Protokół z zebrania Zarządu, 26 lipca 2004, Warszawa – Amnesty International

Protokół z zebrania Zarządu, 26 lipca 2004, Warszawa

Protokół z zebrania Zarządu


Stowarzyszenia Amnesty Internarional,


26  lipca 2004, Warszawa


 


W zebraniu udział wzięli:


Adam Pruss


Anna Dzierzgowska


Marcin Komosa – telefonicznie


 


Dyrektor Małgorzata Zdunek


Komisja Rewizyjna: Beata Szcześniak, Michał Stela


 


1. Przyjęcie porządku obrad


Przyjęto następujący porządek obrad:  1. Przyjęcie porządku obrad

  2. Przyjęcie nowych członków

  3. Przyjęcie uchwały dotyczącej umowy dla koordynatora projektu DDC

  4. Koordynatorzy struktur – informacja

  5. Projekt planu operacyjnego 2005

  6. Monitoring programu DDC

  7. WZ – planowany porządek obrad

 


Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej zaaprobowali fakt, że w dwóch sprawach wymagających podjęcia szybkich decyzji (punkt 2 i 3 porządku obrad) Marcin Komosa oddał głos przez telefon.


 


2. Przyjęcie nowych członków


Zarząd przyjął 115 (sto piętnaścioro) nowych członków (uchwała 1/VII/2004). Liczba członków Stowarzyszenia wynosi obecnie 708 (siedemset osiem) osób.


Powstała grupa inicjatywna w Radomiu; koordynatorem grupy jest Michał Pakuła.


 


3. Przyjęcie uchwały dotyczącej umowy dla koordynatora projektu DDC


Zarząd wyraził zgodę na zawarcie z koordynatorem projektu DDC umowę na czas nieokreślony – zgodnie z prawem, w myśl którego trzecia umowa musi być zawierana na czas nieokreślony (uchwała 2/VII/2004).


 


4. Koordynatorzy struktur – informacja


Marcin Góral zrezygnował z koordynowania zespołu Pilnych Akcji. Pełniącym obowiązki koordynatora pozostaje Arek Jarosiński.


Michał Stela zrezygnował z koordynowania zespołu do spraw Afryki. Kandydatem na koordynatora jest Maciej Łukasiak. Zarząd podejmie decyzję w tej sprawie w trybie obiegowym.


 


5. Projekt planu operacyjnego 2005


Na podstawie planów nadesłanych przez koordynatorów poszczególnych struktur pośrednich opracowany został projekt planu operacyjnego na 2005 rok. Poprawiona wersja projektu zostanie przesłana koordynatorom do zaopiniowania w połowie sierpnia; zarząd przedyskutuje projekt na sierpniowym spotkaniu. Do 15 września, czyli jeszcze przed zatwierdzeniem planu operacyjnego przez Walne Zgromadzenie, projekt musi zostać przesłany do Międzynarodowego Sekretariatu.


 


6. Monitoring programu DDC


Małgorzata Zdunek przedstawiła dotychczasowe wyniki programu DDC. Jak dotąd wszystkie wskaźniki (takie, jak liczba przepracowanych godzin, liczba uzyskanych podpisów, średnia miesięczna wpłata itp.) pokazują, że wyniki są zgodne z założeniami, albo lepsze.


 


7. WZ – planowany porządek obrad


Grupa poznańska i GRC przygotowują na piątek przed Walnym Zgromadzeniem warsztaty i debatę.


W ramach samego WZ zaplanowany został czas na merytoryczną dyskusję. Osoby zgłaszające się na WZ otrzymają miniankietę, na podstawie której wybrany zostanie temat tej dyskusji – może ona dotyczyć zarówno wewnętrznych spraw polskie sekcji (np. strategia komunikacji) jak i kierunków zmian w światowym ruchu AI. Poza tym tradycyjnie podczas Walnego Zgromadzenia będą się odbywały warsztaty przygotowywane przez GRC.


 


Protokołowała Anna Dzierzgowska


 


 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4739