioski z warsztatu z 17.01                                      


5.      Strategia kampanii VAW                                                      


6.      Przyszłe spotkania koordynatorów                           


7.      Wnioski z „going full spektrum”                                             


8.      REAP – update                                                                      


9.      Monitoring planu operacyjnego – jaki system                     


10.  Monitoring budżetu – jaki system                              


11.  Up – date o DDC                                                                    


12.  Wyjazdy planowane                                                    


13.  Sprawy różne


                                                                      


2. Raport o stanie członkostwa


Zarząd zatwierdził uchwałę o przyjęciu dwudziestu pięciu nowych członków (załącznik 1/uchwała 1/XII/2003).


Obecnie mamy 923 członków i dwadzieścia jeden grup, w tym dziewięć grup uznanych.


Dwie osoby na własną prośbę uzyskały zwolnienie z obowiązku płacenia składki.


Zarząd powołał Magdę Krysińską Kałużną na stanowisko koordynatorki ds. rdzennej ludności Ameryki Łacińskiej.


3. Biuro


Dyrektor przedstawiła informacje odnośnie stanowiska lobbysty finansowanego z grantu Biura AI przy UE.


4. Wnioski z warsztatu pracownicy-zarząd-komisja rewizyjna


Zarząd postanowił o przygotowaniu podsumowania warsztatu w formie pisemnej i przedstawieniu go wszystkim uczestnikom warsztatów.


5. Strategia kampanii VaW


Zarząd zapoznał się z postępem prac nad przygotowaniem Kampanii SVAW.


– Rozpoczęcie kampanii przesunięte jest prawdopodobnie na 5 marca br. co byłoby dla nas pozytywne, gdyż działanie nasze byłyby bardziej zauważalne.


– Konferencja prasowa (idealnym miejscem byłaby PAI): Urszula Nowakowska z Centrum Praw Kobiet – wymiar lokalny, prof. Eleonora Zielińska – konflikty zbrojne, Jacek Białas – koordynator kampanii, Mirella Panek – rzeczniczka prasowa).


– 8 marca – „Manifa” – udział AI w niej zależny jest od tegorocznego tematu Manify (Zespół ds. kobiet + grupa 10).


– Szkolenia: warsztat kampanijny (opracowany przez GRC) + warsztaty genderowe (na podstawie: Activist Toolkit oraz warsztatu opracowanego przez sekcję brytyjską, warsztat będzie przeprowadzony przez eksperta z NGO). Warsztat genderowy zostanie przeprowadzony na spotkaniu koordynatorów w lutym (na spotkanie zaproszeni zostaną koordynatorzy grup lokalnych i struktur pośrednich, którzy złożyli wymagane raporty merytoryczne i finansowe).


– Koalicja organizacji pozarządowych – forum wsparcia dla projektów ustaw
dotyczących przemocy domowej. Sama idea takich ustaw jest jak najbardziej słuszna, jednak
wcześniej projekty powinny zostać sprawdzone pod kątem ich zgodności z celami AI.


– Kampania społeczna – rozmowy z „Niebieską Linią”, która przeprowadzała już kiedyś podobną kampanię. Według „Niebieskiej Linii” kampania przyniosła wiele wymiernych korzyści, wypełniła założone cele na poziome 70% (kampania była przeprowadzona całkowicie bezpłatnie). Nasza kampania mogłaby być wsparciem dla projektów ustaw. Będziemy starać się znaleźć firmę gotową zrealizować nam darmową kampanię.


– Raport kampanijny – jest już przygotowany, będzie przez nas tłumaczony.


– Dostępnych jest 8 przypadków kampanijnych – w wersji polskiej będą przygotowane wszystkie i umieszczone na www, w pierwszej fazie kampanii drukowane spośród nich będą:
1 ulotka (VAW/AIDS Suazi) oraz materiał turecki i Ciudad Juarez.


– REAP – pojawił się wstępny pomysł, aby kampania SVAW była narzędziem komunikacji z dziennikarzami.


– Media – materiał audiowizualny przygotowany przez IS zostanie przetłumaczony, będziemy starać się, aby materiał został wykorzystany w jak największym zakresie (dostępny dla grup lokalnych), prezentacja multimedialna, prasa kobieca (Twój Styl, Zwierciadło).


– genderowy audyt wewnętrzny – będziemy się starać go wykonać, ale zależne jest od tego czy jesteśmy w stanie znaleźć organizację, która mogłaby to przeprowadzić.


6. Przyszłe spotkania koordynatorów


Na poprzednim spotkaniu Zarządu została podjęta decyzja o zorganizowaniu spotkania koordynatorów grup i struktur, które ma odbyć się w lutym przed rozpoczęciem kampanii SVAW.


Spotkanie odbędzie się pod koniec lutego w Warszawie.


Zwroty dla koordynatorów grup, które wypełniały obowiązki raportowania, pozostałe grupy na koszt własny, te same zasady dotyczą koordynatorów struktur.


7. Wnioski z „going full spectrum”


Zarząd zapoznał się z wynikiem konsultacji i wyraził swój głęboki żal z powodu małego zainteresowania członkostwa tak ważnym dokumentem. Jest to o tyle widoczne, że w ciągu ostatnich dwóch dni rozgorzała burzliwa dyskusja na temat ankiety dotyczącej komunikacji. Zastanawiające jest, iż członkostwo woli się wypowiadać o sprawach mało istotnych dla ruchu, natomiast w przypadku naprawdę ważnych kwestii Zarząd zdany jest całkowicie na siebie.


Na poprzednim spotkaniu Zarząd wypracował wstępne stanowisko i poprosił członkostwo o opinie. Rezultatem tego były 4 głosy:


– jeden za wypracowanym stanowiskiem,


– drugi kwestionujący kompetencje Zarządu do formułowania takich wniosków,


– trzeci wyrażający całkowity sprzeciw wobec zmian i nie odnoszący się w żaden sposób do propozycji Zarządu


– czwarty wyrażający poparcie zmian i również nie odnoszący się do propozycji Zarządu.


Zarząd podjął decyzję o zatwierdzeniu stanowiska:


„Polska sekcja sugeruje, żeby dyskusję nad przyjęciem pełnego spectrum
przesunąć na ICM w 2008 roku, kiedy będzie można już ocenić, jak przebiega
realizacja ISP.”


Stanowisko z pełnym uzasadnieniem zostanie przekazane do Międzynarodowego Sekretariatu oraz na listę informacyjną AI.


8. REAP – update


Zarząd zapoznał się z stanem projektu REAP:


– luty, marzec, kwiecień – regionalne szkolenia dla nauczycieli,


– od lutego nowa tura szkoleń dla multiplikatorów,


– rozpoczynają się szkolenia dla harcerzy mające przygotować działania w ramach tegorocznej -akcji letniej-,


– planowane są szkolenia dla dziennikarzy,


– włączenie się do kampanii SVAW,


– certyfikaty dla przeszkolonych edukatorów, które wg uchwały Zarządu są jedynym dokumentem umożliwiającym nauczanie w szkołach w imieniu AI.


9. Monitoring planu operacyjnego – jaki system


Zgodnie z Regulaminem grup i struktur pośrednich, wszyscy koordynatorzy mają obowiązek przesyłania kwartalnych raportów merytorycznych. Na ich podstawie będzie prowadzony monitoring i ewaluacja planu operacyjnego.


10. Monitoring budżetu – jaki system


Wszyscy koordynatorzy struktur pośrednich uwzględnieni w budżecie i chcący z korzystać ze swojej puli są zobowiązani do przestrzegania następujących zasad:


1) zaliczki – należy określić powód pobrania zaliczki (malgorzata.zdunek@amnesty.org.pl)


2) drukowanie materiałów – wstępna akceptacja materiałów/grafiki przez Dyrektor, płatność wyłącznie przelewem z konta Stowarzyszenia


3) wydatki gotówkowe – opisana faktura musi być przesłana najpóźniej do 5 dnia następnego miesiąca, każdy dokument księgowy jest dekretowany przez Dyrektor i akceptowany przez Skarbnika, dopiero wówczas następuje zwrot poniesionych kosztów.


11. DDC – update


FIF przyznał nam pożyczkę w wysokości 230 tys. zł. W ciągu roku 2004 FIF oczekuje od nas wdrożenia programu i uzyskania poprawy wskaźników z zeszłorocznych testów. Pod koniec roku nastąpi ewaluacja projektu i decyzja o jego dalszym przedłużeniu i zwiększeniu pożyczki.


Projekt „uliczny” zacznie się 15 maja, koniec 15 października 2004.  Pod koniec każdego miesiące konsultacje z IS.


Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu pożyczki i upoważnił prezesa do podpisania stosownej umowy z Amnesty International Limited (Uchwała nr 2/I/2004).


Zarząd podjął uchwałę o zatrudnieniu koordynatora projektu DDC i upoważnieniu prezesa do podpisania umowy o pracę (Uchwała nr 3/I/2004).


Trwają poszukiwania lokalu na nowe biuro AI w Warszawie


12. Wyjazdy planowane


GRC (Beata Szcześniak i Kinga Dąbrowska) na szkolenie do Moskwy


Peter Eide dyrektor sekcji norweskiej (finansującej projekt REAP) przyjedzie 29 stycznia do Gdańska celem spotkania się z dyrektor i koordynatorem REAP.


13. Sprawy różne


         International Committee on Movement Growth (ICMG) – naszą kandydatką do komitetu jest Małgorzata Wasilewska,


         Network – CoE – w związku z pomysłem utworzenia networku pracującego nad kwestiami praw człowieka w Radzie Europy, zostanie rozpisany konkurs na naszego kandydata,


         AI EU Association – od maja staniemy się pełnoprawnym członkiem Unii, zatem mamy też prawo przyłączyć się do AI EU Association na pełnych prawach członka,


         Policja – w ramach dzielenia doświadczeń między sekcjami pracującymi (Holandia i Słowenia) i chcącymi pracować „nad policją” (Polska i Mołdowa) nasza sekcja weźmie udział w spotkaniu roboczym organizowanym przez IS i sekcję holenderską – w spotkaniu weźmie udział Adam Pruss,


         Pożytek publiczny – jesteśmy w trakcie procedury rejestracyjnej,


         Oddział Mazowiecki – w związku z brakiem odpowiedzi prezesa Oddziału Mazowieckiego na prośbę dotyczącą przedstawienia rozliczenia Oddziału, Zarząd postanowił wysłać ponowne upomnienie.


14.  KR


Komisja Rewizyjna poinformowała o uchwaleniu swojego regulaminu.


 


 


Protokołował: Adam Pruss


Następne spotkanie Zarządu odbędzie się 20 marca 2004 roku.


 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4938