RUMUNIA: Ludzkie tragedie w szpitalach psychiatrycznych / bezprawna przymusowa hospitalizacja – Amnesty International

RUMUNIA: Ludzkie tragedie w szpitalach psychiatrycznych / bezprawna przymusowa hospitalizacja

Amnesty International znane są także niezwykle liczne przypadki przetrzymywania w rumuńskich szpitalach psychiatrycznych osób absolutnie niewymagających leczenia – tzw. „przypadki społeczne” (social cases).


 


Stosowana w Rumunii praktyka, polegająca na przymusowej hospitalizacji w zakładach psychiatrycznych oraz na umieszczaniu ludzi w szpitalach psychiatrycznych ze względów innych niż medyczne, jest równoznaczna z bezprawnym zatrzymywaniem i odmawianiem prawa do uczciwego procesu sądowego.


 


TŁO WYDARZEŃ


4 maja br. Amnesty International wystosowała ”Memorandum do Rumuńskiego Rządu odnośnie Szpitalnego Leczenia Chorób Psychicznych” (dostępne na stronach internetowych AI: www.amnesty-eu.org oraz www.news.amnesty.org) bazując na wynikach badań przeprowadzonych w rumuńskich szpitalach psychiatrycznych przez wysłannika AI. W dokumencie wyszczególniono liczne przypadki łamania praw człowieka pacjentów przetrzymywanych w pożałowania godnych warunkach (brak właściwego wyżywienia, lekarstw, ogrzewania, opieki prawnej; nieludzkie warunki życia). Amnesty International uważa, że tragiczny los 18 pacjentów szpitala Poiana Mare nie jest przypadkiem odosobnionym w rumuńskim systemie opieki zdrowia psychicznego.


 


Daleko idący niepokój budzi obecna w Rumunii praktyka przetrzymywania osób w zakładach psychiatrycznych ze względów „nie-medycznych”. I tak, na przykład, w szpitalu w Jebel 60 pacjentów z łącznej liczby 414 to „przypadki społeczne”. Ponadto, znane są bezprawne procedury polegające na przenoszeniu młodych pełnoletnich osób z sierocińców bezpośrednio do zakładów psychiatrycznych, gdzie do końca życia mogą wegetować w żałosnych warunkach. Taki los spotkał 95 „pacjentów” centrum medyczno-społecznego szpitala w Nucet. Z danych przedstawionych przez dyrektora innego zakładu, do którego dotarł nasz wysłannik, około 10% pacjentów przebywających w kierowanej przez niego placówce absolutnie nie wymaga leczenia psychiatrycznego.


 


Amnesty International ma poważne wątpliwości co do właściwego przeprowadzania procedur ograniczania swobody i izolowania pacjentów oraz informowania ich o przysługujących prawach do niczym nieskrępowanego wyrażania woli.


 


W odpowiedzi na Memorandum rząd rumuński nie potwierdził do końca kryzysu panującego w służbie zdrowia psychicznego oraz nie zdołał podjąć konstruktywnego dialogu z organizacją i rumuńskim społeczeństwem, co mogło być pierwszym krokiem do naprawy obecnej sytuacji. Rządu rumuńskiego nie obwinia się wyłącznie o naruszanie prawa krajowego i międzynarodowego. W świetle ludzkiego cierpienia obecnego w zakładach psychiatrycznych, cierpienia, którego istnienie potwierdza większość Rumunów, dobrze w tej sprawie poinformowanych przez media, moralność przyjmowania pozycji zaprzeczającej rzeczywistości jest wysoce wątpliwa. Amnesty International wyraża niepokój wobec oświadczenia rządu, z którego wynika, że przeprowadzone do tej pory inspekcje nie ujawniły jakichkolwiek nieprawidłości związanych z poddawaniem ludzi przymusowemu leczeniu psychiatrycznemu.


 


Szczególny niepokój budzi niedofinansowanie służby zdrowia psychicznego – w niektórych przypadkach lekarze musieli w ostateczności uciekać się do zbierania wśród personelu pieniędzy na zakup niezbędnych leków, inni ratowali się darami i wsparciem ze strony kolegów z zagranicy. Jest wielce prawdopodobnym, że głównym czynnikiem tragicznych wydarzeń, kiedy to śmierć pacjenta była wynikiem ataku innego pacjenta, były niedobory kadrowe.


 


ZALECANE DZIAŁANIA: Prosimy o natychmiastowe wysyłanie listów i faksów w języku angielskim lub polskim:  • wyrażając głęboki niepokój i oburzenie w związku ze śmiercią 18 pacjentów szpitala w Poiana Mare
  • wyrażając niepokój spowodowany nieludzkimi, żałosnymi warunkami życia w rumuńskich szpitalach psychiatrycznych, jak i metodami ograniczania swobody, izolowania i informowania pacjentów o przysługujących im prawach
  • apelując o bezwarunkowe wprowadzenie w życie wszystkich zaleceń przekazanych rumuńskiemu rządowi w Memorandum Amnesty International z 4 maja 2004
  • apelując o podjęcie natychmiastowych działań, mających na celu ochronę życia, godności i dobra wszystkich pacjentów przebywających w szpitalach psychiatrycznych na terenie całego kraju
  • wzywając do przekazania organizacji Amnesty International szczegółowych informacji i wyjaśnień dotyczących tzw. „social cases” – osób bezprawnie poddawanych przymusowemu leczeniu psychiatrycznemu, na podstawach „innych niż medyczne”, i do podjęcia natychmiastowych działań w celu przywrócenia im możliwości niczym nieskrępowanego działania i zapewnienia opieki prawnej
  • wzywając do podania dokładnych informacji o istniejących standardach warunków życia, wyżywienia, ogrzewania i higieny, jakie obowiązują w placówkach podległych Ministerstwu Zdrowia oraz do zapewnienia, że standardy te są przestrzegane we wszystkich zakładach, w których prowadzi się hospitalizację osób upośledzonych

 


PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI NA PONIŻSZE ADRESY:


 


1.Prezydent


Ion ILIESCU


Presedintele Romaniei


Palatul Cotroceni


Bd-ul Geniului nr. 1-3


Bucuresti


Romania


 


Zwrot grzecznościowy: Dear Mister President/Szanowny Panie Prezydencie


 


2.Premier


Adrian Nastase


Prim-ministru al Romaniei


Piata Victoriei nr. 1


Sector 1, Bucuresti


 


Zwrot grzecznościowy: Dear Prime Minister/Szanowny Panie Premierze


 


3. Ambasador Rumunii w Warszawie


Pani Ireny Comaroschi


ul. Chopina 10


00-559 Warszawa


embassy@roembassy.com.pl


faks: 022.628.52.64


 


Zwrot grzecznościowy: Your Excellency/Wasza Ekscelencjo

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Oddaj głos na Polskę i Europę oparte na szacunku i równości!

4835