Protokół z zebrania Zarządu, 15 marca 2008 – Amnesty International

Protokół z zebrania Zarządu, 15 marca 2008

Protokół z zebrania Zarządu, 15 marca 2008

Obecni:
Agnieszka Gałka
Anna Dzierzgowska
Mateusz Hładki
Maciej Fagasiński
Zuzanna Kulińska
Komisja Rewizyjna: Małgorzata Gajdemska
Dyrektor Stowarzyszenia Draginja Nadażdin

Proponowany porządek:
1. Przyjęcie porządku dziennego
2. Raport o stanie członkostwa
3. Raport na temat pracy biura
4. Omówienie zmian statutowych
5. Rekrutacja rzecznika prasowego
6. Decyzje w sprawie grantów na działalność statutową
7. Przygotowania do Walnego Zgromadzenia
8. Wyjazdy planowane
9. Sprawy różne.

1. Przyjęcie porządku dziennego
Proponowany porządek dzienny został przyjęty.

2. Raport o stanie członkostwa
Uchwała 01/03/2008:
Zarząd jednogłośnie przyjął osiemdziesięcioro dziewięcioro nowych członków i członkiń.
Zarząd wyraża zgodę na zwolnienie ze składki jednej osoby.

3. Raport nt pracy biura
– na stanowisku asystentki mamy obecnie dwie osoby; mamy również zatrudnionego na zastępstwo koordynatora ds. kampanii.
– w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zatrudniony został (na umowę-zlecenie) drugi koordynator DDC, Michał Mann, który zajmie się prowadzeniem projektu w Poznaniu i we Wrocławiu, zajmie się także testem w Gdańsku.
– Stowarzyszenie ma nową księgowość.
– 13 marca 2008 zakończyła się kontrola ZUS; czekamy na protokół i wyniki kontroli.
Fundraising:
– Światowy Dzień Jogi, podczas którego w szkołach jogi odbywały się zbiórki pieniędzy na rzecz AI przyniósł dobry wyniki finansowy.
– natomiast test DDC w kinie Luna wypadł bardzo słabo – przyniósł zaledwie kilka podpisanych poleceń zapłaty.
– Długi Stowarzyszenia – długi wobec Stowarzyszenia: dokonana została analiza długów, które różne osoby mają wobec Stowarzyszenia (nierozliczone zaliczki), niekiedy pochodzących sprzed kilku lat, w sumie na kwotę ok. 1800 złotych. Decyzją Zarządu, że Stowarzyszenie ma miesiąc na podjęcie próby ściągnięcia długów; na kolejnym spotkaniu Zarządu odbędzie się dyskusja na temat ewentualnego umorzenia długów osobom, nie będącym obecnie członkami/członkiniami Stowarzyszenia.
REAP:
Anna Kuczak wróciła ze spotkania koordynatorów projektów edukacyjnych, które odbywało się w Chile, z pomysłami na nowe działania; m.in. planuje włączyć polską sekcję w jeden z projektów pilotażowych, prowadzonych przez IS.
Planowane ważne działania:
– Nagroda Dziennikarska – docierają już teksty, jury planuje spotkanie.
– festiwal DOC Review:  w jury będą: Paweł Łoziński, Tadeusz Sobolewski, Draginja Nadażdin. Być może uda się zaprosić zagranicznego gościa: jednego z przywódców studentów z Tienanmen.
– odbyło się spotkanie kilku organizacji pozarządowych (AI, WFF, SOS Wioski Dziecięce); prowadzone są dyskusje na temat potrzeb i związanych z nimi planów. Pojawiła się m.in. inicjatywa prowadzenia wspólnych negocjacji z Pocztą Polską (z którą NGO-som trudno nawiązać współpracę); trwają także dyskusję na temat możliwych kierunków zmian w ustawie o zbiórkach publicznych (obecna jest z lat trzydziestych).
– 1%: Magdalena Sadłowska jest obecnie skoncentrowana na współpracy z mediami. Agencja reklamowa, przygotowująca dla nas kampanię w sprawie 1%, wybrała jako motyw przewodni kwestię kary śmierci i zaproponowała hasło -Śmierć to nie zabawa-. Kampanię będziemy prowadzić w prasie i w internecie.
– odbył się konkurs reklamy Young creative; AI zaproponowała temat kary śmierci jako jeden z tematów konkursu; będziemy mieli prawo do wykorzystania prac konkursowych.

Uchwała 02/03/2008 o wyborze biegłego rewidenta

Zarząd rekomenduje na stanowisko Biegłego Rewidenta pana Andrzeja Kuligiewicza z KR Audyt.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

4. Omówienie zmian statutowych
Zarząd zapoznał się z rekomendacjami Komisji Statutowej, dotyczącymi proponowanych zmian statutowych. Propozycje zmian i poprawek w statucie zostaną rozesłane do członków i członkiń oraz umieszczone na Internalu.

5. Rekrutacja rzecznika prasowego                                            
Uchwała 03/03/2008:
Po zapoznaniu się z wynikami rekrutacji oraz z rekomendacjami osób, które przeprowadzały rekrutację, Zarząd uchwala zatrudnienie Moniki Deptuły na stanowisku rzecznika prasowego stowarzyszenia. Nowa rzeczniczka otrzyma umowę o pracę, obejmującą trzymiesięczny okres próbny.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

6. Decyzje w sprawie grantów na działalność statutową
Po zapoznaniu się z nadesłanymi projektami oraz z rekomendacjami komisji oceniającej te projekty, Zarząd podjął następujące decyzje:
Gdańsk – projekt odrzucony, z uwagi na zbyt mały związek z planem operacyjnym Stowarzyszenia.
Katowice – wniosek wycofano z prośbą o poprawę. Po uwzględnieniu poprawek, projekt otrzyma 378 złotych dofinansowania.
Wrocław – przyznano 700 złotych.
Łódź – przyznano 600 złotych.
Lublin – przyznano 600 złotych.
Poznań – przyznano 500 złotych.
Wszyscy wnioskodawcy i wnisokodawczynie otrzymają pełną informację z uzasadnieniem decyzji oraz sugestiami ewentualnych zmian w projekcie. 

7. Przygotowania do Walnego Zgromadzenia
Zarząd przedyskutował stan przygotowań do WZ. Ustalono, w jaki sposób i przez kogo będą przestawiane odpowiednie sprawozdania.

8. Wyjazdy planowane
– Chair-s Forum 3-7 kwietnia – Zuzanna Kulińska                                         
– Praga – aktywizm: Kuba i Agnieszka Krzyżak;
– 14/15 czerwca UE-meeting, Paryż: Maciej Fagasiński

9. Sprawy różne
– Procedury demokratyczne – projekt do konsultacji, temat będzie omawiany na Chair’s forum;
– Dick Osting odszedł z AI UE Ass.
– przeprowadzona została aktualizacja kont amnestyjnych i dostępu do intranetu; konta zostały zaktualizowane.

Protokołowała Anna Dzierzgowska

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3622