Protokół z zebrania Zarzadu 6 listopada 2005 – Amnesty International

Protokół z zebrania Zarzadu 6 listopada 2005

Protokół z posiedzenia zarządu 6 listopada 2005


 


Obecni:


Piotr Choroś


Kinga Dąbrowska


Dorota Flak


Mateusz Hładki


Ewa Kamińska


Małgorzata Lamperska


Wojciech Makowski


 


oraz:


 


Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej:


Ewa Bajbak


Marcin Komosa


Zuzanna Kulińska


 


Autorki raportu nt. aktywizmu z Ośrodka Ewaluacji:


Agnieszka Borek


Małgorzata Leszczyńska


 


Goście:


Tomasz Kasprzyk


Zbyszek Lisiecki


Marta Miśkiewicz


Mirek Śmieiński


 


 


1.       Przyjęcie porządku dziennego


 


Przyjęto porządek w zaproponowanym kształcie.


 


2.       Raport o stanie członkostwa


 


Przyjęto 71 nowych członków, 2 osoby zwolniono z płacenia składki na rok 2006. Stowarzyszenie liczy obecnie 716 członków (wraz z nowymi członkami). Liczba członków-donorów na dzień 4 listopada 2005 wynosi natomiast 964 osób (wraz z nowymi członkami-donorami).


 


3.     Przyjęcie regulaminu Zarządu


 


Dokonano kilku zmian w dotychczasowym Regulaminie Funkcjonowania Zarządu.


W paragrafie 7. zdanie: „Na tydzień przed zebraniem Zarządu sekretarz będzie rozsyłał punkty na nim poruszane na listę informacyjną AI, do 48 godzin przed spotkaniem członkostwo może wysyłać pytania.” zamieniono na: „Na tydzień przed zebraniem Zarządu sekretarz będzie rozsyłał punkty na nim poruszane na listę informacyjną AI, do 72 godzin przed spotkaniem członkostwo może wysyłać pytania.”.


Do tego samego paragrafu dodano także następujące zdanie: „Wszelkie materiały, na podstawie których Zarząd ma przeprowadzić dyskusję na nadchodzącym spotkaniu, muszą trafić do Zarządu na 72 godziny przed rozpoczęciem tego spotkania.”


W paragrafie 11. słowo „wziąść” zastąpiono słowem ”wziąć”.


Regulamin w nowym kształcie pojawi się na stronie wewnętrznej Stowarzyszenia. Sekretarz powiadomi o tym członkostwo, zwracając uwagę na powyższe zmiany.4.     Zadania na tę kadencję    a) Dalsze losy strategii


 


Strategia przyjęta przez Walne Zgromadzenie AI 16 października 2005 nie jest doskonała (nie uwzględnia m.in. wysokości budżetu naszej sekcji, ilości grup i członków, specyfiki działania w Polsce itp.), jednak istnieje szansa, by przyjąć jej ulepszoną wersję na kolejnym WZ wiosną. Opracowaniem nowej wersji strategii zajmie się grupa robocza, w skład której wejdą przedstawiciele Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Biura oraz Komitetu Ekspertów. Powołaniem tejże grupy zajmie się Wojciech Makowski. Nowa wersja strategii zostanie opracowana do końca lutego 2006. Do 15 marca 2006 ustosunkuje się do niej Zarząd, do końca marca 2006 zostaną wprowadzone ewentualne zmiany. Z początkiem kwietnia projekt strategii pojawi się stronie wewnętrznej Stowarzyszenia, aby zapoznało się z nim członkostwo.


 


  b) Konsultacje o prawach reprodukcyjnych


 


Decyzja ICM-u z sierpnia 2005 zobowiązuje nas do przeprowadzenia konsultacji nt. zaangażowania AI w działalność na rzecz praw reprodukcyjnych. Materiały do konsultacji pojawią się dopiero wiosną, jednak już teraz należy zając się zaznajamianiem członkostwa z problemem. Kinga Dąbrowska zdecyduje, które z obecnie istniejących dokumentów należy przetłumaczyć; koordynacją tłumaczeń zajmie się Biuro. Na spotkaniu Zarządu 7 stycznia Kinga Dąbrowska oraz Mirella Panek przeprowadzą warsztat nt. praw reprodukcyjnych, na który zostanie zaproszona część amnestyjnych trenerów. Piotr Choroś skontaktuje się z Arkiem Jarosińskim w sprawie tego, kto konkretnie ma wziąć udział w warsztacie. Oprócz tego w styczniowym Biuletynie pojawią się artykuły nt. praw reprodukcyjnych i ewentualnego zaangażowania AI w działalność na ich rzecz.


 


c) Zarząd opracował listę kluczowych w tej kadencji spraw i ustalił, kiedy się nimi zajmie.


 


Listopad


         powołanie grupy roboczej ds. strategii


         powołanie Komitetu Ekspertów


         opracowanie wniosków do dyskusji na temat aktywizmu na podstawie raportu Ośrodka Ewaluacji


         dyskusja nt. grantu IMT


 


Grudzień


         dyskusja o lobbyingu (działalność AI / EU Association)


         ustalenie dokładnego terminu następnego Walnego Zgromadzenia


         opracowanie artykułów dla członkostwa nt. praw reprodukcyjnych + kwestia warsztatu dla grup


         rozmowa nt. kształtu nowego wydawnictwa, które będzie wysyłane członkostwu zamiast Biuletynu


         fundraising i program DDC – prezentacja wskaźników, dyskusja


         wstępna rozmowa nt. pracy Biura


 


Styczeń


         rozmowa nt. projektu REAP – Piotr Choroś przedstawi na spotkaniu Zarządu aktualne informacje o działalności polskiej sekcji AI na polu edukacji praw człowieka


         AI a media


         ewaluacja pracowników


         warsztat nt. praw reprodukcyjnych dla Zarządu i wybranych członków i członkiń


         rozmowa o wolontariacie w Biurze


 


Luty


         powstanie projektu strategii


         warsztaty w grupach nt. praw reprodukcyjnych przeprowadzone


 


Marzec


         dyskusja nt. projektu strategii (dyskutuje Zarząd)


 


Kwiecień


         dyskusja nt. projektu strategii (dyskutuje członkostwo)


         powstanie projektu planu operacyjnego


 5.     Ewaluacja aktywizmu


 


Agnieszka Borek oraz Małgorzata Leszczyńska z Ośrodka Ewaluacji przedstawiły wersję roboczą raportu nt. aktywizmu w polskiej AI. Zostanie ona przesłana grupom lokalnym, które wzięły udział w badaniu. Wersja ostateczna będzie gotowa na 30 listopada 2005 i udostępniona całemu członkostwu.


Zarząd zapozna się dokładnie z raportem i na jego podstawie przeprowadzi dyskusję
o problemach związanych z aktywizmem w polskiej sekcji AI.


 6.     Ewaluacja WZ


 


Ewaluacja Walnego Zgromadzenia zostanie jeszcze dopracowana, obecnie istnieje w wersji roboczej. Zauważono jednak, że dotychczasowa ankieta ewaluacyjna nie jest doskonała. Małgorzata Lamperska zobowiązała się ją poprawić. W nowej wersji ankiety pojawi się więcej pytań otwartych, ponieważ odpowiedzi na nie dostarczają wielu cennych uwag nt. przebiegu WZ.


Kolejne Walne Zgromadzenie odbędzie się w 2. połowie kwietnia bądź 1. połowie maja 2006. Decyzja zostanie podjęta w grudniu 2006. Wojciech Makowski zasugerował przeprowadzenie
1-dniowego WZ. Kinga Dąbrowska zaproponowała połączenie WZ ze spotkaniem koordynatorów.7.     Komitet Ekspertów – cele, reguły


 


Komitet Ekspertów miałby być grupą osób, które posiadają duże doświadczenie w pracy
w Amnesty i które mogłyby służyć radą w różnych kwestiach. Członkowie Komitetu funkcjonowaliby samodzielnie, tzn. nie byłoby spotkań Komitetu bądź decyzji Komitetu jako całości. W jego skład wchodziliby m.in.. byli członkowie i byłe członkinie Zarządu.


Piotr Choroś przy współpracy Piotra Skrzypczaka zajmie się zdefiniowaniem oferty dla osób zaproszonych do Komitetu, jak również opracowaniem projektu zaproszenia oraz listy ewentualnych członków i członkiń Komitetu. Zaproszenie dla Ekspertów i Ekspertek wystosowywałby Zarząd.8.     Grant International Mobilization Trust [IMT]


 


Istnieje możliwość ubiegania się o grant jednoroczny (w tym wypadku dokumenty należy dostarczyć w styczniu 2006) lub dwuletni (dokumenty na maj 2006). Nie można ubiegać się o oba granty naraz.


IMT jest instytucją nową i przez to dość nieprzewidywalną, nie ma do kogo zwrócić się
z pytaniami i wątpliwościami.


Kinga Dąbrowska zwróciła uwagę na fakt, że złożenie przez nas aplikacji o grant będzie niezgodne z wcześniejszymi obietnicami usamodzielnienia finansowego. Taka sytuacja niekorzystnie wpłynie na ocenę wiarygodności naszej sekcji, dlatego Kinga zasugerowała złożenie aplikacji o grant jednoroczny, na którego przyznanie mamy jej zdaniem większe szanse. Wojciech Makowski stwierdził, że zdobycie grantu jednorocznego, a więc mniejszej ilości pieniędzy, nie pozwoli nam na rozwój, a jedynie na utrzymanie pracy sekcji na tym samym poziomie.


Ostatecznie zdecydowano, że Kinga Dąbrowska skonsultuje się w tej sprawie z Dyrektorką Biura, Małgorzatą Zdunek. Następnie zarząd podejmie decyzję w trybie obiegowym.9.     Uchwały WZ


 


·         „Walne Zgromadzenie apeluje do Międzynarodowego Komitetu wykonawczego AI o podjęcie działań w celu uzyskania wyjaśnienia okoliczności zamachu na szkołę w Biesłanie. Minął rok od tragedii, gdzie zginęło 311 osób, a do dnia dzisiejszego „Matki Biesłanu” nie uzyskały od rządu rosyjskiego odpowiedzi, dlaczego podczas ataku służb specjalnych nie zapewniono bezpieczeństwa i ochrony medycznej zakładnikom.”


→ Zarząd zwróci się do Biura z prośbą o przetłumaczenie i wysłanie oświadczenia.


 


·         „Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do przeprowadzenia dyskusji i sprawdzenia możliwości prawnych zmiany statutu w celu umożliwienia Komisji Rewizyjnej kooptacji jednego członka, w przypadku ustąpienia członka KR w trakcie trwania kadencji KR.”


→ Zarząd zwróci się do Komisji Rewizyjnej z prośbą o sprawdzenie, czy istnieje taka możliwość.


 


·         „Walne Zgromadzenie polskiej sekcji AI zobowiązuje zarząd do przeprowadzenia badań
i podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia części 1% (pożytek publiczny) na finansowanie grup lokalnych.”


→ Piotr Choroś dowie się o możliwościach prawnych podjęcia takiej uchwały (jak radzi sobie
z tym harcerstwo).


 


·         „Walne Zgromadzenie polskiej sekcji AI zobowiązuje zarząd do wypracowanie zasad dystrybucji gadżetów w sposób przychylny dla grup.”


→ Zarząd opracuje reguły w grudniu i podejmie decyzję w trybie obiegowym.


 10.   Wyjazdy planowane


 


Prezes Stowarzyszenia planuje wyjazd niezwiązany z AI w dniach 12-26 listopada 2005; będzie wtedy nieosiągalny.11.    Sprawy różne


 


Do Zarządu wpłynął wniosek od Piotra Cykowskiego, który chce zająć się koordynowaniem pracy Zespołu ds. Chin. Wnioskodawca przedstawił plan działania oraz budżetu. Wniosek został przyjęty.


 


Do Zarządu wpłynął wniosek o powołanie grupy inicjatywnej w Toruniu. Wniosek został przyjęty.


 


Dorota Flak zrzekła się funkcji koordynatorki Grupy Roboczej ds. Członkostwa. Poszukujemy nowej osoby. Dorota Flak opracuje listę obowiązków i prześle informację na listę informacyjną, jak również do REAP-u oraz koordynatorów grup. Na zgłoszenia czekamy do 72 godzin przed następnym spotkaniem Zarządu, zgodnie z Regulaminem Funkcjonowania Zarządu.


 


Zbyszek Lisiecki zaapelował do Zarządu o przywrócenie dostępu do list dyskusyjnych osobom, które zostały tego dostępu pozbawione. Zarząd nie zmienił swojej decyzji.


 


Grupa krakowska pozostaje nieaktywna, a jest w posiadaniu znacznej ilości puszek-skarbonek AI. Mateusz Hładki będzie próbował je odzyskać. Zarząd powróci do sprawy w grudniu.


 


Mateusz Hładki poruszył kwestię finansowania Maratonu Pisania Listów. Zarząd poprosi Magdę Rurkę o wystosowanie pisma do Poczty Polskiej, która być może zgodzi się podarować nam darmowe znaczki. Jeśli chodzi o sam przebieg Maratonu, to w związku z wyjazdem Witka Hebanowskiego trzeba znaleźć osobę, która zastąpi go w koordynowaniu akcji. Zliczaniem listów zajmie się Ewa Kamińska.


 


Następne spotkanie Zarządu odbędzie się 4 grudnia 2005.


 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4243