Protokół z zebrania Zarządu 20 maja 2006 – Amnesty International

Protokół z zebrania Zarządu 20 maja 2006Protokół z zebrania Zarządu 20 maja 2006


 


Obecni:


Anna Dzierzgowska


Kinga Dąbrowska


Mateusz Hładki


Monika Szreder


 


Przedstawicielka Biura:


Małgorzata Zdunek


 


 


1.                  Przyjęcie porządku dziennego


Przyjęto porządek w zaproponowanym kształcie, dodając kilka punktów do spraw różnych i wykreślając punkt Komisja Rewizyjna (KR nie może przybyć).


 


2.                  Raport o stanie członkostwa;


– 2 nowe grupy lokalne, inicjatywne: w Warszawie (koordynator Mateusz Żegliński) i w Poznaniu (koordynatora Małgorzata Lamperska)


– nowa grupa szkolna w Kutnie, liczba grup szkolnych 52.


– liczba osób proszących o zwolnienie ze składki: 3


– lista osób przyjętych do Stowarzyszenia: 49


– liczba członków Stowarzyszenia na dzień 19 maja 2006 wynosi 1815.


 


Na spotkanie koordynatorów grup 27 maja 2006 delegowany został Mateusz Hładki.


 


3.                  Walne Zgromadzenie 2006 – ewaluacja


 


Pracownicy oferują swoja wiedzę, podczas następnego WZ Zarząd nie musi odpowiadać na wszelkie pytania z sali, sugerujemy, by niektóre bardziej operacyjne kwestie mogli też wyjaśniać pracownicy.  


Większości członków zarządu WZ się podobało; mocna część – akcja stop torturom, jednocząca członkostwo i wnosząca element działań na rzecz praw człowieka. Dyskusja nad strategią bardzo dobra, merytoryczna.


Dyskusja o prawach seksualnych i reprodukcyjnych (SRR) – większość delegatów miała przemyślne stanowiska, dlatego dyskusja była krótka.


Trzeba przemyśleć kwestie zmian statutowych – czy powinny być wybierane do władz osoby, które są nieobecne na WZ.


Porządek WZ był nierealistyczny, za mało czasu przeznaczono na np. prezentację kandydatów, z drugiej strony WZ nie może trwać zbyt długo. Prezydium było bardzo dobre. Dyskusję o Białorusi można było oddzielić od głosowania nad absolutorium.


Szkolenie genderowe było bardzo udane, uczestniczyło 12 osób. 


Teczki z materiałami zbyt ubogie, na przyszłość trzeba ustalić co w nich być musi mimo publikacji na internalu.


 


4.                  „Scheda po poprzedniej kadencji” – plan pracy zarządu / priorytety poza typowymi zadaniami zarządu:


 


– procedura zwalniania ze składek


Monika Szreder przygotuje projekt – do końca czerwca.


Może to być formularz do zwolnienia ze składek – wysyłany z maila amnesty@amnesty.org.pl do każdego, kto chce zwolnienia ze składek, zawierający dane osobowe, a także powód, dla którego Zarząd winien zwolnić daną osobę ze składek.


 


– komitet ekspertów – Ewa Kamińska zajmie się tym tematem, przygotowując projekt do końca czerwca 2006.


Chodzi o przygotowanie konkretnych ofert dla członków AI – ekspertów w danych dziedzinach, byłych członków Zarządu, którzy są nadal w organizacji, ale AI nie oferuje im konkretnych zadań.


 


– przyszłość lobbyingu:


            – Natalia będzie się zajmować trochę bardziej innymi krajami wkrótce, trzeba pomyśleć nad operacyjnym rozwojem i koordynacją zespołu. Potrzebujemy także dyskusji jak zintegrować lobbing bardziej w działania sekcji. Goha zainicjuje tą dyskusję pośród pracowników. 


 


– EU Association – Zarząd widzi potrzebę bardziej aktywnego włączenia się w działania EU Association, skoro jesteśmy jego członkiem i płacimy składkę – Kinga porozmawia w tej sprawie z naszą delegatką.


 


– audyt organizacyjny – priorytet – niezbędnym jest znalezienie eksperta z zewnątrz (zależne od dostępnych środków), być może najpierw trzeba zainicjować dyskusję wewnątrz organizacji z pomocą facylitatora. Projekt będzie koordynować Michał Pawlęga, przygotowując plan działań do końca czerwca.


 


– plan operacyjny 2008 – 2009 – 2010


Kinga Dąbrowska zaproponuje proces planowania, a także długość trwania poszczególnych planów – do końca czerwca 2006.


 


– co dalej z REAP


Anna Dzierzgowska przewodzi dyskusji i przygotuje projekt dalszych konsultacji i przyszłość REAP / edukacji w polskiej sekcji.


 


– strategia PR


Mateusz Hładki – odpowiedzialny za powstanie projektu do marca 2007, wcześniej planuje (do końca czerwca 2006) i koordynuje cały proces powstawania strategii PR. 


 


– maraton i 25cio-lecia stanu wojennego – Kinga zaproponuje Wojtkowi Makowskiemu koordynację tego projektu.


 


– umowy wolontariacie – Kinga skonsultuje z Komisją Rewizyjną czy KR miała na myśli wszystkich członków „funkcyjnych”, którzy chcą podpisać umowę, np.; czy koordynatorzy grup lokalnych winni takie umowy podpisywać- I czy winno to być obligatoryjne.


Nie każdy członek zarządu chce, ponadto nie ma obowiązku podpisywania umowy.


 


– zasady udzielania patronatów, a także informacja dla koordynatorów o akcjach AI


Kinga przygotuje projekt takiej informacji, gdyż coraz więcej akcji proponowanych przez koordynatorów różnych struktur, to propozycje oparte na materiałach nie-amnestyjnych.


 


– ICM 2007 – wybrać delegację na jesień (na jesieni musimy wybrać skład delegacji)


 


– przygotowanie do potencjalnych sytuacji kryzysowych – np. konsekwencje decyzji w sprawie SRR


 


– badanie aktywizmu i skuteczności naszych działań – monitorowanie implementacji zaleceń przedstawionych w ewaluacji


 


 


5.                  Spotkanie dyrektorów europejskich Helsinkach


Goha krótko zreferowała spotkanie. Głównymi tematami było; wojna z terroryzmem i rasizm. Oba są głównymi problemami w kontekście praw człowieka w Europie. Każda sekcja i struktura europejska pracuje w jakimś stopniu na tymi problemami, wiec trwała narada jak połączyć wysiłki i jak zorganizować wspólne akcje w Europie i w sprawie Europy. Nie wyklucza to także włączenia się innych s/s z całego świata.


Powołano „task – force” czyli grupę roboczą, która opracuje szczegóły takich działań, także z wykorzystaniem projektów WOOC (praca we własnym kraju), które zostały przez niektóre sekcje przeprowadzone; np. Irlandia – projekt o rasizmie.   


 


6.                  Stan finansów


 


– sytuacja finansowa Stowarzyszenia jest dobra, przekroczone zostały tylko koszty zarządu


– DDC – wszystkie wskaźniki są w porządku, prócz ilości osób zatrudnionych


– test w Poznaniu = bardzo dobrze, być może jest to sposób na nadrobienie zaległości – zatrudnienie większej ilości osób w Poznaniu


– poprosić o reklamowanie tej pracy wszystkich w AI, rozwiesić ogłoszenia w akademikach, wykorzystać portale studenckie


– 1% zebraliśmy ponad 26 000 zł, dla grup lokalnych wysłane zostanie Okło 350 zł jedynie. Monika zapyta grupy, jak możemy pomóc by w przyszłym roku ten rezultat był lepszy. 


 


7. Wyjazdy planowane;


– na forum prezesów jedzie Mateusz Hładki (w zastępstwie Kingi) 30 czerwca w Lizbonie


– delegatką na spotkanie dotyczące SRR jest Ewa Kamińska – 1 – 2 lipca 2006 w Lizbonie.


 


 


8. Sprawy różne


– plan zebrań do końca roku; 9 – 10 września lub 16 – 17 (do potwierdzenia do 9 sierpnia na liście dyskusyjnej zarządu)


– następne spotkanie w listopadzie – termin dokładny zostanie ustalony we wrześniu


– w razie konieczności zorganizuje się spotkanie w lipcu


– decyzje WZ o SRR – Ewa napisze na listę informacyjną


– Ania odpowie na listę dyskusyjną


– Ania zgłasza gotowość do rezygnacji z członkostwa w Zarządzie, gdyby jej działalność w innych organizacjach kolidowała z funkcjami w AI


– prośba o patronat konkursu o prawach dzieci – patronat dajemy zakładając / prosząc Mirka Śmieińskiego o zrobienie wzmiankowanej akcji i przygotowanie sprawozdania


– 2 prośby/zapytania od koordynatora grupy katowickiej: prosi o założenie forum oraz o zgode o przeprowadzenie akcji na 4 czerwca w oparciu o materiały nie – amnestyjne. W kwestii pierwszej zarząd stwierdza, że każdy ma prawo zakładać forum (oczywiście nie może to być oficjalne forum AI Polska) i nie potrzeba do tego naszej zgody. Niestety w chwili obecnej takie forum nie jest możliwe do założenia i moderowania na naszej stronie. Propozycja akcji 4 czerwca jest nie-amnestyjna gdyż zgodnie z planami organizatorów miałaby się opierać na materiałach nie – amnestyjnych stąd zarząd nie wyraża na nią zgody.


 


 


 


 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4068