Protokół z zebrania zarządu 16 lipca 2005 – Amnesty International

Protokół z zebrania zarządu 16 lipca 2005

Protokół z zebrania zarządu 16 lipca 2005


 


Obecni:


Zarząd;


Kinga Dąbrowska


Anna Dzierzgowska


Dorota Flak


Małgorzata Lamperska


Wojciech Makowski


 


Małgorzata Zdunek – dyrektorka


 


1.       Przyjęcie porządku dziennego                                            


Wykreślono punkt dla Komisji Rewizyjnej i przyjęto porządek w zaproponowanym kształcie.


 


2.       Raport o stanie członkostwa                                                                      


Przyjęto 109 nowych członków (uchwała I/VII/2005), jedną osobę zwolniono z płacenia składki w tym roku.


Stowarzyszenie liczy obecnie 1231 członków.


 


3.       Biuro                                                                               


Nawiązujemy współpracę z Instytutem Monitorowania Mediów w sprawie nieodpłatnego monitorowania prasy, radia i telewizji według słów kluczowych; „Amnesty International” i „prawa człowieka”. Dziękujemy jednocześnie poprzedniej firmie Press Service za monitoring prasy (jedynie).


 


Projekt DDC – zwolniono poprzedniego koordynatora, odbyła się rekrutacja następnego z pomocą koordynatora DDC z Danii. Jednogłośnie komisja rekrutacyjna wybrała na nową koordynatorką Annę Machocką, która zacznie pracę od 1 sierpnia.


Projekt mimo braku koordynatora w lipcu jest pod pełną kontrolą, choć w mniejszym wymiarze niż zakładano w lipcu: zamiast 25 osób pracuje 10. Średnia dotacja wynosi ponad 17 zł, tzw. sign up / hour = 0,58.


Zaplanowany na lipiec test w Poznaniu odbędzie się najprawdopodobniej w sierpniu, a następny test przesunięty zostanie na wrzesień.


Greenpeace zamierza zacząć program DDC w sierpniu, odbędzie się spotkanie z nimi na temat podziału lokalizacji i wymiany doświadczeń.


Stowarzyszenie otrzymało grant od sekcji amerykańskiej na przeprowadzenie researchu o przemocy domowej w Polsce. Wkrótce rozpoczniemy rekrutację osoby, która ten research przeprowadzi, termin zgłoszeń – do 1 września 2005 roku. Badanie ma trwać 2 miesiące i zakończyć się raportem z rekomendacjami dla rządu polskiego, a jednocześnie z raportu wynikać powinny propozycje działań kampanijnych dla naszej sekcji.


 


Kinga opisała wyniki ewaluacji pracy dyrektorki w pierwszym półroczu 2005. Zarząd ocenił pozytywnie pracę dyrektorki w pierwszym półroczu. Zarząd rozpoczął dyskusję o przyszłej potrzebie zmian na stanowisku dyrektora/ki, sekcja potrzebuje na tym stanowisku specjalisty/tki od praw człowieka, natomiast funkcje managerskie i administracyjne powinien przejąć ktoś inny. Ostateczna decyzja w tej sprawie podjęta zostanie w roku 2006.


 


Zarząd wstępnie przedyskutował możliwość podwyższenia wynagrodzeń o 11% w roku przyszłym, jako że od 4 lat nie ulegały one zmianom, a średnia roczna inflacja w ciągu ostatnich 4 lat wynosiła 2,5 % rocznie. Decyzje zostaną podjęte podczas tworzenia projektu przyszłorocznego budżetu.


 


W związku z zarejestrowaniem nowej siedziby przez KRS istnieje konieczność przerejestrowania Stowarzyszenia w ZUSie, Urzędzie Skarbowym (NIP-2) oraz Urzędzie Statystycznym. By to zrobić dyrektorka pojedzie na kilka dni do Gdańska pod koniec lipca, gdyż niektóre zmiany trzeba wpisać w regionie poprzedniej siedziby.


 


4.       Walne Zgromadzenie 2005                                     


Prezydium WZ – Erwin Kamecki jako przewodniczący, Anka Machocka zostanie zaproponowana jako wiceprzewodnicząca. Będzie ona pracowniczką Stowarzyszenia, ale jednocześnie członkinią AI, większość zarządu nie widzi żadnych przeciwwskazań, by pracownicy pełnili jakieś funkcje podczas WZ. Ale to WZ decyduje o składzie prezydium.  


Zarząd przyjął propozycję porządku WZ, wygląda ona następująco;


Propozycja porządku WZ 2005


 


Sobota 15.10.2005


 


11:00 Powitanie uczestników Zjazdu, otwarcie Zjazdu


11:10 Powołanie prezydium Zjazdu, powołanie Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków


11:30 Przyjęcie propozycji porządku obrad i regulaminu WZ 2005.


11:45 Prezentacja sprawozdania Zarządu


12:15 Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu i Komisji Rewizyjnej


12.30 Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej


13:00 Przerwa obiadowa


14.00 Prezentacja strategii 2006 – 2010, OP 2006 i budżetu 2006


15:00 Prezentacja kandydatów do władz, Komisja Skrutacyjna otwiera urnę (urna otwarta do godziny 17.30)


15.30 Przerwa na kawę


16.00 3 grupy robocze


            – Nowe formy działań kampanijnych


            – Nowe technologie a nasz aktywizm


            – Jak postrzegana jest AI w Polsce


16.00 równocześnie – Pierwsze szkolenie


17.30 – 17.45 przerwa (Komisja Skrutacyjna przygotowuje protokół z wynikami wyborów do władz)


17.45 Ogłoszenie wyników głosowań


18.00 Przedstawienie i głosowanie ewentualnie zgłoszonych wniosków


Po zakończeniu obrad;


          spotkania struktur pośrednich


          I zebranie Zarządu – wybór prezesa, skarbnika i sekretarza.


Niedziela 16.10.2005


9.00 Dyskusja o strategii, OP i budżecie


10:00 Zatwierdzenie strategii, planu operacyjnego i budżetu


10:30 Warsztaty:


q       pierwsze szkolenie


q       kampania VAW


q       kampania ESCR (prawa ekonomiczne, kulturowe i socjalne)


q       REAPowe


12.30 Zakończenie XV WZ


 


5.       Ewaluacje wdrażania OP 2005                                           


Zarząd zapoznał się z ewaluacją wdrażania planu operacyjnego 2005.


Przedyskutowano audyt genderowy, który sekcja musi zrobić, być może zostanie on przesunięty na przyszły rok. Kampanię społeczna o przemocy wobec kobiet robi obecnie rzeczniczka ds. równego uprawnienia, zatem AI nie będzie dublować tych działań. Problem niedostatków aktywizmu dyskutowany będzie podczas WZ.


 


6.       Strategia HRE                                                                  


Strategia międzynarodowa HRE zostanie przedyskutowana podczas ICM i może ulec jeszcze zmianom. Natomiast do strategii HRE polskiej sekcji, po konsultacjach, Ania dostała 4 poprawki. Po ich wprowadzeniu strategia zostanie wysłana do zarządu, tak by po zapoznaniu została przyjęta podczas wrześniowego zebrania. Zgłoszone poprawki były między innymi o; dookreśleniu grup docelowych i zadaniowych, o tym, że cele strategii są bardzo ambitne, o potrzebie stworzenia bazy danych edukatorów, o outreachu.


 


7.       Raport finansowy                                                              


Zarząd zapoznał się z raportem finansowym za okres I – V 2005.


Postanowiono ograniczyć koszty zarządu.


 


8.       Aktywizm sekcji c.d.                                                         


Jacek Białas uczestniczył w spotkaniu międzynarodowym o aktywizmie. Oficjalne sprawozdanie ze spotkania będzie dostępne wśród dokumentów AI na Intranecie. Sprawozdanie Jacka w skrócie brzmi: 


– Cały czas wygląda na to, że AI jeszcze do końca nie wyszła ze świata zimnej wojny i wciąż jedną nogą tkwi w latach 70. i 80. Spora część ruchu jest przyzwyczajona do tradycyjnych struktur, tematów i form działań i nie zauważa zmian politycznych, społecznych, ekonomicznych i technologicznych (nie ma już tylu więźniów politycznych, za to większość ludzkości głoduje, wyzwaniem jest globalizacja, pojawiają się nowe technologie jak internet, ludzie się przemieszczają i tradycyjne struktury społeczne przypisane do danego obszaru są coraz słabsze itd.) i ciężko wchodzi wizja / misja które miały za zadanie uwspółcześnić AI.


 


 – Formy aktywizmu i struktury działające w ramach AI – pojawiła się myśl o nowej koncepcji w tej kwestii: do tej pory jest/było tak: istnieją wyraźnie określone formy działań i struktury do których trzeba się dopasować (np. można być w grupie lokalnej, która ma mieć minimum  członków, koordynatora, sekretarza, skarbnika, raporty co 3 miesiące itp);


Natomiast powinno być tak, że powinny być zakreślone ogólne granice działań: nie można łamać obowiązującego prawa, nie można łamać statutu AI, nie można robić czegoś co naraziłoby organizację i jej członków na szkodę itp. natomiast dozwolona jest w tych granicach każda forma działania i można stworzyć każdą strukturę jaką się chce, byleby była skuteczna, interesująca, działająca (np. 2 osobowa grupa lokalna, bez podziału zadań albo e-grupa – jeśli działa to OK, dlaczego to musi być akurat 5 osób i stały podział zadań)


 


– pojawiła się idea ecocycle: czyli cyklu rozwoju struktur: najogólniej: nie ma czegoś takiego jak linearny rozwój, jest raczej taki czteroetapowy cykl: 1. powstanie i okres gwałtownego rozwoju, 2. dorosłość i zakonserwowanie, 3. śmierć / kreatywna destrukcja, 4. odnowienie, nowy pomysł, nowi ludzie, mobilizacja;


Myśl dla nas: nie trzeba bać się, że coś umiera (np. nie powstają nowe grupy – być może dana struktura jest już przeżytkiem, może warto spróbować czegoś innego, może jakoś to zmodyfikować) natomiast trzeba więcej uwagi kierować na rzeczy i pomysły które powstają.


 


Wojtek na podstawie tych materiałów przygotuje podstawę do dyskusji problemu na WZ.


 


9.       Rezolucje na ICM                                                              


Po dyskusji (i kilku głosowaniach) ustalono następujące stanowiska polskiej sekcji w sprawie rezolucji (Circular 17 ICM 2005);Rezolucje (ORG 50/006/2005)


Nasze stanowisko


HRS A


Use of force


Opcja A


HRS B


Use of force


Za


HRS C


Use of force


Za


HRS D


Sexual rights


Opcja 1


HRS E


AI’s mission


Za —


HRS F


Full spectrum


Za —


HRS G


Full spectrum


Może zaczekamy aż zakończy sie ISP-


HRS H


„Grave abuses”


Jest dokument o tym więc może po prostu nadać mu moc prawną-


HRS I


Disproportionate Punishment


Przeciw – po co-


HRS J


Forced displacement


Za


HRS K


„publish what you pay”


Przeciw


HRS L


Elimination of all form sof intolerance


Za- à jeśli parę słów zostanie tam zmienionych, np. Intolerance na discrimination, wysłuchać o co chodzi


HRS M


Armed groups


Przeciw à jeśli nie zostanie to trochę zmienione i nie usłyszymy czemu to tak ważne


HRS N


Right to water


Za


OSA A


WOOC


Opcja 1


OSA B


AI’s research


Za


OSA C


Language Policy


Za–


OSA D


HRE strategy


Za


OSA E


Research


Przeciw niezbyt przekonana p researchu na temat krajów trzecich


OSA F


Wright to education


Przeciw – zmieniać kampanie w trakcie trwania…


OSA G


Action Files


Za à ale może nie jako „most important” i  z założeniem, że ulegnie to zmianie bo nie najlepiej funkcjonuje


OSA H


Trade in service and human rights


Przeciw


OSA I


Policy of companies


Przeciw


OSB A


Youth strategy


Za


OSB B


Promoting diversity


Za


OSB C


Prisoners of conscience


Za —


OSB D


ICM section representation


Za


OSB E


Voting rights of structure


Za à ale jak to wpłynie na inne rzeczy—


OSB F


3 year cycle of ICM


Za à pod warunkiem że Chairs Forum nabierze jakiegoś kształtu


OSB G


Limits of AI’s work


Za —


OSB H


Democratic decision making


— czemu nie wskażą chairs forum


OSB I


AI groups


Przeciw — wysłuchać opcji


OSB J


Chairs forum


Za


OSB K


Development and growth


Za


FS A


Aggregated financial accounts


Za


FS B


Reserves Policy


Za


FS C


Contribution incentive


Za


FS D


Fundraising assesment


Za


 


10.   Wyjazdy planowane                                              


– ICM (11 – 22 sierpnia 2005) delegacja: Kinga Dąbrowska, Małgorzata Wasilewska, Małgorzata Zdunek i delegat na Youth Assembly – Mateusz Hładki.


– do biura przyjeżdża z wizytą Zdenek Rudolsky – nowy dyrektor czeskiej AI (20 – 20 lipca 2005)


 


11.   Sprawy różne


– Live Aid a AI – Ania odpisze na pytanie skierowane na listę dyskusyjną


– Myślenice i faszyzm – mogliśmy jako polska sekcja napisać list w tej sprawie. Na przyszłość czujniej obserwujmy i informujmy się o potencjalnych sytuacjach gdzie AI może coś skomentować.


 


Następne zebranie zarządu 24 września 2005.


 


 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4333