Specjalni Sprawozdawcy i Grupa Robocza ONZ są przeciwni ograniczaniu dostępu do aborcji w Polsce – Amnesty International

Specjalni Sprawozdawcy i Grupa Robocza ONZ są przeciwni ograniczaniu dostępu do aborcji w Polsce

Specjalny Sprawozdawca ds. prawa do korzystania z najwyższych dostępnych standardów zdrowia, Specjalna Sprawozdawczyni ds. przemocy wobec kobiet oraz Grupa Robocza ds. dyskryminacji kobiet wystąpiły do rządu polskiego o informacje dot. obywatelskiego projektu zaostrzenia ustawy o planowaniu rodziny.

Sprawozdawcy i Grupa Robocza ONZ wyrażają poważne zaniepokojenie proponowaną nowelizacją i nieprawdziwymi informacjami rozpowszechnianymi przez niektóre media. W ocenie Sprawozdawców ONZ projekt narusza szereg standardów międzynarodowych w zakresie praw kobiet do równości, godności, autonomii, informacji, integralności cielesnej i poszanowania bez dyskryminacji życia prywatnego i najwyższych dostępnych standardów zdrowia, w tym zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, jak również wolności od tortur i innego nieludzkiego i poniżającego traktowania. 

Autorzy pisma dalej przypominają, że „prawo kobiety do podejmowania autonomicznych decyzji dotyczących jej własnego ciała i funkcji rozrodczych należy do istoty podstawowego prawa do równości i prywatności w zakresie fizycznej i psychicznej integralności. Równość w zakresie zdrowia reprodukcyjnego oznacza też brak dyskryminacji w dostępnie do przystępnej finansowo, dobrej jakości antykoncepcji, w tym antykoncepcji awaryjnej. Dane Światowej Organizacji Zdrowia jasno wskazują, że kryminalizacja przerywania ciąży nie zmniejsza liczby kobiet korzystających z procedur aborcyjnych. Prowadzi raczej do zwiększenia liczby kobiet poszukujących nielegalnej i niebezpiecznej aborcji”. 

W opublikowanym piśmie Sprawozdawcy i eksperci Grupy Roboczej ONZ wzywają także polski rząd do przedstawienia stanowiska w sprawie projektu, dalszego procedowania i środków, jakie władze zamierzają podjąć by zapewnić poszanowanie praw kobiet. 

Przygotowane pismo zostało przekazane do Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z terminem na odpowiedź w ciągu 60 dni (koniec marca). Odpowiedź zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Grupy Roboczej i w raporcie dla Rady Praw Człowieka.  

Specjalne procedury Rady Praw Człowieka ONZ (np. Specjalni Sprawozdawczy albo Grupy Robocze powołane do badania i raportowania o naruszeniach konkretnych praw) mogą zwracać się bezpośrednio do rządów w przypadku zarzutów dotyczących naruszeń praw człowieka. Naruszenia mogą dotyczyć niezgodnego ze standardami międzynarodowymi prawa (projektu), stosowanej w państwie polityki lub praktyki – takich, do których już doszło albo może dopiero dojść.  

Pełny tekst wystąpienia jest dostępny na stronie Wysokiego Komisarza NZ ds. praw człowieka.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj dostępu do aborcji w Polsce!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

Powiązany temat

List Komitetu Obrony Sprawiedliwości do Marszałka Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym 

15744