Protokół z posiedzenia zarządu 18.12.2004 – Amnesty International

Protokół z posiedzenia zarządu 18.12.2004

Protokół z posiedzenia zarządu 18.12.2004


 


Obecni:

Kinga Dąbrowska

Anna Dzierzgowska


Dorota Flak


Małgorzata Lamperska


Wojciech Makowski


Małgorzata Urbanik


 


oraz:

Dyrektor Stowarzyszenia Małgorzata Zdunek

Małgorzata Wasilewska, Arkadiusz Jarosiński, Anna Machocka


 


1. Przyjęcie porządku obrad


Przyjęto następujący porządek obrad:


1. Przyjęcie porządku obrad


2. Dyskusja o strategii polskiej Amnesty


3. Strategia komunikacji zarząd-grupy


3. AI EU Council


4. Program REAP


5. Raport o stanie członkostwa


6. Biuro


7. Zmiana adresu i siedziby stowarzyszenia


8. Stan finansów


9. Wyjazdy planowane


10. Sprawy różne


 


2. Dyskusja o strategii polskiej Amnesty


Dyskusję otworzyły Małgorzata Wasilewska i Małgorzata Zdunek. Przypomniały, że strategia polskiej sekcji, opracowana po spotkaniu Rady Międzynarodowej w Meksyku, była z konieczności krótka i dość ogólna (tym bardziej, że spotkane Rady odbywało się w sierpniu, a strategia musiała być gotowa na wrzesień).


W tym roku nasza sekcja otrzymała grant SDC/IMT (Section Development Committee/International Mobilization Trust); grantodawcy zaznaczyli jednak, że ich zdaniem polskiej sekcji brakuje jasnej wizji tego, po co Amnesty jest w Polsce. Podobne uwagi zgłaszała Charlotte Bauman (nadzorująca z ramienia Międzynarodowego Sekretariatu działanie programu DDC w Polsce) podczas wizyt w Polsce. Julia Sherwood zasugerowała, że zastanawiając się nad strategią, powinniśmy zacząć o tego, żeby nie myśląc o ograniczeniach, nakreślić szeroką wizję tego, jak sobie wyobrażamy przyszłość Amnesty w Polsce i potraktować to jako punkt wyjścia.


Zarząd zgodził się, że wypracowanie strategii powinno być najważniejszym zadaniem na ten rok pracy.


Przeprowadzona została wstępna analiza sytuacji polskiej AI:


Mocne strony:


ü       dobrze zorganizowana struktura


ü       ciągłość


ü       umiejętność planowania


ü       dobrzy pracownicy


ü       dobrzy trenerzy (trochę niewykorzystani)


ü       dobrze działające programy: DDC, REAP


ü       jesteśmy jedyną taką organizacją w Polsce


ü       część ruchu międzynarodowego


ü       maraton


ü       media/obecność w mediach; już nie tylko my zwracamy się do dziennikarzy, ale też oni zaczynają coraz częściej zwracać się do nas, czyli – zaczynamy być postrzegani jako eksperci


ü       „16 dni” – współpraca z organizacjami kobiecymi


ü       mamy świetne, eksperckie materiały


ü       potrafimy zjednoczyć inne organizacje (patrz „16 dni”), jednocześnie: nie jesteśmy dla nich konkurencją do funduszy UE


ü       obecność w wielu miastach Polski


Obszary do wykorzystania:


ü       intensywniej uczestniczyć w dyskusjach społecznych, inicjować je


ü       rozwijać edukację – zajęcia nie tylko dla szkół, ale także np. dla innych NGO-sów


ü       korzystać z grantów edukacyjnych


ü       większy nacisk na walkę z dyskryminacją, nietolerancją w Polsce


ü       zwiększenie współpracy z innymi NGO-sami


ü       potrzeba: silna, medialna grupa w Warszawie


ü       zająć się monitoringiem


ü       rozszerzyć działalność wydawniczą


Problemy:


ü       słabo działające struktury pośrednie


ü       przepaść zarząd i pracownicy a reszta członkostwa


ü       członkowie nie rozumieją misji i wizji


ü       brak ciągłości


ü       brak wystarczającej komunikacji


ü       mało profesjonalne grupy


ü       pytanie: ile nakładów (pieniędzy i energii) przeznaczać dla grup


ü       kiepska współpraca z Fundacją Helsińską


ü       jeszcze za mała współpraca z innymi NGO-sami


ü       maraton się udaje; pytanie: dlaczego nie potrafimy robić podobnych akcji w innych obszarach


ü       brak własnych ekspertów/ nieumiejętność ich przyciągania


Obszary w Polsce, którymi trzeba by się zająć:


ü       uchodźcy


ü       kobiety; przemoc domowa, dyskryminacja kobiet


ü       LGBT


ü       rasizm (Romowie)


ü       dyskryminacja / tolerancja


ü       policja: sposób traktowania (więzienia i areszty śledcze, miejsca zatrzymań), wymiar sprawiedliwości, niewydolność państwa (demonstracje, którym policja nie potrafi zapewnić ochrony)


ü       szkoły: nauczyciele – złe traktowanie uczniów, nietolerancja


ü       tematy tabu; nietolerancja religijna


ü       wolność zgromadzeń


ü       niska świadomość praw


 


Postulaty:


powinniśmy uwierzyć we własne siły, częściej inicjować działania (listy, ale też np. – szkolenia dla innych NGO-sów)


obecność w wielu miastach: można ją wykorzystać do robienia akcji „jednoczesnych” albo stosowania efektu domina – to się ma szansę spodobać dziennikarzom


postulat: własne wydawnictwo: szansa na zwiększanie świadomości praw człowieka, na przyciągnięcie ekspertów.


 


Zadecydowano, że na następnym posiedzeniu zarządu warto zastanowić się, jak jeszcze uzupełnić tę listę.


Należy zapoznać się z raportami dotyczącymi sytuacji praw człowieka w Polsce, przygotowanymi przez inne organizacje i na tej podstawie zastanowić się, czy i co AI może robić na rzecz praw człowieka w Polsce.


Istnieje także możliwość przeprowadzenia monitoring prasy (na konkretny temat), przesłania do IS-u wybranych materiałów i zaproponowania, aby wprowadzili wybrany temat do raportu rocznego.


 


3. Strategia komunikacji zarząd-grupy


Małgorzata Lamperska i Wojciech Makowski przedstawili zarządowi wyniki konsultacji, przeprowadzonych z częścią koordynatorów grup.


Przeprowadzono dyskusję na temat problemów w komunikacji zarządu z grupami i strukturami pośrednimi. Ze strony grup i struktur istnieje poczucie, że są niedoinformowane. Z kolei zarząd i pracownicy mają problemy z uzyskiwaniem informacji zwrotnej.


Zarząd uchwalił (uchwała nr 1/XII/2004) powołanie grupy roboczej w składzie: Kinga Dąbrowska, Dorota Flak, Małgorzata Lamperska,Wojtek Makowski oraz Jacek Białas. Grupa ma przeanalizować problemy i sukcesy związane z komunikacją z grupami i przygotować dla zarządu dokładne rekomendacje.


Głosowanie nad powołaniem grupy roboczej dało wynik: 5 głosów za, 1 przeciw.


Małgorzata Wasilewska przypomniała, że podstawowym zadaniem zarządu jest kształtowanie i wyjaśnianie członkostwu polityki sekcji: zabieranie głosu w sprawie kampanii, wyjaśnianie, w jakim punkcie znajduje się światowa i polska Amnesty.


 


3. AI EU Council


Anna Machocka przedstawiła zarządowi sprawozdanie z pierwszego spotkania Rady AI EU Association.


Pierwsze spotkanie Rady AI EU Association miało przede wszystkim charakter zapoznawczo-planujący.


Kluczowe tematy:


– rozmiar biura w Brukseli;


– EU CAP Strategy (CAP – Country Action Program): Anna Machocka zgłosiła w imieniu polskiej sekcji propozycję, aby w punkcie strategii dotyczącym przeciwdziałania dyskryminacji wpisać problem dyskryminacji osób należących do mniejszości seksualnych. Jak się okazało, polska sekcja była jedyną, która zgłosiła jakiekolwiek zastrzeżenia do projektu strategii. Zastrzeżenia te zostaną przekazane do IS-u.


– zarząd AI EU Association zgłosi zapytania, dotyczące przede wszystkim kształtu biura Stowarzyszenia i związanej z tym strategii jego działania.


 


4. Program REAP


Zarząd zapoznał się z wynikami ewaluacji programu REAP i przedyskutował je wspólnie z Arkadiuszem Jarosińskim.


Zwrócono uwagę na problem, jakim jest motywowanie multiplikatorów – część osób zaangażowanych w program czuje się zmęczona i zagubiona. Problemem jest także rekrutacja nowych osób do programu oraz to, że część osób już przeszkolonych szybko się wykrusza.


Podkreślono także sukcesy programu: dobra współpraca z partnerami, grupa sześćdziesięciorga dobrze przeszkolonych trenerów i trenerek.


 


5. Raport o stanie członkostwa


Przyjętych zostało sześćdziesięcioro siedmioro nowych członków (uchwała nr 2/XII/2004).


Zarząd zatwierdził dwie kolejne szkolne grupy AI, o numerach 21 i 22.


Obecnie mamy 1099 członków oraz 16 grup (9 uznanych, 7 inicjatywnych).


 


6. Biuro


Biuro na Pięknej 66A:


Od 23.11 Małgorzata Zdunek czeka na odpowiedź od TPSA w sprawie telefonów. Jak dotąd nie ma jeszcze linii telefonicznych i Internetu.


Koszta remontu: kosztorys został opracowany na podstawie kosztorysów przedstawionych przez dwie firmy z Trójmiasta oraz na podstawie danych z firm warszawskich.


Remont trwał pięć tygodni. Część materiałów uzyskaliśmy za darmo, jako dary. Zgodnie z umową najmu powierzchnia biura wynosi 192m2. Koszt remontu wyniósł 52 tysiące złotych (z zaplanowanych 90 tysięcy). Potrzebna jest jeszcze kuchnia.


Nowe biuro jest ubezpieczone, został założony alarm.


Biuro przy ul. Marszałkowskiej zostanie oddane przed końcem grudnia.


Zarząd przeprowadził ewaluację pracowników. Jej wyniki Małgorzata Zdunek przedstawi zainteresowanym osobom.


Sekcja holenderska przekazała grant na remont biura. Zaproponowała także, aby część środków z tego grantu przeznaczyć na uroczyste otwarcie nowego biura w Warszawie: zaprosić dziennikarzy, działaczy organizacji pozarządowych i osoby publiczne.


Zarząd przychylił się do tego projektu.


 


7. Zmiana adresu i siedziby stowarzyszenia


Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem przegłosowania zmiany siedziby Stowarzyszenia (zmiana siedziby oznacza konieczność zmiany statutu) – uchwała nr 3/XII/2004.


 


8. Stan finansów


Przychód z programu DDC: ponad 60 tysięcy złotych.


 


9. Wyjazdy planowane


Walne zgromadzenie AI Ukraina – prawdopodobnie połowa stycznia – Wojciech Makowski;


Koniec stycznia: Arkadiusz Jarosiński jedzie do Maroka na spotkanie związane z HRE/REAP.


 


10. Sprawy różne


W ramach kampanii Stop Przemocy Wobec Kobiet nasza sekcja ma przygotować specjalny raport dotyczący sytuacji w Polsce. Na razie trwa zbieranie danych.


 


Strategia 1%: polskiej sekcji nie stać na kampanię reklamową; zamiast tego umieszczamy informacje na stronie i wysyłamy e-maile do naszych członków i sympatyków, zachęcając do przekazywania 1% podatku AI.


 


W tym roku przypada 15-lecie AI w Polsce. Warto się zastanowić, w jaki sposób można je uczcić.


 


Należy przemyśleć przeniesienie na maj uroczystości wręczenia nagrody dziennikarskiej (być może można wręczenie nagrody połączyć z obchodami piętnastolecia).


 


Ochrona danych osobowych: podpisanie deklaracji członkowskiej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych. Natomiast jeśli chodzi o donorów, mamy dwie sprzeczne ekspertyzy prawne: jedna mówi, że donorzy również automatycznie zgadzają się na przetwarzanie ich danych, druga – że nie.


 


Informacja o Language Strategy: w 2003 roku w Meksyku Polska sekcja zgłosiła dwie rezolucje. Jedna dotyczyła tego, aby w dokumentach światowej Amnesty nie wymieniać jedynie sekcji, ale także struktury (stąd formuła -section/structure-). Druga dotyczyła kwestii językowych: Polska i Słowenia wnioskowały o grant na tłumaczenia.


 


Na kolejnym posiedzeniu zarządu warto przygotować konkurs dla grup na organizację kolejnego Walnego Zgromadzenia.


 


Problem długu jednego z naszych byłych członków powinien zostać ostatecznie załatwiony do połowy lutego; inaczej nastąpi przekazanie sprawy do sądu.


 


Poruszona została kwestia, kto i na jakich zasadach zatwierdza planowane wydatki struktur pośrednich.


– w przypadku akcji zaplanowanych, ujętych w planie operacyjnym – nikt, pieniądze na akcję są przewidziane i można z nich korzystać.


– w sytuacjach wyjątkowych: skarbniczka.


 


Termin następnego spotkania ustalono na 30 stycznia.


Protokołowała Anna Dzierzgowska


 


 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4549