Rumunia: Sąd Najwyższy potwierdza, że przymusowe wysiedlenie Romów było aktem dyskryminacji – Amnesty International

Rumunia: Sąd Najwyższy potwierdza, że przymusowe wysiedlenie Romów było aktem dyskryminacji

Miasto Kluż-Napoka winne jest dyskryminacji wobec Romów, którzy zostali przymusowo przesiedleni z centrum miasta na jego obrzeża w grudniu 2010 r. Taką decyzję podjęła rumuńska Komisja ds. Równości. Decyzja stała się prawomocna 28 maja 2013 r. Najwyższy Sąd Kasacyjny i Sprawiedliwości oddalił apelację władz Kluż-Napoka ze względu na uchybienia formalne. To już druga decyzja Komisji, w której władze miejskie zostały pociągnięte do odpowiedzialności za wysiedlenia Romów.

W listopadzie 2011 r. Narodowa Rada ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji (NCCD) uznała, iż “wysiedlenie społeczności romskiej [z ul. Coastei w Kluż-Napoka] przez lokalne władze oraz ich przesiedlenie w rejon miejskiego wysypiska śmieci i składowiska odpadów chemicznych” było aktem dyskryminacji. NCCD ukarała lokalne władze grzywną i nakazała, aby znalazły one rozwiązanie sytuacji mieszkalnej wysiedlonych Romów. Lokalne władze zakwestionowały decyzję NCCD oraz związane z nią grzywny w dwóch instancjach: najpierw w sądzie apelacyjnym Kluż, a następnie w Najwyższym Sądzie Kasacyjnym i Sprawiedliwości. Obie apelacje zostały oddalone ze względu na uchybienia proceduralne.

Robocza Grupa Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego (gLOC), Amnesty International (AI) oraz Europejskie Centrum Praw Romów (ERRC) z zadowoleniem przyjęły decyzję Najwyższego Sądu Kasacyjnego i Sprawiedliwości, który nakazał władzom miejskim zapłatę grzywny w wysokości 2 tys. euro. Jest to najwyższa możliwa grzywna przewidziana przez rumuńskie prawo antydyskryminacyjne.

Wszystkie trzy organizacje są jednocześnie zaniepokojone faktem, iż po niemal trzech latach władze Kluż-Napoka nie podjęły żadnych środków mających na celu zadośćuczynieniu za naruszenia praw człowieka, których dopuściły się wysiedlając mieszkańców z ul. Coastei.

W świetle uprawomocnienia się decyzji NCDD, gLOC, AI oraz ERRC wzywają lokalne władze do natychmiastowego zapewnienia przymusowo wysiedlonym osobom odpowiednich warunków mieszkalnych.

Tło sprawy
17 grudnia 2010 r. 76 rodzin, w większości romskich, zostało przymusowo wysiedlonych przez władze miejskie  z centrum Kluż-Napoka, miasta położonego w północno-zachodniej Rumunii.  Władze nie przeprowadziły żadnego rodzaju konsultacji z rodzinami, nie rozważyły też alternatywnych rozwiązań. Czterdzieści rodzin zostało przeniesionych do lokali o nieodpowiednich standardach mieszkalnych podczas gdy pozostałym 36 nie zostały zapewnione żadne mieszkania zastępcze.

W ciągu ostatnich dwóch lat gLOC, Amnesty International ora ERRC wspierały wspólnotę romską z byłej ul. Coastei w jej walce o sprawiedliwość i godność. Przez ponad dwa lata od przymusowego wysiedlenia władze miejskie nie zapewniły dotkniętym osobom odpowiednich warunków mieszkalnych, które pozwoliłyby im żyć godnie oraz korzystać z prawa do odpowiednich warunków mieszkalnych bez dyskryminacji. Władze nadal nie zważają na konsekwencje, które owe wysiedlenia miały na życie pojedynczych jednostek oraz całych rodzin.

Zgodnie z danymi zgromadzonymi przez Amnesty International przymusowe wysiedlenia z nieformalnych osiedli bez zapewnienia odpowiednich warunków mieszkalnych dotykają wspólnoty romskie w Rumunii systematycznie.

Poważne braki w rumuńskim systemie prawnym, takie jakie brak zabezpieczenia prawa do mieszkania czy brak zakazu przymusowych wysiedleń i segregacji rasowej, nadal stanowią poważny problem. W konsekwencji wiele osób, zwłaszcza należących do wspólnot mniejszościowych, pada ofiarami przymusowych wysiedleń. Rumunia narusza niniejszym zobowiązania w zakresie praw człowieka, których wypełniania się podjęła poprzez umowy międzynarodowe.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj równych szans dla wszystkich uczniów i uczennic w Polsce!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

1820