Protokół z zebrania Zarządu – 2 sierpnia 2003, Gdańsk – Amnesty International

Protokół z zebrania Zarządu – 2 sierpnia 2003, Gdańsk

W zebraniu udział wzięli:


Anna Legan


Jarosław Orłowski – sekretarz


Adam Pruss – skarbnik


Piotr Skrzypczak


Małgorzata Wasilewska – prezes


Maciej Wieczorkowski


 


Małgorzata Zdunek – Biuro


 


1. Przyjęcie porządku obrad


Porządek obrad został przyjęty bez zmian.


2. Raport o stanie członkostwa (załącznik nr 1)


Liczba członków 31.07.03 – 659, liczba grup 19, od 29.05.03 42 nowych członków i 71 osób opłaciło składki


3. Biuro


3.1. Ewaluacja pracowników


Dyrektor sekcji przeprowadzila ewaluacje pracownikow. Wyniki sa zadawalajace. Szczegoly ewaluacji pozostaja do wiadomosci Zarzadu i poszczegolnych pracownikow.


3.2. Raporty pracowników (załącznik nr 2)


3.3. Biuro Sprawy Różne


– Maciej Wieczorkowski wyraził sprzeciw wobec decyzji Zarządu, umożliwiającej pracownikom wyjazd na ICM w charakterze wolontariuszy poza należnym im urlopem.


– Członkostwo zostanie uprzednio poinformowane o „ogłoszeniu o zbiórce publicznej” w Rzeczpospolitej, które umieszczamy co roku, zgodnie z wymogami ustawy.


Zaproszenia:


– „Stowarzyszenie Róg” organizuje warsztaty, na które został zaproszony przedstawiciel AI. Zarząd podjął decyzję, iż AI będzie reprezentować Ela Chrzanowska.


– Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM wraz z Komitetem Nauk Etnologicznych PAN organizuje interdyscyplinarną konferencję „Tolerancja i jej granice w relacjach międzykulturowych”. Zarząd podjął decyzję, iż do udziału w konferencji zgłosi się Piotr Skrzypczak.


4. REAP


Poza seminarium dla dziennikarzy, które zostało przesunięte, realizacja planu jest prawidłowa i terminowa.


5. Fundraising

Test DD – jeżeli wszystkie polecenia zapłaty wysłane do banków zostaną szczęśliwie 
zrealizowane, return on investment (ROI – stosunek zysku do nakładów) wyniesie 
1,4 – co jest bardzo dobrym wskaźnikiem (z każdej zainwestowanej złotówki, po roku 
otrzymujemy dodatkowo 40 groszy). Dobrym wynikiem jest ROI w wysokości 1 w 
skali roku, oczywiście również nieznacznie niższy wynik nie przekreśla stosowania tej 
metody fundraisingowej. We wrześniu na konsultacje przyjeżdża Charlotte Baumann 
z Fundraising Unit Miedzynarodowego Sekretariatu. Charlotte oceni wyniki testu, jaki 
był przeprowadzony w Warszawie w miesiącach letnich. Podczas swojej wizyty 
spotka się również z członkami zarządu. Wyniki jej oceny będą podstawą decyzji o 
kontynuowaniu projektu.
6. Biuletyn Wewnętrzny

Piotr Skrzypczak proponuje zmianę zasad funkcjonowania Biuletynu. Pewne działy zostaną przypisane określonym osobom wg klucza, zależnie od funkcji – sekretarz Zarządu sprawozdanie z pracy Zarządu, campaigner sprawozdanie z kampanii.


7. WZ


Grupa Wrocławska znalazła już lokal. Sugerowani goście zagraniczni –przedstawiciele AI Czechy, AI Słowacja, AI Węgry, AI Słowenia, AI Niemcy, członek IEC, dyrektor „research center” w Moskwie.


 


8. Zmiany Statutowe


Zarząd zgodnie z sugestiami organu nadzorującego stowarzyszenie (Urząd Miasta Gdańska) przygotowuje niezbędne zmiany statutowe. Zmiany mają również na celu stworzenie bardziej przejrzystego Statutu oraz ostateczne zdefiniowanie członków stowarzyszenia bez podziałów na członków i członków wspierających. Zmiana ta wynika z faktu, iż instytucja członka wspierającego nie była nigdy wykorzystywana. Projekt nowego Statutu wraz z uzasadnieniem zmian zostaną wysłane wszystkim uczestnikom Walnego oraz zostaną umieszczone na stronie wewnętrznej..


9. ICM


Zarząd przedyskutował stanowisko polskiej delegacji na ICM wobec wszystkich zgłoszonych rezolucji i ustalił stanowisko. Teksty rezolucji dostępne są w ICM Circular 28 – dostępne na życzenie.


 


 


10. Strategia i plan operacyjny 2004 – ustalenie procesu


Zarząd określi kierunek na podstawie, którego przeprowadzony zostanie proces planowania strategicznego, przy użyciu określonych narzędzi (np. SWOT) na rozszerzonym spotkaniu Zarządu w sierpniu, na który zaproszeni zostaną koordynatorzy struktur pośrednich. Efekt w/w procesu zostanie wysłany delegatom na WZ. Na podstawie opracowanej strategii zostanie przygotowany plan operacyjny i budżet, który zgodnie z wymogami Komitetu SDC musi zostać przesłany do Międzynarodowego Sekretariatu, jako podstawa przyznania grantu na rok 2004, najpóźniej do końca września.


 


12. Sprawy różne  • Europejskie Forum Społeczne. AI Polska może zgłosić mówców na panele dyskusyjne podczas najbliższego EFS. Potencjalni mówcy, forma i treść wystąpień zostaną ustalone po konsultacji z IS w późniejszym terminie.

  • Maciej Wieczorkowski uważa, iż należy zmienić formułę pracy Zarządu, tak by znaleźć balans między sprawami organizacyjnymi a merytoryczną treścią działania Amnesty International.

 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4995