Protokół z zebrania Zarządu 26 lutego 2006 – Amnesty International

Protokół z zebrania Zarządu 26 lutego 2006

Protokół z posiedzenia Zarządu 26 lutego 2006


 


Obecni:


Piotr Choroś


Kinga Dąbrowska


Dorota Flak


Mateusz Hładki


Ewa Kamińska


Małgorzata Lamperska


Wojciech Makowski


 


oraz:


 


Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej:


Marcin Komosa


 


Przedstawicielka Biura:


Małgorzata Zdunek


 


Koordynator programu REAP:


Arkadiusz Jarosiński


 


 


1.         Przyjęcie porządku dziennego


 


Przyjęto porządek w zaproponowanym kształcie.


 


 


2.         Sprawy członkowskie oraz Biuro


 


·         raport o stanie członkostwa


 


Przyjęto 129 nowych członków. Stowarzyszenie liczy obecnie 1964 członków (wraz z nowymi członkami oraz członkami/donorami).


Zarejestrowano grupę inicjatywną w Częstochowie.


Zarejestrowano 5 nowych szkolnych grup AI – w Gliwicach, w Tarnowskich Górach, w Skarżysku-Kamiennej, w Mińsku Mazowieckim oraz w Tychach.


 


 


·         zwolnienia ze składki członkowskiej


5 osób zwolniono z obowiązku płacenia składki członkowskiej za rok 2006, w tym jedną w głosowaniu (5 osób za, 2 przeciw). Należy opracować procedurę i kryteria zwalniania przez Zarząd ze składek. Zajmie się tym Dorota Flak.


 


 


3.                  Wyjazdy zrealizowane i planowane


 


Magda Rurka oraz webmaster www.amnesty.org.pl, Grzegorz Bernaś, wzięli udział w spotkaniu nt. projektu Make Some Noise.


Maciej Fagasiński (Zespół ds. Unii Europejskiej i Organizacji Międzynarodowych) wybiera się na spotkanie ENAR-u w Budapeszcie (patrz punkt „Sprawy różne”).


Anna Machocka wybiera się na Walne Zgromadzenie AI/EU Association, które odbędzie się w maju w Helsinkach.


Magda Rurka oraz Anna Machocka wezmą udział w Skillshare Conference dotyczącej fundraisingu.


 


 


4.                  Przegląd wdrażania ważniejszych decyzji od początku kadencji


 


Większość decyzji została wdrożona (np. nawiązano kontakt telefoniczny z grupami, powstała lista „aktywni”, mamy nowy newsletter). Nie rozstrzygnięto jednak, czy potrzebna jest osoba ds. kontaktów z grupami w Biurze, opóźnia się powstanie warsztatu nt. praw reprodukcyjnych i seksualnych.


 


 


5.                  Zespół ds. Dzieci


 


Do Zarządu wpłynął wniosek o powołanie Zespołu ds. Dzieci. Zespół został powołany. Z koordynatorem zostanie podpisana umowa wolontariacka do końca roku.


 


 


6.                  Projekt edukacyjny REAP półtora roku po ewaluacji FRSO


 


Koordynator projektu przedstawił nowe założenia REAP-u:


o        został opracowany projekt ścieżki edukacyjnej (3 rodzaje funkcji: edukatorzy, koordynatorzy regionalni, wewnętrzni specjaliści; nie można łączyć funkcji)


o        poruszanie się po ścieżce edukacyjnej i awans w ramach struktur REAP-u mają być oparte na jasnych procedurach,


o        REAP dąży do stopniowego usamodzielnienie finansowego,


o        REAP nie może wyodrębniać się ze struktury polskiej sekcji AI.


Arkadiusz Jarosiński sugeruje zatrudnianie osób na bardziej odpowiedzialnych stanowiskach.


REAP charakteryzuje się dużą rotacją wolontariuszy, jednak jest to problem całej AI.


Jeśli chodzi o wymianę doświadczeń wśród edukatorów, istnieje już skierowana do nich oferta spotkań, jednak nie cieszy się dużą popularnością.


 


Zarząd podtrzymuje stanowisko, że z osobami niepełnoletnimi nie będą podpisywane umowy wolontariackie, i tym samym odrzuca wniosek Mateusza Króla. Zainteresowany zostanie o tym poinformowany przez Wojciecha Makowskiego.


 


 


7.                  Działania AI Polska na rzecz Białorusi w kontekście zasad AI


 


Zarząd zapoznał się z materiałami prasowymi dotyczącymi wydarzeń związanych ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi na Białorusi. W akcjach nt. Białorusi wzięły udział grupy lubelska oraz wrocławska.


Przekaz medialny akcji zdecydowanie kłóci się z zasadami, jakimi kieruje się AI (apolityczność, bezstronność). W związku z tym grupy lokalne otrzymają wydaną przez Zarząd instrukcję postępowania (w załączeniu).


 


 


8.                  Zespół ds. Rosji i Białorusi a Ukraina


 


Na wniosek koordynatorki Zespołu, Małgorzaty Lamperskiej,  jego działalność została rozszerzona o Ukrainę.


 


 


9.                  Ewaluacja planu operacyjnego 2005


 


Zarząd zapoznał się z w/w ewaluacją. Plan operacyjny na 2007 rok trzeba opracować do 13 maja. Prawdopodobnie 27 marca odbędzie się spotkanie planujące z udziałem przedstawicieli Zarządu i Biura.


 


 


10.               Ewaluacja pracowników


 


Zarząd zapoznał się  z ewaluacją pracowników przygotowaną przez Dyrektor Stowarzyszenia. Wyniki ewaluacji są pozytywne.


 


 


11.               Ewaluacja Dyrektor Stowarzyszenia


 


Zarząd zapoznał się z ewaluacją Dyrektor Stwarzyszenia przygotowaną przez poprzednią prezes Zarządu, Kingę Dąbrowską. Wyniki ewaluacji są pozytywne.


 


12.               Autoewalucja Zarządu


 


Zarząd dokonał autoewaluacji, jej wyniki są pozytywne. Po kolejnym WZ nie należy jednak rezygnować z warsztatu „wprowadzającego” nowych członków Zarządu.


 


 


13.               Strategia AI Polska 2006-2010


 


Zarząd zapoznał się z wynikami pracy zespołu ds. strategii. Sytuacja polskiej sekcji AI pozwala jej przyjąć strategię agresywną. Wojciech Makowski prześle wyniki pracy zespołu na listę Zarządu.


 


 


14.               Sprawy różne


 


·         Patronat nad filmem Erika Gandini pt. „Gitmo – nowe prawa wojny”


Zarząd zgodził, by AI objęła patronat nad filmem (jest to dokument o więźniach Guantanamo). Film można wykorzystać w skierowanej do parlamentarzystów akcji „Zadeklaruj, ze jesteś przeciwko torturom”.


 


·         ENAR


Zarząd jest wstępnie zainteresowany współpraca z European Network Against Racism (ENAR) i prosi o więcej szczegółów.


 


·         „Jeden procent” a grupa katowicka


Grupa katowicka otrzyma zdobyte przez siebie pieniądze z „jednego procenta”, jednak najpierw musi przesłać terminowo faktury, a dopiero potem odzyska wydaną kwotę. Koordynator grupy zostanie o tym poinformowany przez Dyrektor Stowarzyszenia.


 


·         Magazyn


Praca nad nowym magazynem dla członkostwa dobiega końca. AI płaci za papier, druk mamy za darmo. Zarząd powróci do dyskusji nad pismem.


 


·         Strona www


W najbliższym czasie trzeba będzie podjąć decyzję o gruntownej przebudowie strony bądź przeniesienie jej do innej serwerowni.


 


·         Ewaluacja wolontariatu w Biurze


Ewaluacja wolontariatu w Biurze nastąpi w marcu, po doprecyzowaniu przez prezesa Zarządu oczekiwań względem niej.


 


·         kolejne spotkanie Zarządu:


26 marca


 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4131