Rada Europy: Rekomendacje do planu działań – Amnesty International

Rada Europy: Rekomendacje do planu działań

           Amnesty International ma nadzieję, że podczas Trzeciego Szczytu, Rada Europy będzie miała okazję potwierdzić swoje obecne cele i misję, uczcić dotychczasowe dokonania, jak również zaprezentować plan z wyraźnie wyznaczonymi celami w swojej przyszłej działalności.


 


            W swoim memorandum Rekomendacje dla Trzeciego Szczytu Głów Państw i Rządów Rady Europy, Amnesty International w szczególności nalega, aby Komitet Ministrów zapewnił, iż Trzeci Szczyt:  • będzie obejmować wydarzenie, podczas którego kraje, które do tej pory tego nie zrobiły, będę mogły podpisać i zostać stroną wielu traktatów reprezentujących wyjątkowo aktualne i ważne cele Rady Europy w:

                wykorzenianiu rasizmu i innych form dyskryminacji, które stały się plagą                 


                 w niektórych rejonach;


                faktycznym ustaleniu, iż terytorium krajów należących do Rady Europy jest              


                 strefą wolną od kary śmierci;


                wzmocnieniu działalności Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;


                potwierdzeniu zobowiązania o walce z terroryzmem w sposób, który szanuje


                 i chroni prawa człowieka wszystkich ludzi;


               zagwarantowaniu skuteczniejszego respektowania praw człowieka ofiar                 


                handlu ludźmi;


   • zobowiąże 46 państw członkowskich oraz Radę Europy do potraktowania priorytetowo skutecznego wprowadzenia w życie istniejących standardów praw człowieka;  • przejrzy oraz w razie potrzeby zorganizuje dodatkowe źródła, w celu wsparcia i zwiększenia wydajności pracy szeregu organów i mechanizmów Rady Europy;  • zobowiąże Radę Europy do ogłoszenia i opublikowania strategii działania w sprawach priorytetowych oraz do zapewnienia bardziej efektywnego wprowadzenia w życie standardów praw człowieka, łącznie z Europejską Konwencją Praw Człowieka, Europejską Kartą Socjalną oraz Poprawioną Kartą Socjalną, w każdym z 46 krajów członkowskich Rady Europy;  • zobowiąże się do zwiększenia koordynacji i współpracy Rady Europy z innymi organizacjami międzynarodowymi, a zwłaszcza z Unią Europejską (UE), Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) oraz Organizacją Narodów Zjednoczonych (ONZ), w celu osiągnięcia bardziej skutecznego wdrożenia traktatów o prawach człowieka w krajach członkowskich Rady Europy;  • w szczególności rozważy szanse i wyzwania przedstawione przez możliwe przyszłe wstąpienie rozszerzonej Unii Europejskiej jako strony do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka;  • przyczyni się do zwiększenia szansy na organizację paneuropejskiej kampanii przeciwko Przemocy Domowej, jak zostało to zasugerowane przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy;  • rozwinie plany zwiększenia jawności działalności Rady Europy dla 800 milionów ludzi żyjących w krajach członkowskich oraz zwiększy udział Instytucji Narodowych ds. Ochrony Praw Człowieka i organizacji pozarządowych w pracach Rady Europy.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4605