Protokół z zebrania Zarządu – 20 kwietnia 2002 – Amnesty International

Protokół z zebrania Zarządu – 20 kwietnia 2002

W zebraniu udział wzięli:


Alicja Bartosiewicz


Anna Legan – skarbnik


Marcin Łakomski – prowadzący zebranie


Jarosław Orłowski


Daria Paprocka – sekretarz


Piotr Skrzypczak


Małgorzata Wasilewska – prezes


 


Komisja Rewizyjna:


Amina Bassil


Erwin Kamecki


 


Biuro:


Małgorzata Zdunek – dyrektor


Magdalena Spalińska – rzecznik Stowarzyszenia Amnesty International


 


1.      Przyjęto porządek dzienny


 


2.      Raport o stanie członkostwa


Wszyscy członkowie AI, którzy nie zapłacili składek za rok 2002, otrzymają w wysyłce przekaz bankowy do ich zapłacenia. Jeśli nie zapłacą, zostaną wykreśleni uchwałą Zarządu podjętą na następnym spotkaniu Zarządu.


Zarząd Stowarzyszenia Uchwałą nr 1/IV/2002 przyjął 71 nowych członków (Załącznik nr 1).


Zarząd zobowiązuje się bardziej rygorystycznie przestrzegać zapisów Statutu Stowarzyszenia dotyczących wykreślania członków nie płacących składek.


Należy zwracać uwagę na to , czy na deklaracji członkowskiej osoby niepełnoletniej widnieje podpis rodziców aprobujący członkostwo dziecka w organizacji.


Do października br. pracownicy biura przejrzą dotychczasową bazę członkowską, sprawdzając, czy w przypadku osób niepełnoletnich został spełniony ten warunek.


W nowym typie deklaracji nie będzie rozgraniczenia, czy chce się być członkiem indywidualnym czy grupowym.


Sekretarz Zarządu napisze list do członków Amnesty International, którzy nie zapłacili składek, informując ich, że zostaną wykreśleni z bazy członkowskiej AI, jeśli nie zapłacą składki.


 


3.      15 minut dla Biura


Do Międzynarodowego Sekretariatu przyszła propozycja od Stanisława Pruszyńskiego, który chce założyć Amnesty International Cafe w Warszawie. Obecnie prowadzi lokal Radio Cafe na ul. Nowogrodzkiej 56. W kawiarni AI właściciel chciałby sprzedawać materiały amnestyjne bez zysku, promując w ten sposób organizację. Alicja zrobi research, spotka się z nim.


Zarząd Uchwałą nr 2/IV/2002 umorzył składki dwóch członków Amnesty International. Nazwiska osób, którym umorzono składki, znane są biuru Amnesty International w Gdańsku. (Załącznik nr 2)


Grupa krakowska złożyła podanie o uznanie.


We wniosku brak było następujących informacji:


– lokal/adres – (wysyłka do grupy dwa razy wróciła do biura)


– stabilność grupy


– kontaktowość


– plany na najbliższe 6 m-cy


– składki


W związku z tymi uchybieniami formalnymi wniosek o uznanie grupy nie został rozpatrzony.


Zarząd zwraca również uwagę, że na dzień dzisiejszy tylko jedna osoba z grupy ma zapłacone składki na rok 2002. Grupa nie składa raportów kasowych w terminie do 5. dnia następnego miesiąca.


Zarząd zwrócił też uwagę, że formularz uznawania grupy należy uaktualnić (obecny stosuje się formularz, jaki grupy wypełniały, gdy uznania dokonywał Międzynarodowy Sekretariat).


 


4.      Bilans finansowy za 2001 r. + audyt


Zarząd zapoznał się z treścią raportu biegłego rewidenta dot. badania sprawozdania finansowego za rok 2001 Stowarzyszenia Amnesty International i przyjął Uchwałę Nr 3/IV/2002 (Załącznik nr 3) Zarządu Stowarzyszenia Amnesty International z dnia 20 kwietnia 2002 w sprawie: przyjęcia bilansu za rok 2001.


5.      Komisja Rewizyjna          


 


Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej październik 2001 – kwiecień 2002 (Załącznik nr 4)


 


Zmiany w Statucie


Zarząd powołał podkomisję ds. konsultowania zmian w Statucie Stowarzyszenia Amnesty International. W skład podkomisji wchodzą: Daria Paprocka – sekretarz Zarządu i Alicja Bartosiewicz. Do obsługi działań podkomitetu oddelegowana została dyrektor biuraAI Małgorzata Zdunek (Uchwała Nr  4/IV/2002 Zarządu Stowarzyszenia Amnesty International z dnia 20 kwietnia 2002 w sprawie: powołania podkomitetu ds. konsultacji zmian w statucie Stowarzyszenia Amnesty International – Załącznik nr 5). Komisja ma przedstawić projekt proponowanych przez Zarząd zmian w statucie Amnesty International oraz skonsultować je z członkostwem. Projekt ma być gotowy do następnej wysyłki w połowie lipca 2002 r.


 


Relacje między Oddziałem Mazowieckim AI a Stowarzyszeniem AI: biuro, rzecznik


Współpraca rzecznika Stowarzyszenia Magdaleny Spalińskiej z Krzysztofem Kajetanowiczem, rzecznikiem Oddziału Mazowieckiego, obecnie układa się dobrze – rozgranicza się media ogólnopolskie od lokalnych.


 


6.      Projekt REAP- aplikacja – komentarze


17 kwietnia br. odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. projektu edukacyjnego REAP.  Grupa przygotowała harmonogram działań w ramach projektu. (Załącznik nr 6)


26 kwietnia br. ostateczna wersja aplikacji zostanie przesłana do sekcji norweskiej.


 


7.      Koordynatorzy – update   


Po konsultacjach członkowskich, których ostatnia część odbędzie się w połowie maja, sporządzona zostanie propozycja zmian do projektu “koordynatorzy”, która następnie zostanie uchwalona przez Zarząd i zacznie obowiązywać.


 


8.      Fundraising – plany


Na początku maja w Amsterdamie odbędzie się konferencja fundraisingowa. Pojedzie na nią dyrektor biura Małgorzata Zdunek, jako, że osoba zatrudniona do wypełniania określonych zadań fundraisingowych będzie zbyt mało doświadczona (patrz p.10).


Najbliższe plany fundraisingowe dotyczą zbierania funduszy metodą polecenia zapłaty, a także direct mailing. Obie metody będą głównymi priorytetami działań nowozatrudnionego fundraisera.


 


9.      Crisis response


Za ten obszar pracy polskiej AI odpowiedzialne są Daria Paprocka i Magda Spalińska we współpracy z przyszłym koordynatorem kampanii.


 


10.  Kadry


REAP


Małgorzata Wasilewska skontaktuje się z osobami z grupy roboczej ds. REAP i przekaże, że Zarząd nie akceptuje wizji grupy dotyczącej zatrudnienia pracowników merytorycznych (na każdy z działów osobny koordynator), z prośbą o kolejne przemyślenie projektu zatrudnienia.


 


Fundraiser


Od 1 maja zatrudniona zostanie Lucyna Mauks jako fundraiser. Umowa zostanie zawarta na czas określony, a zakres obowiązków ograniczy się do realizacji konkretnych projektów (patrz pkt 8). (Uchwała Nr  5/IV/2002 Zarządu Stowarzyszenia Amnesty International z dnia 20 kwietnia 2002 w sprawie: zatrudnienia fundraisera – Załącznik nr 7).


 


Campaigner


Zarząd zdecydował o konieczności zatrudnienia campaignera na pół etatu (od 1-go czerwca). Rekrutacja przeprowadzona będzie pośród członkostwa. (Uchwała Nr  6/IV/2002 Zarządu Stowarzyszenia Amnesty International z dnia 20 kwietnia 2002 w sprawie: zatrudnienia campaignera – Załącznik nr 8)


 


11.  Rzeczniczka


Zarząd powitał nowego rzecznika Stowarzyszenia Amnesty International Magdalenę Spalińską. Magda przejdzie szkolenie dla rzeczników Amnesty International, które odbędzie się na zjeździe rzeczników prasowych ruchu AI w Rzymie. (22-28 IV br.)


W maju br. Magda skontaktuje się z osobami, które przeszły szkolenie medialne przeprowadzone przez AI UK, ustalając z nimi zasady współpracy.


 


 


12.  Strona www


Nowa strona www powstanie przed 10 maja i  będzie ogólnie dostępna od 28 maja.


 


13.  Sprawy różne                                                                   


 


Walne Zgromadzenie


Uchwałą Nr 7/IV/2002 (Załącznik nr 9) Zarząd podjął decyzję, że następne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Amnesty International odbędzie się w Poznaniu w dniach 19 – 20 października 2002. Osobą odpowiedzialną za kontakty z komitetem organizacyjnym WZ jest Anna Legan.


 


Następne zebranie Zarządu odbędzie się w czerwcu.


 


Protokół sporządziła Daria Paprocka – sekretarz Zarządu                       ……………………………


Zebranie prowadził Marcin Łakomski                                          ……………………………Załączniki:


1.      Uchwała Nr 1/IV/2002 Zarządu Stowarzyszenia Amnesty International z dnia 20 kwietnia 2002 w sprawie: przyjęcia 71 nowych członków


2.Uchwała Nr 3/IV/2002 Zarządu Stowarzyszenia Amnesty International z dnia 20 kwietnia 2002 w sprawie: zwolnienia z płacenia składek za rok 2002 ze względu na trudną sytuację finansową.


3.Uchwała Nr 2/IV/2002 Zarządu Stowarzyszenia Amnesty International z dnia 20 kwietnia 2002 w sprawie: przyjęcia bilansu za rok 2001


4.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej październik 2001 – kwiecień 2002


5.Uchwała Nr 4/IV/2002 Zarządu Stowarzyszenia Amnesty International z dnia 20 kwietnia 2002 w sprawie: powołania podkomisji ds. konsultacji zmian w Statucie Stowarzyszenia Amnesty International.


6.Harmonogram działań REAP


7.Uchwała Nr [brak numeru]/IV/2002 Zarządu Stowarzyszenia Amnesty International z dnia 20 kwietnia 2002 roku w sprawie: zatrudnienia fundraisera


8.Uchwała Nr [brak numeru]/IV/2002 Zarządu Stowarzyszenia Amnesty International z dnia 20 kwietnia 2002 roku w sprawie: rozpisania konkursu na campaignera


9.Uchwała Nr 5/IV/2002 Zarządu Stowarzyszenia Amnesty International z dnia 20 kwietnia 2002 w sprawie: organizacji Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Amnesty International.


 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5194