Sprawozdanie z II spotkania KR – Amnesty International

Sprawozdanie z II spotkania KR

Sprawozdanie z II spotkania Komisji Rewizyjnej


 


W dniu 22 kwietnia 2006 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. W posiedzeniu wzięli udział: Ewa Alicja Bajbak, Zuzanna Kulińska i Marcin Komosa.


   1. Komisja omówiła wyniki badania dokumentacji finansowej i prawnej Stowarzyszenia. Następnie Komisja podjęła uchwałę, w której wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium obecnemu Zarządowi.

  2. Komisja zaakceptowała wstępnie projekt nowego regulaminu Komisji Rewizyjnej. Projekt zostanie przesłany do konsultacji członkom Zarządu, a po uwzględnieniu poprawek zostanie przyjęty na kolejnym posiedzeniu Komisji.

  3. Komisja omówiła projekt Strategii AI Polska 2006-2010 i przygotowała swoje stanowisko do przedstawienia na posiedzeniu Zarządu w dniu 23 kwietnia 2006 r.

  4. Po przeprowadzeniu ewaluacji własnej pracy, Komisja podjęła uchwałę o przyjęciu swojego sprawozdania wraz z opinią o działalności Stowarzyszenia.

 


Protokół sporządził: Marcin Komosa

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4091