Protokół z zebrania Zarządu 12 czerwca 2005 – Amnesty International

Protokół z zebrania Zarządu 12 czerwca 2005

Protokół z posiedzenia zarządu, 12 czerwca 2005


Obecni:


Piotr Choroś


Anna Dzierzgowska


Dorota Flak


Małgorzata Lamperska


 


Dyrektor Stowarzyszenia Małgorzata Zdunek


Gość: Mateusz Hładki


 


1. Przyjęcie porządku obrad


Przyjęto następujący porządek obrad:


1. Przyjęcie porządku obrad


2. Raport o stanie członkostwa


3. Biuro


4. Walne Zgromadzenie 2005


5. DDC – informacja o stanie projektu


6. Letni obóz praw człowieka


7. Reakcje polskiej sekcji w sytuacjach kryzysowych


8. Sekcja polska a sprawy polskie (wooc, współpraca z innymi organizacjami etc)


9. Strategia edukacji o prawach człowieka


10. Aktywizm w polskiej sekcji AI


11. Wyjazdy planowane


12. Sprawy różne


 


2. Raport o stanie członkostwa


Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu 131 nowych członków i członkiń (w tym 75 osób to członkowie/donorzy) i o zwolnieniu ośmiu osób z obowiązku opłacania składki – Uchwała 1/VI/2005


Stowarzyszenie ma 794 (siedemset dziewięćdziesięcioro czworo) członków.


 


3. Biuro


Małgorzata Zdunek przedstawiła wyniki półrocznej ewaluacji pracowników. Pracownicy zgłaszali między innymi zapotrzebowanie na szkolenia z zakresu zarządzania.


W dyskusji zwrócono uwagę na potrzebę wprowadzenia także szkoleń dla pracowników organizowanych przez działaczy stowarzyszenia, dotyczących kwestii związanych z prawami człowieka. Celem takich szkoleń miałoby być budowanie wewnętrznej kultury organizacji.


Istnieje prawdopodobieństwo, że uda się uzyskać grant od AI USA na przygotowanie profesjonalnego raportu na temat przemocy domowej w Polsce.


 


4. Walne Zgromadzenie 2005


Proponowany skład prezydium: Anna Machocka, Erwin Kamecki.


W lipcowym biuletynie powinny znaleźć się podstawowe informacje, dotyczące Walnego Zgromadzenia – w tym informacje o szkoleniach.


Wstępnie planowane są warsztaty: pierwsze szkolenie, warsztat kampanijny, szkolenia na temat praw społecznych, gospodarczych i kulturalnych. Plan przewiduje, że główna część obrad Walnego Zgromadzenia będzie miała miejsce w sobotę, szkolenia odbędą się w niedzielę, plan piątkowego wieczoru zależy od grupy łódzkiej. Osobą odpowiedzialną za sprawy organizacyjne ze strony grupy jest Dominika Szulc.


 


5. DDC – informacja o stanie projektu


Współczynnik sign up per hour w maju wynosił 0,59, w czerwcu do tej pory – 0,64 czyli – zgodnie z założeniami (w budżecie założono 0,6).


Średnia dotacja wynosi ponad 16 złotych miesięcznie, w budżecie zakładano 14 złotych.


Wprowadzone zostały nowe, ulepszone druki poleceń zapłaty.


 


6. Letni obóz praw człowieka


Obóz odbędzie się w dniach 22 – 31 lipca w Toporni, woj. Mazowieckie. W ciągu tygodnia zgłosiło się dziewiętnaścioro chętnych, istnieje tez już lista rezerwowa. Oprócz trenerów i trenerek z AI zajęcia będą prowadzić także Katarzyna Sadło (FRSO), Maja Branka (Fundacja „Partners”, warsztaty „Równanie na równość”, Dagmara Baraniska psycholożka.


 


7. Reakcje polskiej sekcji w sytuacjach kryzysowych


Mateusz Hładki przedstawił zarządowi sprawozdanie z wydarzeń 16 maja (zatrzymanie kilkunastu osób po demonstracjach związanych ze szczytem Rady Europy).


W ramach dyskusji pojawiły się opinie, że w Polsce sytuacja nie jest dobra, jeśli chodzi o wolność zgromadzeń (rozbicie manifestacji w Krakowie, aresztowania uczestników antyszczytu, zakaz Parady Równości). Ponadto znane są także przypadki obserwowania przez policję środowisk wolnościowych. Kolejnym niepokojącym zjawiskiem są działania środowisk, które można określić jako faszyzujące.


Pojawia się pytanie, w jaki sposób polska sekcja ma reagować na tego typu przypadki naruszeń praw człowieka, zwłaszcza na przypadki aresztowań. Propozycje działań:


– natychmiastowe komunikaty do prasy (nie tylko w sytuacjach kryzysowych – można przygotować także np. komunikat wyrażający zadowolenie z faktu, że Parada Równości odbyła się, że przebiegała w sposób pokojowy, a policja zapewniła bezpieczeństwo jej uczestnikom);


– przekazywanie informacji do Międzynarodowego Sekretariatu (w tym np. raportu z wydarzeń 16 maja opublikowanego na Indymediach);


– w razie zatrzymania naszych działaczy – ktoś z biura AI powinien dzwonić na policję prosząc o informacje (efekt psychologiczny).


 


8. Sekcja polska a sprawy polskie (wook, współpraca z innymi organizacjami etc)


Niezależnie od reakcji w konkretnych sytuacjach, niezbędne są decyzje strategiczne, dotyczące tego, jakimi zagadnieniami i w jaki sposób polska sekcja chce się zajmować, jeśli chodzi o sytuację w Polsce.


W dyskusji na zarządzie pojawiły się następujące kwestie:


– w związku z działaniem środowisk, które można określić jako faszyzujące, warto sprawdzić, czy w raportach stowarzyszenia „Nigdy Więcej” nie ma informacji, które mogłyby zostać przekazane do IS-u;


– zaplanowany w ramach kampanii „Stop przemocy wobec kobiet” raport na temat przemocy domowej w Polsce będzie pierwszą próbą przeprowadzenia samodzielnych badań.


Padło także pytanie, czy i w jakim zakresie podejmujemy kwestie, uważane w Polsce za kontrowersyjne. Część członków zarządu opowiedziała się za ściślejszą i bardziej otwartą współpracą z organizacjami broniącymi praw mniejszości seksualnych (np. współorganizowanie Parady Równości, zwłaszcza, jeśli w przyszłym roku zaistnieją podobne problemy z jej legalizacją). Argumentowano, że dyskryminacja mniejszości seksualnych jest w Polsce ogromnym problemem, bez zwalczania którego trudno mówić o przeciwdziałaniu dyskryminacji w ogóle; ponadto organizacje kobiece i organizacje broniące praw mniejszości seksualnych już teraz stają się naszymi partnerami i bardzo ważne jest zachowanie wiarygodności w ich oczach. Część biorących udział w dyskusji proponowała, żeby skupić się na działaniach edukacyjnych. Argumentowano, że tematyka praw mniejszości seksualnych wzbudza w Polsce bardzo wiele kontrowersji, tak, ze nawet nasze członkostwo nie wydaje się być w pełni przygotowane do zajmowania się tym tematem i że w związku z tym powstaje pytanie, jak zajmowanie się tą tematyką wpłynie na wizerunek AI.


Zgodzono się co do tego, że należy edukować zarówno członków, jak i donorów. Pytanie, na ile polska sekcja chce aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz Polski, pozostaje otwarte. Być może warto w tej sprawie przygotować projekt, który mógłby zostać poddany do dyskusji podczas Walnego Zgromadzenia.


 


9. Strategia edukacji o prawach człowieka


Zarząd zapoznał się z projektem strategii edukacji o prawach człowieka i zadecydował o poddaniu tego projektu konsultacjom wśród działaczy REAP-u oraz zainteresowanych pracowników.


 


10. Aktywizm w polskiej sekcji AI


Zarząd zapoznał się z wynikami przeprowadzonej wśród pracowników dyskusji o aktywizmie w polskiej sekcji AI.


W dyskusji zwrócono uwagę na to, że:


– praktyka pokazuje, że szanse na dłuższe działanie mają grupy w dużych miastach; to sprawia jednak, że polska Amnesty staje elitarna, wielkomiejska;


– dotarcie do małych miejscowości jest możliwe dzięki edukacji, warto starać się o zakładanie w małych miejscowościach szkolnych grup;


– pytanie, jakie zadania mają wypełniać grupy, jakie – zespoły/eksperci;


– warto rozwijać takie formy aktywizmu, które pozwalają przyciągać do AI nowych ekspertów;


Zwrócono także uwagę na problem, jakim jest wykruszanie się działaczy z dużym doświadczeniem. Zastanawiano się, w jaki sposób można dać takim osobom szansę rozwoju w ramach organizacji. Zwrócono uwagę na to, że sekcja powinna silniej motywować sprawdzonych działaczy i działaczki, miedzy innymi przez proponowanie im kolejnych, ambitnych zadań; ponadto poza poszukiwaniem ekspertów na zewnątrz warto lepiej wykorzystywać te osoby, które działają w organizacji, a które już są lub mają szansę stać się ekspertami w różnych dziedzinach.


 


11. Wyjazdy planowane


24-26 czerwca – Kinga Dąbrowska, Małgorzata Zdunek, wyjazd do Wiednia – pre ICM


10 – 12 czerwca – Małgorzata Wasilewska – Wyspy Owcze – pre ICM


12-13 czerwca – Mirella Panek, wyjazd do Londynu na spotkanie w sprawie praw reprodukcyjnych


sierpień – spotkanie Rady Międzynarodowej w Meksyku


 


12. Sprawy różne


– informacja o wejściówkach na koncert U2 w Chorzowie zostanie przekazana koordynatorom grup lokalnych;


– należy wysłać mail na listę dyskusyjną z przypomnieniem, że AI ma pewne zasady i że osoby, które nie akceptują tych zasad powinny przemyśleć kwestię swojej przynależności do AI.


 


Protokół sporządziła Anna Dzierzgowska

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4366