Sejm i Senat powołają nowego Rzecznika Praw Obywatelskich – Amnesty International

Sejm i Senat powołają nowego Rzecznika Praw Obywatelskich

We wrześniu br. wygasa kadencja obecnie urzędującego Rzecznika Praw Obywatelskich, dr hab. Adama Bodnara. W najbliższych tygodniach Sejm i Senat powołają nową osobę do pełnienia tego urzędu. Amnesty International przypomina jakie kryteria powinni wziąć pod uwagę Posłowie i Senatorowie RP przy dokonywaniu tak ważnego z punktu widzenia gwarancji praw i wolności człowieka wyboru.

Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych, w tym również na straży realizacji zasady równego traktowania. Jego działalność reguluje Konstytucja RP oraz ustawa z 15 lipca 1987 roku (Dz.U. 1987 nr 21 poz. 123 z późn. zm.).

Art. 2 w/w ustawy stanowi, iż Rzecznikiem może być obywatel polski wyróżniający się wiedzą prawniczą, doświadczeniem zawodowym oraz wysokim autorytetem ze względu na swe walory moralne i wrażliwość społeczną.

W rzeczywistości, oprócz kompetencji i doświadczenia, które stanowią w dużej mierze kryterium obiektywne, to właśnie trudna do oceny wrażliwość społeczna, otwartość na wyzwania i potrzeby ludzi oraz proaktywna postawa osoby pełniącej urząd Rzecznika Praw Obywatelskich determinują prawidłowe i efektywne działanie jego Biura.

Jedno z kluczowych zadań Rzecznika, określone w art. 1.3. w/w ustawy, brzmi: W sprawach o ochronę wolności i praw człowieka i obywatela Rzecznik bada, czy wskutek działania lub zaniechania organów, organizacji i instytucji, obowiązanych do przestrzegania i realizacji tych wolności i praw, nie nastąpiło naruszenie prawa, a także zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej. Stąd też wniosek, że niezależność osoby Rzecznika jest kluczowa dla bezstronnego i sumiennego wykonywana obowiązków wynikających z Ustawy.

W obliczu licznych wyzwań w obszarze praw człowieka, przed którymi stoi obecnie Polska, niezwykle ważna jest gotowość do bezkompromisowego reagowania i przypominania o obowiązujących standardach. Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich powinna pełnić osoba, która całą swoją dotychczasową działalnością podkreśla wagę upominania się o prawa i wolności człowieka, budowania przejrzystego systemu reagowania na nieprawidłowości oraz kształtowania świadomości praw człowieka w społeczeństwie.

Stosownie do art. 17a. Ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, Rzecznik współdziała ze stowarzyszeniami, ruchami obywatelskimi, innymi dobrowolnymi zrzeszeniami i fundacjami oraz z zagranicznymi i międzynarodowymi organami i organizacjami na rzecz ochrony wolności i praw człowieka i obywatela, także w zakresie równego traktowania. Niezwykle ważne jest zatem, aby osoba ta cieszyła się mandatem społecznym oraz zaufaniem w/w podmiotów.

Amnesty International wyraża nadzieję, że wartości te nie umkną uwadze Szanownym Posłom i Senatorom, przy podejmowaniu tak ważnej decyzji, jaką jest wybór Rzecznika Praw Obywatelskich.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
75408