Protokół z zebrania Zarządu 23 kwietnia 2006 roku – Amnesty International

Protokół z zebrania Zarządu 23 kwietnia 2006 roku

Protokół z posiedzenia Zarządu 23 kwietnia 2006


 


Obecni:


Piotr Choroś


Kinga Dąbrowska


Dorota Flak


Mateusz Hładki


Ewa Kamińska


Małgorzata Lamperska


Wojciech Makowski


 


 


Przedstawicielka Biura:


Małgorzata Zdunek


 


Komisja Rewizyjna:


Ewa Alicja Bajbak


Zuzanna Kulińska


 


 


 


1.       Przyjęcie porządku dziennego


 


Przyjęto porządek w zaproponowanym kształcie.


 


 


2.       Sprawy członkowskie oraz Biuro


 


·         Raport o stanie członkostwa


 


Przyjęto 51 nowych członków. 5 osób zwolniono ze składki. Szczegółowe zasady zwalniania ze składki zostaną opracowane w późniejszym terminie. Stowarzyszenie liczy obecnie 1344 członków (wielu osobom członkostwo wygasło po nieopłaceniu do końca marca 2006 składki). Zarejestrowano 2 nowe szkolne grupy AI – w Zabrzu i Siemianowicach Śląskich. Liczba grup szkolnych wynosi obecnie 51.


 


 


·         DDC – informacja o pierwszych tygodniach projektu w 2006


 


Odbywa się rekrutacja donorów i donorek na ulicach Warszawy i Poznania. Ilość podpisanych poleceń zapłaty na godzinę i średnia dotacja – zgodne z założeniami,  jednak pomimo licznych ogłoszeń mamy problem ze znalezieniem chętnych do pracy.


 


·         Skillshare Conference


 


Magda Rurka oraz Anna Machocka wzięły udział w Skillshare Conference dotyczącej fundraisingu. Zarząd chętnie zapozna się z relacją z tego spotkania.


 


 


3.       SRR – podsumowanie dotychczasowych konsultacji


 


W niemal wszystkich grupach lokalnych odbyły się szkolenia, podczas których 74 osoby wypełniły ankietę. 39 z nich stwierdziło, że AI powinna zająć stanowisko wobec aborcji, 35 opowiedziało się przeciw takiemu rozwiązaniu. Niewiele osób zareagowało na materiały, które pojawiły się na internalu. Decyzję nt. stanowiska polskiej sekcji w sprawie aborcji podejmie Walne Zgromadzenie w maju 2006.


 


 


4.       Gender Action Plan


 


Zarząd dokonał przeglądu Gender Action Planu, stworzonego na początku kampanii „Stop przemocy wobec kobiet” jako wewnętrzna część tej kampanii. Niestety nie wszystkie jego zapisy Gender Action Planu zostały wdrożone. Odbyły się liczne szkolenia dla członkostwa. W planie operacyjnym na kolejny rok zapiszemy, że polska sekcja zwalcza dyskryminację poprzez edukację praw człowieka, a nasza wewnętrzna polityka sprzyja równości.


 


 


5.       Strategia 2007 – 2010


 


Zarząd przedyskutował projekt strategii oraz przychylił się do zmian sugerowanych przez Komisję Rewizyjną. Projekt przyjęto. Zostanie on zaprezentowany Walnemu Zgromadzeniu w maju 2006.


 


 


6.       Porozumienia wolontariackie


 


Zarząd przychyla się do opinii Komisji Rewizyjna, która zwróciła uwagę, że nie wszyscy wolontariusze podpisali z organizacją umowę wolontariacką. Dyrektor Stowarzyszenia oraz koordynator REAP-u sprawdzą, kto takiej umowy nie podpisał.


Zarząd zwróci się do Komisji Rewizyjnej z pytaniem, czy umowę wolontariacką powinni podpisywać także koordynatorzy grup lokalnych.


 


 


7.       Plan operacyjny 2006-2007


Wojciech Makowski zasugerował dokonanie zmian w planie operacyjnym na rok bieżący, jednak Zarząd w głosowaniu odrzucił tę propozycję.


Odbyła się dyskusja na temat wyboru strategii, na podstawie której zostanie opracowany plan operacyjny. W drodze głosowania zapadła decyzja, że będzie to projekt strategii na lata 2007-2010. Kinga Dąbrowska oraz Piotr Choroś zgłosili zdanie odrębne do protokołu, stwierdzając, iż opracowywanie planu na podstawie dokumentu nieobowiązującego jest niezgodne z prawem.


Plan operacyjny zostanie uzupełniony w trybie obiegowym.


 


 


8.       Budżet 2006-2007


Musimy liczyć się z faktem, że czynsze w Warszawie, a zarazem wydatki na biuro, wzrosną.


Projekt budżetu zostanie przedstawiony Walnemu Zgromadzeniu.


 


 


9.       Inne dokumenty potrzebne do aplikacji o grant z ruchu międzynarodowego (International Mobilisation Trust)


Rozdzielono zadania związane z przygotowaniem i tłumaczeniem dokumentów.


 


 


10.   Sprawozdanie Zarządu kadencji 2005-2006


Sprawozdanie wymaga poprawienia i zostanie przyjęte w trybie obiegowym.


 


 


11.   WZ 2006


Zarząd wprowadził niezbędne poprawki do projektu porządku obrad. Prezes zwróci się do Anny Machockiej, Arka Jarosińskiego oraz Erwina Kameckiego z prośbą o pracę w prezydium.


 


 


12.   Autoewaluacja Zarządu


Zarząd po raz drugi dokonał autoewaluacji. Za swój sukces uznaliśmy m.in. przeprowadzenie konsultacji w sprawie praw seksualnych i reprodukcyjnych oraz zgodną pracę zespołową. Problemem okazały się zbyt częste dyskusje o charakterze operacyjnym oraz nieprzeprowadzenie na początku kadencji warsztatu nt. pracy Zarządu.


 


 


13.   Sprawy różne


 


·         Chairs Forum


Decyzja o tym, kto pojedzie na Chairs Forum, zapadnie po ukonstytuowaniu się nowego Zarządu.


 


·         Kampania przeciwko łamaniu praw człowieka w Chinach wokół igrzysk olimpijskich w Pekinie


Prezes zwróci się do Piotra Cykowskiego z pytaniem, czy podjąłby się koordynowania przebiegu kampanii w Polsce.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4089