Protokół z zebrania Zarządu – 26 kwietnia 2003, Warszawa – Amnesty International

Protokół z zebrania Zarządu – 26 kwietnia 2003, Warszawa

W zebraniu udział wzięli:


Anna Legan


Marcin Komosa


     Jarosław Orłowski


Adam Pruss


Piotr Skrzypczak


Małgorzata Wasilewska


Maciej Wieczorkowski


 


Małgorzata Zdunek – Biuro


Amina Bassil – Komisja Rewizyjna


 


Goście:


Jacek Białas – campaigner


Bogusław Stanisławski – koordynator projektu „Kościoły”


Spotkanie prowadził Adam Pruss


           


1.      Przyjęcie porządku dziennego


 


2.      Raport o stanie członkostwa


Uchwała nr 1/IV/2003   o przyjęciu 117 nowych członków.


Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia osobom, które nie opłaciły składki za 2003 rok, wygasło członkostwo. Na dzień 23 kwietnia liczba członków Stowarzyszenia wynosi 486, a grup – 19, co na najbliższym ICMie daje nam 1 głos.


 


 


3.      Biuro       


·        Zarząd przyjął uchwałę o rozliczeniu kosztów podróży uczestników warsztatu Identiy Based Discrimination (IBD).


·        Małgorzata Wasilewska podejmuje się zrobienia ewaluacji roku 2002.


·        Piotr Skrzypczak podejmuje się dokończenia procesu rejestracji logo Stowarzyszenia i zobowiązuje się zdać sprawozdanie na następnym spotkaniu zarządu.


·        Zarząd zdecydował o wzięciu udziału w niemieckim konkursie o 50 tyś Euro na materiały papierowe. Zgłosiła się do nas graficzka, która zaoferowała się zrobić dla nas projekt kampanii i zgłosić nas do konkursu.


·        Piotr Skrzypczak, Marcin Komosa i Maciej Wieczorkowski będą nadzorowali projekt konkursu Amnesty International w Tele Magazynie. Jest to dodatek telewizyjny do lokalnych dzienników – nakład: 1 400 000 egz.


 


4.      Zarząd przyjął bilans za 2002 rok i omówił wyniki audytu.


 


5.      Walne Zgromadzenie 2003


W tym roku WZ odbędzie 18-19 października. Ponieważ jego organizacja jest dla grup korzystnym wydarzeniem fundraisingowym, ale tym samym dość dużym wyzwaniem logistycznym, dyrektor biura ogłosi w najbliższym czasie konkurs wśród grup na organizację walnego.    


Piotr Skrzypczak podejmuje się nadzorowania organizacji WZ do momentu powołania Komitetu Organizacyjnego WZ 2003.


 


6.      REAP      


Plany:  • Wakacje – udział Amnesty w „akcji letniej” harcerzy.

  • W przyszłym roku odbywać się będą panele (wg. projektu pilotażowego Ani Dzierzgowskiej); w planach jest także seminarium dla dziennikarzy (Małgorzata Wasilewska spróbuje pomóc w stworzeniu modułu dla dziennikarzy)

  • Postanowiono włączyć chętnych multiplikatorów do pracy trenerów amnestyjnych (Beata Szczeniak i Dorota Flak mają się z nimi skontaktować na majowym szkoleniu REAP)

  • Marcin Komosa podjął się przypomnieć członkostwu zasady prowadzenia szkoleń (do końca tygodnia). Prześle on także do Biura listę kontaktową szkoleniowców z regionów i opracuje system odpowiedzi osobom zainteresowanym. Zarząd wyraził konieczność podjęcia uchwały, która określałaby osoby uprawnione do edukacji praw człowieka z ramienia Amnesty. Przygotuje ją Marcin Komosa.

  • Szkolne grupy AI rozpoczną działalność od przyszłego roku. Rozesłano pakiety informacyjne do szkół i bibliotek. Wydrukowano podręcznik. W październiku odbędzie się spotkanie z CODN.

  • Ukazał się już podręcznik „Moje i Twoje prawa i wolności” – którego część napisana jest w oparciu o materiały amnestyjne. Każdy regionalny zespół REAP dostanie po dwa egzemplarze.

 


7.      Crisis response   


Jacek Białas przedstawił dotychczasowe działania w ramach Kampanii Rosyjskiej oraz wstępną ewaluację. Zrelacjonował także działania w sprawie Iraku.


 


8.      Projekt członkowski – omówienie rezultatów   


Odbyło się badanie 147 osób, które nie zapłaciły składki na 2003 rok. Dało to ogólny obraz członkostwa.


Istnieje wyraźna potrzeba znalezienia kogoś z zewnątrz do opracowania systemu obsługi członkostwa, czytelnego przekazywania informacji – szczególnie na temat opłacania składek – Jarek Orłowski zorientuje się w tym temacie i przygotuje ofertę na następne spotkanie.


 


9.      Monitoring planu 2003  


Konieczne jest, aby co pewien czas koordynatorzy uaktualniali informację na temat prowadzonych akcji, nie tylko o tym, kto został uwolniony.


Kampania rosyjska  • Częściowa ewaluacja i uaktualnienie kalendarza – Jacek Białas prześle go na początku maja.


  • Międzynarodowy dzień ochrony ofiar tortur – akcja się odbędzie 26 czerwca

  • Nawiązanie współpracy z NGOsami z okręgu Kaliningradzkiego – brak odzewu z tamtej strony.

  • Nie będzie planowanego spotkania z matkami żołnierzy.

 


Chiny – Maciej Wieczorkowski zorientuje się czy środowisko warszawskie podejmie się organizacji rocznicy Tiannanmen.


Turcja – odbyła się udana akcja „Kwiatek” w dniu 8 marca.


ZOSW – dzień objectora odbędzie się 15 maja


MSP – działalność zawieszona


LGBT – od maja struktura nie będzie miała koordynatora


PA – fragment podręcznika PA będzie integralną częścią podręcznika REAP; w pierwszym kwartale nie ukazał się biuletyn dobrych wiadomości.


HRE – planowane spotkanie z osobami zainteresowanym edukacją praw człowieka z Białegostoku


Uchodźcy – Maciek Wieczorkowski porozumie się z koordynatorem w sprawie sprawozdania z dotychczasowych działań oraz planów na Dzień Uchodźcy


Media – odbędzie się konferencja prasowa na launch raportu.


Publikacje – biuletyn oraz ‘amnesty +’ wychodzą w terminie.


 


10.  Monitoring bilansu. Księgowość i zarządzanie finansami


Adam Pruss zobowiązał się monitorować kurs GBP i doradzać, kiedy wymieniać na PLN. Spotka się on także z księgowym, aby usprawnić współpracę z biurem rachunkowym.


 


11.  Projekt kościoły 


Bogusław Stanisławski – koordynator projektu – zreferował jego przebieg. (załącznik)


 


12.  Fundraising – plany . Obsługa członkostwa.


·        Powstał projekt ankiety dla nowych członków, dzięki niej będzie można dowiedzieć jakie materiały są najbardziej interesujące. Zostanie ona opublikowana w biuletynie na koniec września.


·        Adam Pruss we współpracy z Biurem zrobi projekt bazy danych członkostwa.


·        Zarząd przypomniał, że na wszystkich materiałach muszą się znaleźć elementy fundraisingowe – wszystkie projekty muszą być pod tym względem konsultowane przed wydrukiem z fundraiserem.


·        Po przeniesieniu na nowy serwer, administrowanie list amnestyjnych przejmie Dorota Nazarko.


·        Do MSWiA został wysłany wniosek z pytaniem, co możemy uważać za cegiełkę.


·        Zarząd podjął decyzję, żeby zawiesić rozstawianie puszek przez fundraisera, ze względu na małe przychody.


·        Wstępnie Zarząd zgodził się na przeprowadzenie w maju, w Warszawie testu Direct Dialog, zastrzegając, że kategorycznie nie może być przekroczony budżet 4200zł. Podczas tej próby byłaby obecna konsultantka zewnętrzna. Koszt przyjazdu i pobytu konsultantki pokrywa AI Holandia. Ze względu na to, że DD został zaplanowany w naszym budżecie za rekruterów płaci AI Polska.


Maciej Wieczorkowski przypomniał zalecenie Zarządu, iż przed podjęciem decyzji o przeprowadzeniu projektu fundraisingowego, musi być przedstawiony Zarządowi budżet i plan projektu, co tym razem nie zostało przygotowane wcześniej, a dopiero na samym spotkaniu.


·        Fundraiser powinien stworzyć projekt, który miałby na celu zdobycie i utrzymanie nowych członków. Jednym z pomysłów jest wykorzystanie grudniowego Tygodnia Praw Człowieka jako  kampanii rekrutacyjnej pod hasłem – „broń praw człowieka razem z nami”.


 


13.  Strona www


Deadline na nową stronę, która będzie łatwa w aktualizacji dla pracowników, jest do pierwszego czerwca. Po tym terminie opiekę nad www przejmuje nowa osoba.


 


14.  Praca zarządu


·        Według regulaminu Zarządu nie może on podejmować w trybie obiegowym decyzji, które dotyczą finansów Stowarzyszenia, w związku z tym Zarząd widzi konieczność comiesięcznych spotkań.


·        Do każdego protokołu sekretarz będzie dołączał wszystkie decyzje podjęte w trybie obiegowym.


·        Po 1 czerwca głosowanie w trybie obiegowym zostanie przeniesione z listy zarządu na wewnętrzną stronę zarządu.


·        Małgorzata Wasilewska będzie pilnowała wykonania zobowiązań podjętych przez członków Zarządu podczas spotkania.


·        Zarząd podjął decyzję, aby dążyć do nie łączenia stanowisk w Stowarzyszeniu. Będzie to jeden z wymogów postawionych kandydatom do Zarządu.


·        Na czas trwania projektu REAP koordynację HRE przejmuje koordynator REAPu.


·        Zarząd zgodził się na drukowanie przez Grupę Krakowską AI News/Wire w wersji polskiej.


·        Na tydzień przed zebraniem Zarządu sekretarz będzie rozsyłał punkty na nim poruszane na listę ai-info, do 48 godzin przed spotkaniem członkostwo może wysyłać pytania. W ciągu 7 dni roboczych od zakończenia spotkania będzie rozesłany protokół.


·        Maciej Wieczorkowski wyraził ubolewanie ze względu na mało ideową a bardziej administracyjną pracę zarządu.


 


15.  Komisja rewizyjna          


Załącznik – Prezes ustosunkuje się w imieniu Zarządu do końca tygodnia


 


16.  Delegacja na ICM   


·        Zarząd zdecydował, że polską sekcję będą reprezentowali: Małgorzata Wasilewska, Jarek Orłowski i Małgorzata Zdunek.


 


17.  Sprawy różne                                                                                                    


·        raport z udziału w spotkaniach / szkoleniach


            Małgorzata Zdunek była trenerem podczas warsztatu w Słowenii. W warsztacie jako uczestnicy wzięli również udział: Lucy Mauks i Adam Pruss


            Małgorzata Wasilewska i Małgorzata Zdunek wzięły udział w Forum prezesów i dyrektorów w Londynie.


            Małgorzata Zdunek była uczestnikiem WZ w Pradze; poprowadziła warsztat dla zarządu czeskiego o relacjach między zarządem a pracownikami oraz zrobiła szkolenie dla nowej koordynatorki biura w Pradze..


            Adam Pruss był uczestnikiem warsztatu IBD w Warszawie.


·        Biuro w Warszawie


Maciek Wieczorkowski dostarczy do Biura informację o podziale opłat za czynsz i neostradę.


·        Współpraca AI z Anit-War Coalition


Punkt przełożony na następne spotkanie.


·        Koalicje z NGOs


Punkt przełożony na następne spotkanie.  


·        Statut – rozmowy


Amina Bassil od lipca zobowiązuje się spróbować znaleźć pomoc w napisaniu nowego, jasnego i czytelnego statutu stowarzyszenia.


·        Raport roczny 2002


Lucy Mauks poprosi koordynatorów, aby poprawili go merytorycznie do połowy maja. Piotr Skrzypczak spróbuje zorganizować osoby, które mogłyby poprawić go stylistycznie.


 


Następne spotkanie zarządu odbędzie się 30/31 maja w Warszawie.


 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5033