Protokół z zebrania Zarządu – 22-23 czerwca 2002, Gdańsk – Amnesty International

Protokół z zebrania Zarządu – 22-23 czerwca 2002, Gdańsk

W zebraniu udział wzięli:


Anna Legan – skarbnik


Jarosław Orłowski


Piotr Skrzypczak


Małgorzata Wasilewska – prezes


 


Marcin Łakomski brał w tym czasie udział w międzynarodowym spotkaniu kampanijnym w Maroko


 


Komisja Rewizyjna:


Amina Bassil


 


Biuro:


Małgorzata Zdunek – dyrektor


 


1.       Przyjęto porządek dzienny


Prezes przedstawiła krótkie uwagi na temat pracy zarządu w ciągu ostatniego okresu.


 


2.       Raport o stanie członkostwa


Wszyscy członkowie którzy w dniu 21-go nie mają opłaconych składek członkowskich zostaną skreśleni z listy członków Stowarzyszenia. Łącznie 272 osoby.


Zarząd Stowarzyszenia Uchwałą nr 1/VI/2002 przyjął 95 nowych członków i skreślił osoby które nie mają opłaconych składek (Załącznik nr 1).


Decyzją zarządu umorzone zostały składki 3-ch osób.


Zarząd zwrócił uwagę że aż 49% członkostwa nie odnowiło składek. Dyrektor zaproponowała zorganizowanie prostej ankiety przy pomocy specjalistów, która zidentyfikuje powody: np.: niedogodna forma płatności, brak funduszy, bądź rozczarowanie organizacją.


Odnotowany został też znaczący wzrost w naborze członkostwa – w porównaniu do pierwszego półrocza w roku ubiegłym – do Stowarzyszenia wstąpiło 4 razy więcej członków.


W Gdańsku powstała nowa grupa szkolna.


 


Zarząd potwierdza że w Stowarzyszeniu istnieje tylko członkostwo indywidualne a koordynatorzy pilnują listy członków grupy. Częścią raportu merytorycznego będzie załączenie listy członków grupy, tak żeby w biurze można było zweryfikować czy mają opłacone składki czyli są członkami Stowarzyszenia.


 


3.       15 minut dla Biura


Zarząd przyjął następujące uchwały;


–          w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości (2/VI/2002) (załącznik 2)


–          uchwala upoważniająca dyrektor do reprezentowania Stowarzyszenia w banku (3/VI/2002) (załącznik 3)


 


Zarząd przedyskutował propozycję ustawy o pożytku publicznym.


Zarząd zdecydował o konieczności opatentowania naszego logo – na podstawie decyzji ICM z 2001.


Piotr Skrzypczak przygotuje książkę tożsamości AI.


 


Zarząd przyjął z uznaniem decyzję Bogusława Stanisławskiego o koordynowaniu CHIRAN, zdecydował delegować Bogusława na spotkanie międzynarodowe koordynatorów CHIRAN w Paryżu.


 


4.       Ewaluacja planu i strategii


Zarząd wypracował i przyjął ewaluację planu i strategii za okres styczeń – czerwiec 2002. Ewaluacja strategii zostanie wysłana (w wersji angielskiej) do IS w poniedziałek 27 czerwca. (załącznik 4 i 5)


 


5.       Procedura uznania grup


 


Zarząd zdecydował kontynuować dotychczasowe kryteria uznania grupy – 12 miesięcy działalności i raportowania (4 merytoryczne, 12 kasowych) i upoważnia dyrektor do zweryfikowania w IS na ile można zmienić obecne kryteria (czy można uznawać grupy szybciej).


 


Zarząd przedyskutował kwestię numerowania grup uznanych.


 


Zarząd z przyjemnością uznaje grupę krakowską w drodze uchwały nr 5/VI/2002 (załącznik 6). grupa Krakowska jest grupa nr.11. Grupa zostanie powiadomiona o decyzji niezwłocznie.


Zarząd podkreślił wysoki poziom planu działania grupy, zwróci się z prośbą do koordynatora o pozwolenie umieszczenia planu na liście ai-info jako wzór dla mniej doświadczonych grup.


 


Zarząd rozpatrzył podanie koordynatora grupy krakowskiej o utworzenie WARAN (West Africa RAN). Wyrażono jednogłośnie zgodę na stworzenie WARANu, ale najpierw dyrektor  sprawdzi w IS procedury działania w RAN-ach w kontekście decyzji 10 na ICM 2002. Prezes sprawdzi koncepcję działania wnioskodawcy.


 


 


6. Komisja Rewizyjna


Komisja Rewizyjna przedstawiła zalecenia i opinie.


 


Nr.3 – o bilansie finansowym – dyrektor odpowie po powrocie ze szkolenia (załącznik 7)


Nr.4 – o konferencji prasowej na temat raportu rocznego AI (załącznik 8)


Nr.5 – o przepływie informacji – Zarząd podjął odpowiednie kroki. (załącznik 9)


Nr.6  – o kampanii reklamowej d’Arcy – Zarząd podjął decyzję o spotkaniu z dyrekcją agencji. (załącznik 10)


   1. Projekt REAP

Zarząd przedyskutował pozytywną decyzję sekcji norweskiej o przyjęciu aplikacji na projekt REAP.


Decyzja o zatrudnieniu 1 pracownika (koordynator) na cały etat i 1 pracownika (administracja i finanse) na ½ etatu.


Rekrutacja rozpocznie się w lipcu, preferencja na rekrutację wewnętrzną. Zarząd wyraził opinię na temat miejsca zatrudnienia – koordynator powinien być zatrudniony w Warszawie, administrator musi być zatrudniony w Gdańsku (księgowość).


   1. Po konsultacjach

Raport z konsultacji członkowskich (Jarek Orłowski) – zapoznanie się z postulowanymi  obowiązkami i sankcjami wobec grup. Zarząd przyjął uchwalę nr 6/VI/2002 (o obowiązkach grup i struktur pośrednich oraz sankcjach za ich nie przestrzeganie), (załącznik 11).


   1. Koordynatorzy

 


Raport Piotra Skrzypczaka. Potrzeba dalszych wewnętrznych konsultacji w tej sprawie przy udziale koordynatora kampanii (kontakty z grupami).


   1. Fundraising

 


W ciągu ostatnich 2 miesięcy zatrudnienia fundraisera osiągnięto:


–          zwrócono się o zgodę o zbiórką publiczna do MSWiA


–          uzyskano wstępna zgodę na umieszczenie skarbonki na lotnisku w Rębechowie


–          zwrócono się z prośba o pozwolenie na umieszczenie druków przelewów i wpłaty w urzędach pocztowych w Polsce


–          podpisano umowę skredytowaną z urzędem pocztowym na wysyłkę bez-znaczkową


–          podpisano umowę z bankiem na z direct debit (polecenie zapłaty)


–          wstępne rozmowy z hotelami na temat dotacji poprzez karty kredytowe


–          podpisano umowę z firmą POLCARD na transakcje za pomocą kart kredytowych i debetowych


 


11. Kampanie


Zatrudniono nowego koordynatora kampanii jest nim Jacek Białas.  Dyrektor opracował plan działania z nowym koordynatorem do końca 2002 roku.


 


12. Raport AI


Zarząd wypracował nowe metody, które maja zapobiec sytuacji, jaka się zdarzyła wobec braku konferencji prasowej.


 


13. Walne Zgromadzenie


 


Zarząd przedyskutował porządek obrad i regulamin WZ które zostaną rozesłane wraz z wysyłką na WZ do członkostwa ok. 20 lipca.


Zarząd przyjął uchwałę nr 7/VI/2002 (załącznik 12) o dacie zgłaszania kandydatów do zarządu i poprawek statutowych.


 


Planowane warsztaty:


– Pierwsze szkolenie mandatowe


– Kampania rosyjska


– Kara śmierci


– MSP


– ISP


 


Proponowani goście;


–          gość / ekspert z Poznania


–          więzień sumienia


–          EDT (Europe Development Team)


–          IDU (International Development Unit)


–          Marian Pink (Internationa Executive Committee)


–          sekcje które nas zapraszały,


–          zaprzyjaźnione i współpracujące sekcje / struktury


Zarząd zdecydował że nie możemy sobie pozwolić na pokrywanie kosztów dla gości.


 


Proponowane materiały do pierwszej wysyłki (do konsultacji):


– program i regulamin


– propozycja zmian statutowych


– formularz zgłoszenia na WZ


– formularz zgłoszenia kandydata do zarządu


– krótkie informacje techniczne (opcje zakwaterowania i przybliżone koszty)


 


Dyskusja na proponowanymi poprawkami do statutu. Propozycja zmian statutowych przygotowana przez zarząd będzie przekazana do konsultacji ekspertów. Zostanie rozesłana do członkostwa w pierwszej wysyłce.


 


14. Monitoring planu


 


Co drugie spotkanie zarządu zaplanowany będzie punkt dotyczący monitorowania planu operacyjnego 2002.


 


15. Klub przyjaciół


 


Zarząd zwróci się do oddziału mazowieckiego o raport z działalności Klubu Przyjaciół –  w celu ujednolicenia obsługi donorów.


 


16. List Małgorzaty Tarasiewicz


Małgorzata Tarasiewicz w dalszym ciągu będzie koordynatorem zespołu ds. Praw Kobiet.


 


17. Koszty zarządu


Zarząd podjął decyzję o próbie maksymalnego zredukowania kosztów własnych.


 


18. Wyjazdy


Zarząd zdecydował o stałej rubryce w biuletynie – raporty z wyjazdów w których uczestniczyliśmy. Dyrektor poprosi o złożenie raportów do następnego biuletynu (15 lipca)


Propozycja raportów do następnego biuletynu:


– Goha – Forum dyrektorów, międzynarodowe spotkanie fundraisingowe


– Gosia Tarasiewicz – International Women’s Section Network


– Gocha Lamperska – Rosja


– Goha, Marcin, Gośka  Wasilewska – EU Association


– Marcin – LGBT


– Kaśka Pszczoła – uchodźcy


– Magda – rzecznicy prasowi


– Amina – activist workshop i spotkanie koordynatorów MSP


– Marcin – kampania, decyzja 10, ICM


 


19. Sprawy różne


 


Raport o HRE członka AI, pana Ratyny – Zarząd zwraca się z prośbą do Komisji Rewizyjnej o kontakt z panem Ratyna.


Osoby małoletnie jako członkowie indywidualni muszą mieć zgodę rodziców/opiekunów na przystąpienie do organizacji.


 


Magda Spalińska wystąpiła o przyznanie 2-u miesięcznego urlopu bezpłatnego w celu podjęcia funkcji koordynatora misji w Kosowie z ramienia OBWE. Zarząd nie wyraził zgody.


 


Następne spotkanie zarządu 17/18 sierpnia w Warszawie.


 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5183