Słowenia: „Skreśleni” – Komitet ONZ ds. Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych nakłania władze do rozwiązania problemu pogwałcania praw człowieka – Amnesty International

Słowenia: „Skreśleni” – Komitet ONZ ds. Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych nakłania władze do rozwiązania problemu pogwałcania praw człowieka

Przed sprawdzeniem raportu Słowenii, Amnesty International złożyła Komitetowi pisemne streszczenie. Dokument „Słowenia: ‘skreśleni’ – streszczenie dla Komitetu ONZ ds. Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych” opublikowany dziś, przedstawia obawy Amnesty International dotyczące pogwałcenia praw człowieka związane z nieustalonym statusem osób usuniętych w 1992 roku z rejestru osób mieszkających na stałe w Słowenii (znanych jako „skreśleni”), w tym także brak dostępu tych osób do pełnego zadośćuczynienia za pogwałcenie ich praw, do czego doprowadziło ich „skreślenie”.


 


Komitet uznał, iż sytuacja osób „skreślonych” wiąże się z pogwałceniem praw gospodarczych i społecznych tych osób, w tym także prawa do pracy, opieki społecznej i zdrowotnej oraz edukacji. Ponadto, Komitet wyraził ubolewanie z powodu „braku informacji dotyczących obecnej sytuacji w odniesieniu do przestrzegania praw zawartych w umowie”.


 


Komitet ponaglił Słowenię by „podjęła konieczne kroki prawne oraz zastosowała inne środki mające na celu rozwiązanie sytuacji obywateli państw byłej Jugosławii, którzy zostali ‘skreśleni’, gdy ich nazwiska zostały usunięte z rejestru ludności w 1992 roku”. Komitet zalecił by Słowenia przywróciła status stałego rezydenta wszystkim osobom, których to dotyczy, w zgodzie z ważnymi postanowieniami Sądu Konstytucyjnego Słowenii. „Powinno to umożliwić tym osobom odzyskanie swoich praw, a także dostępu do usług zdrowotnych, opieki społecznej, edukacji oraz zatrudnienia”. Komitet domagał się również aby Słowenia w swoim następnym raporcie okresowym złożyła sprawozdanie z postępów w sytuacji.


 


Tło


 


26 lutego 1992 roku przynajmniej 18.305 osób stale zamieszkujących Słowenię zanim kraj ten stał się niezależny, zostało bezprawnie usuniętych ze słoweńskiego rejestru stałych mieszkańców. „Skreśleni” to głównie ludzie z innych republik byłej Jugosławii, wielu z nich to Romowie, którzy mieszkali w Słowenii. W 1991 i 1992 roku, po tym jak Słowenia stała się niezależnym państwem żadna z osób nie starała się lub odmówiono jej przyznania obywatelstwa słoweńskiego. Odmówiono im ex officio prawa stałego pobytu w Słowenii na podstawie tego, że nie byli obywatelami Słowenii. To kryterium nie dotyczyło innych obcokrajowców, którzy na stałe przebywali na terytorium Słowenii i zostało zatem uznane za dyskryminację.


 


W efekcie „skreślenia” stali się oni osobami „nielegalnie” przebywającymi w Słowenii, wobec  niektórych z nich zastosowano przymusowy nakaz usunięcia i musieli oni opuścić kraj. Jako obcokrajowcy i osoby bezpaństwowe nie posiadające prawa stałego pobytu w Słowenii, „skreśleni” nie mogli zostać legalnie zatrudnieni (i w efekcie stracili swoje emerytury lub zostały im one zmniejszone), stracili dostęp do pełnej opieki zdrowotnej oraz, w niektórych przypadkach, stracili możliwość dalszego doszkalania się. Amnesty International uważa, że sytuacja osób „skreślonych” wzbudza obawy dotyczące niewywiązania się z przestrzegania praw tych osób, w tym prawa do pracy, opieki społecznej, zdrowia i edukacji. Pomimo dwóch decyzji Sądu Konstytucyjnego w Słowenii, które nakazywały władzom Słowenii przywrócić status stałego obywatela wszystkim osobom „skreślonym”, do chwili obecnej władzom nie udało się tego zrobić. Nie udało się również zapewnić innych form zadośćuczynienia, w tym także rekompensatę za  pogwałcenie praw człowieka, na które narażone były te osoby.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4233