Protokoł ze spotkania Zarządu 17 lutego 2007 – Amnesty International

Protokoł ze spotkania Zarządu 17 lutego 2007

  1. Przyjęcie porządku dziennego
  2. Prace nad nową stroną
  3. Raport o stanie członkostwa i biura
  4. Monitoring pracy Zarządu
  5. Fundraising -stan finansów

– przygotowania do DDC
– informacja o pobycie Elizabeth Rhodes i Mortena Jorgensena

  1. Przygotowanie do WZ
  2. Wyjazdy planowane
  3. Sprawy różne

Obecni:
Zarząd:
Monika Szreder
Kinga Dąbrowska
Mateusz Hładki
Anna Dzierzgowska

Komisja Rewizyjna: Zuzanna Kulińska
Dyrektor Stowarzyszenia Arkadiusz Jarosiński

1. Przyjęcie porządku dziennego
Porządek dzienny został przyjęty.

2. Prace nad nową stroną
Nowa strona jest już niemal ukończona, zacznie działać najprawdopodobniej już w tym tygodniu. Wzorcem był serwis amerykański, podstawowym celem – to, żeby strona ułatwiała poszukiwanie i zdobywanie informacji. Trzy główne części strony:
– poznaj nas
– dołącz do nas
– działaj

Prowadzenie:
– na razie: będzie pomagać nam nasz poprzedni webmaster
– potrzebna będzie grupa wolontariuszy do przeglądania stron, tagowania etc.

3. Raport o stanie członkostwa i biura
Obecnie: 2541 członków i członkiń
chęć wstąpienia deklaruje 38 osób (Uchwała 1/02/2007)
Dwie nowe SzG

Działania stowarzyszenia w zakresie praw człowieka:
Guantanamo
Raport na temat tajnych więzień CIA, przyjęty przez PE, ale bardzo małą większością głosów (nad czym AI ubolewa); większość polskich europarlamentarzystów głosowała przeciw przyjęciu tego raportu (o Polsce w tym raporcie mówi się, że nie można potwierdzić ani zaprzeczyć)

SVAW: koło 8 marca – białoruskie obrończynie praw człowieka, spotkania w pięciu miastach; pracują nad tym Goha Lamperska i Wojtek Makowski.

Kilka agencji reklamowych gotowych jest z nami współpracować, tworzyć dla nas kampanie społeczne.

Edukacja:
– będziemy szkolić służby mundurowe: policje (Słupsk i Świętokrzyskie) i wojsko (szkolenia dla osób jadących na misje pokojowe);
– toolkit i inne materiały – w trakcie opracowywania
– zespół pracuje nad ścieżką rozwoju edukatora

Biuro:
Ponieważ Kinga Dąbrowska nie może przyjechać w marcu do Polski, Zarząd zgadza się na przyspieszenie ewaluacji Arkadiusza Jarosińskiego i na przeprowadzenie jej już w najbliższym tygodniu. Kinga Dąbrowska odbędzie rozmowy z pracownikami biura oraz z samym Arkiem Jarosińskim i przekaże wynik tych rozmów Zarządowi.

Umowa Kai Kuleszy:
Obecna umowa kończy się wraz z końcem marca. Zarząd, na podstawie wyników trwającego właśnie audytu organizacyjnego, opracuje opis zadań rzeczniczki i zdefiniuje oczekiwania (w dyskusji na ten temat mowa była m.in. o tym żeby zwrócić uwagę na takie zadanie, jak inicjowanie w mediach debaty, związanej z prawami człowieka). Ponieważ Kaja Kulesza bardzo dobrze pełni obowiązki rzeczniczki, jej zaproponujemy objęcie tego stanowiska, w razie zaś, gdyby z jakichś powodów odmówiła – przeprowadzimy wewnętrzną rekrutację.

Od poniedziałku: praktykantka w -departamencie- audiowizualnym, będzie zajmowała się porządkowaniem materiałów audiowizualnych itp. (przez ok. 2 miesiące)

Maraton 2007:
odbyło się spotkanie ewaluacyjne zeszłorocznego maratonu;
Heureka chce współpracować w kolejnym roku, ale już na poziomie międzynarodowym;
spotkanie międzynarodowe jest już planowane, być może w Warszawie, być może – w Londynie.

4. Monitoring pracy zarządu
Audyt: jutro, od 11-13 w biurze spotkanie focusowe;
Wyniki audytu: do końca marca; wcześniej – jeszcze jedno spotkanie z nami;
Audyt finansowy – w przyszłym tygodniu;

Strategia PR

– Fleischman – ich propozycje zostały odrzucone; m.in. po rozmowie z Adamem Sanockim; finalną strategię PR przygotuje agencja Comservice;

Plan operacyjny:
Kinga Dąbrowska: czwartek – spotkanie z pracownikami; powstanie ogólny kalendarz na rok 2008, plus projekt puli grantów; koordynatorzy nie będą musieli przygotowywać całorocznych planów. Każdy, nie tylko koordynatorzy, będzie mógł wystąpić o pieniądze na konkretny projekt; projekty muszą być związane ze strategią. Wstępny projekt przewiduje, że występować o granty będą mogły osoby, które są członkami Stowarzyszenia przynajmniej od roku a także mają rekomendacje; być może pojawią się jeszcze inne reguły i wymagania, dotyczące grantobiorców;

5. Fundraising
Rekrutacja:
5 osób przeszło do drugiego etapu; do poniedziałku wieczór mają wykonać zadanie; z tych, które to zrobią, wybrani zostaną kandydaci do rozmowy.
IS chce rozmawiać z wybranymi osobami przez telefon; zależy im na tym, żeby te osoby znały się na fundraisingu, a nie tylko na samych finansach jako takich;
Zarząd zdaje sobie sprawę z tego, że musimy mieć naprawdę dobrego fundraisera/kę, więc jeśli żaden z obecnych kandydatów nie spełni naszych oczekiwań, rekrutacja zostanie powtórzona.

Raport do IMT przygotowuje Arek Jarosiński.

Jeśli chodzi o sprawy finansowe, istnieje problem: za dużo zadań, za mało ludzi.
Zadania związane z nadzorowaniem – na razie musi wypełniać dyrektor. Zdaniem Zarządu, warto, żeby dyrektor, nie rezygnując z nadzoru nad finansami, postarał się znaleźć stażystę/kę, lub ewentualnie zatrudnić kogoś na umowę-zlecenie, tak, żeby mieć asystenta/kę o spraw finansowych, kogoś, kto przejmie część bieżących obowiązków.

DDC:
W Polsce byli Elizabeth Rhodes i Morten Jorgensen.
Spotkali się z Anią Machocką, potem – z Arkiem Jarosińskim, opracowali na piśmie swoje zalecenia.
Ich opinia:
– projekt jest jednym z najdroższych projektów: przychody są duże, ale koszty też;
– do tej pory przy projekcie pracowały trzy osoby (Goha Zdunek, Magda Rurka i Ania Machocka), teraz trzeba więcej odpowiedzialności przenieść na Anię Machocką (budżetowania, planowanie, projektowanie itp.); mniej  bezpośredniej pracy z rekruterami, większa odpowiedzialność;
Monika Szreder zwróciła uwagę na to, że Ania Machocka jako koordynatorka DDC powinna podlegać bezpośrednio dyrektorowi, a nie jak dotąd, fundraiserowi.

Dobre wiadomości:
– zestawienie sald i obrotów za styczeń: wydaliśmy ponad 20 tysięcy mniej niż zaplanowano  na styczeń, przychody są też nieco lepsze od zakładanych; czyli: jesteśmy koło 20 tysięcy do  przodu;
– zostajemy w CityBanku, nie przechodzimy do BPH (więc: będziemy musieli wypowiedzieć  zawartą już umowę); rocznie powinniśmy zaoszczędzić na obsłudze bankowej ok. 8 tysięcy;
– rusza kampania 1%, będzie adresowana m.in. do społeczności internetowej;

Ale: generalnie poza tym, że mamy 1% (i że Wojtek Makowski pisze grant do Batorego na 40 tysięcy, na kwestie związane z monitorowaniem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy) nadal jesteśmy w tym samym miejscu jeśli chodzi o pieniądze. Czyli: w tegorocznym budżecie brakuje nam około 100 tysięcy złotych.

Niezbędna jest nam dywersyfikacja źródeł przychodów.

W dyskusji pojawiły się pomysły:
– zwrócenia się po poradę do IS-u;
-zasięgnąć porad w innych sekcjach, dowiedzieć się, jak pozyskują donorów – zwłaszcza, jak pozyskać dużą liczbę donorów indywidualnych.

6. Przygotowania do WZ
Jest już w biurze osoba, która ma się zajmować rzeczami -technicznymi-
Dyrektor przedstawił też Zarządowi pomysły, które powstały podczas spotkania pracowników, z których część na pewno uda się zrealizować podczas WZ:
– zaproszenie byłych więźniów Guantanamo.
– zaproszenie obrończyń praw człowieka z Białorusi.
– nagroda dziennikarska.
– zaprosić na panel (równolegle z WZ) m.in. Wandę Nowicką.
– Plus ew. – dzień przed WZ: wynająć autobus, zrobić rundę po ważnych ambasadach z petcyjami.

Sala: kwestia otwarta

7. Wyjazdy planowane
Draginja Nadażdin: 25 luty-3 marca, Izrael
Chairs Forum i Director-s Forum
Trwają negocjacje nt. miejsca spotkania maratonowego

Zarząd podjął następującą uchwałę:

Uchwała 2/02/2007

Zarząd ustala, że delegatów na wyjazdy zagraniczne wybiera się zgodnie z następującymi procedurami:
– albo: wyjazd wynika z pełnionej w stowarzyszeniu funkcji (czyli np. delegat/ka na EU Association jedzie na EU Association);
– albo: wyjeżdża osoba, która została imiennie zaproszona;
– albo: jeśli jest możliwość wyjazdu zagranicznego i jeśli na ten wyjazd są środki w budżecie, wówczas Zarząd wybiera osobę, która pojedzie; taka osoba musi być członkiem/członkinią stowarzyszenia, zakres jej działalności, prowadzonej na rzecz stowarzyszenia, musi odpowiadać tematyce wyjazdu.

Za: 3, 1 wstrzymująca się.

8. Sprawy różne
Termin następnego spotkania: 24-25 marca;
Delegacja na ICM: Małgorzata Wasilewska, Kinga Dąbrowska, Arek Jarosiński.
(głosowanie: 3 za, 1 wstrzymujący się).
Trzeba od zaraz zrobić Cash Flow 2007; Zarząd  zdecydował, że zadanie to zostanie zlecone Eli Chrzanowskiej, pod kontrolą skarbniczki.

Protokołowała Anna Dzierzgowska

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3920